หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด การพัฒนาวิทยากร Train the Trainer

หลักสูตรสถาบันหมวด การพัฒนาวิทยากร Train the Trainer

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 2 วัน

การพัฒนาวิทยากรสอนหลักสูตรเฉพาะ

(Certified Train The Trainer for Special Course)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร

(Building The Effective Internal Trainer)

Manager    Supervisor   Staffs

คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม

(To Be The Good Trainer By Coaching)

Manager    Supervisor   Staffs

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)