In-house Training and Group Coaching Courses

หน้าแรก / บริการ / รวมหลักสูตรฝึกอบรม In-house Training and Group Coaching Courses

In-house Group Coaching เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การจัดพนักงานไปฝึกอบรมแบบ Public จะเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจไม่ได้เนื้อหา/แนวทางตรงตามความต้องการ การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ วิทยากร Entraining จะใช้หลักการพัฒนาบุคลากรแบบ Adult Learning (การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่) ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจทั้งขบวนการ และนำไปปฎิบัติงานได้จริง

หลักสูตรสถาบันหมวด Coaching

หลักสูตรสถาบันหมวด Coaching
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงาน ให้คำปรึกษาและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ 4 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน 1 วัน สถาบัน

ดูหลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

หลักสูตรสถาบันหมวด Coaching Advance+
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ Coaching and Feedback เชิงปฏิบัติการ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนากระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 3 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมคุณครูกับบทบาท Facilitator ที่ใช้ Coaching Skill 3 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 1 วัน Advance +

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Leadership

หลักสูตรสถาบันหมวด Leadership
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ 360 องศาขององค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน 1 วัน สถาบัน

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

หลักสูตรสถาบันหมวด Coaching Advance+
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ 4.0 สร้างทีมงานคุณภาพ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมเวิร์ค เพิ่มคุณค่า 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำกับค่านิยมองค์กร 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำสร้างความสอดคล้องกับสถานการณ์และบุคคลที่แตกต่าง 1 วัน Advance +

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Sale & Marketing

หลักสูตรสถาบันหมวด Sale & Marketing
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขายในตลาดโครงการ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม PC ณ จุดขาย 3 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การเป็นนักขายสินค้าอุตสาหกรรมมืออาชีพ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์บริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงานขาย ณ จุดขาย 1 วัน สถาบัน

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sale & Marketing

หลักสูตรสถาบันหมวด Sale & Marketing Advance+
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ช 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายด้วยการสนทนาเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนางานขายด้วยหัวใจบริการ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการขายที่ตัวตนของลูกค้า 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มยอดขาย พิชิตใจลูกค้าด้วยหลัก NLP 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายหน้าร้านขั้น Advance 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย พิชิตเป้าหมาย 2 วัน Advance +

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Thinking Skill

หลักสูตรสถาบันหมวด Thinking Skill
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Creative and Innovative Thinking for Business Development 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ 1 วัน สถาบัน

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking Skill

หลักสูตรสถาบันหมวด Thinking Advance+
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหา การเสนอความคิดเห็นบรรลุผลลัพธ์ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ 2 วัน Advance +

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Train The Trainer

หลักสูตรสถาบันหมวด Train The Trainer
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการใช้เครื่องมือการสอนและการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างเครื่องมือประกอบการสอน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้โดนใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมครบเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างการ์ดการสอนของตัวเอง 1 วัน สถาบัน

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Service

หลักสูตรสถาบันหมวด Service
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า 1 วัน   สถาบัน  
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วย 5Q 1 วัน   สถาบัน  
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตัวเอง 1 วัน   สถาบัน  
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ 1 วัน   สถาบัน  
 หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาบริการ เข้าถึงหัวใจลูกค้า 1 วัน   สถาบัน  
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ 1 วัน   สถาบัน  
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ 2 วัน   สถาบัน  
   

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด General Softskill

หลักสูตรสถาบันหมวด General Softskill
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ 1 วัน สถาบัน

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

หลักสูตรสถาบันหมวด General Softskill Advance+
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC ทำงานเป็นทีมเวิร์ค 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานภายใต้แรงกดดัน 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน 1 วัน Advance +

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Management OD

หลักสูตรสถาบันหมวด Management
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงาน ยุค 4.0 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตั้งเป้าหมาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน สถาบัน

ดูหลักสูตรทั้งหมด


หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Management OD

หลักสูตรสถาบันหมวด Management Advance+
จำนวนวัน
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารความขัดแย้งขององค์กร 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล 1 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร 2 วัน Advance +
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ 2 วัน Advance +

ดูหลักสูตรทั้งหมด

คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน