หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา EnTraining

เกี่ยวกับเรา EnTraining

แนวความคิด นี้เป็นสิ่งที่ทีมงานวิทยากรระลึก และยึดถือมาตลอดเวลาที่ได้ทำงาน และผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มามากมาย จนปัจจุบันได้ก่อตั้ง En-Training ขึ้น เพื่อหวังว่าอนาคตจะกลายเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า ด้านความรู้หลากหลายสาขาวิชา เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ที่มีชีวิตการทำงาน ที่ต้องแข่งขันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งเรื่องการพัฒนาความรู้ในงาน ทักษะความเชียวชาญเฉพาะด้าน การพัฒนาตัวเองและการพัฒนาทีมงาน เป็นต้น

En-Training ได้นำหลักสูตรต่าง ๆ   ที่วิทยากรหลาย ๆ   ท่านมีความเชี่ยวชาญมารวบรวมไว้เพื่อให้ท่านที่สนใจในการพัฒนาด้านต่าง   ๆ ได้พิจารณาเข้ามาอบรม   หรือส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมดังกล่าว หากมีความต้องการเป็นกรณีพิเศษ ที่จะให้ทีมที่ปรึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะภายในบริษัท (In-House Training) ก็สามารถทำได้

ทีมงานวิทยากรมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์การทำงานของตัวเองมากว่า 20 ปี ถ่ายทอดให้ท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับคุณค่าในแต่ละหลักสูตรอย่างสูงสุด
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเองด้วยตนเอง

เราเชื่อว่า องค์กร เจริญเติบโตได้ด้วย "คน" เพราะองค์กรไม่มีตัวตน เป็นเพียงการชุมนุมกันของคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ด้วยการนำทีมของผู้บริหาร ดังนั้น การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต แบบยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องเน้นการพัฒนาให้ "คน" พร้อม และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

Enhance your staffs’ Performance
Enjoy the Working Life@Firm
Enlighten your mind for Happy Work


แนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกให้กับองค์กรลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาตัวเองและการปฏิบัติใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายงานภายในองค์กรลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบริการด้านการฝึกอบรม, งานที่ปรึกษา และงานด้านการโค้ชชิ่งผู้บริหาร (Executive Coach) อย่างมืออาชีพ"

พันธกิจ (Mission)

อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
อบรม สัมมนา พัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนทั้งแนวลึก, แนวกว้างและแนวผสมให้เป็นทางเลือก ของลูกค้าอย่างชัดเจน
อบรม สัมมนา สร้างภาพลักษณ์การเป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษาให้กับ HRD และ OD ขององค์กรลูกค้า
อบรม สัมมนา ศูนย์รวมวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง
อบรม สัมมนา พัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมเป็นผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ
อบรม สัมมนา สร้างเครือข่ายข้อมูล ข่าวสารในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางเวปไซต์, Mailing List, Face book และ Internet
อบรม สัมมนา สร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาตัวเองโดยให้ Download นำไปใช้ได้ฟรีให้มากที่สุด
อบรม สัมมนา ดำเนินการจัดทำระบบงาน, เอกสาร, สื่อการสอน และวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ

คุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)

P L E A S E

P อบรม สัมมนา Professional ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน คือ ทำงานของตัวเองอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด รู้สึกถึงคุณค่าในงาน มีวินัยในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

L อบรม สัมมนา Leadership ความเป็นผู้นำ ทำงานของตัวเอง แสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจ จากเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

E อบรม สัมมนา Ethic มีความซื่อสัตย์ กับตัวเอง และผู้อื่น มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูด

A อบรม สัมมนา Attitude คิดบวก คือ มองมุมดีกับเหตุการณ์/สถานการณ์ ที่ไม่ดีได้ ละวางความรู้สึกเชิงลบได้อย่างรวดเร็ว

S อบรม สัมมนา Service Mind มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเอง อาสาทำงานให้คนอื่นบนงานของตัวเองได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้บนขอบเขตโดยไม่คิดอะไร

E อบรม สัมมนา Energy คิดสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆ มีพลังในการพัฒนาตนเอง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอๆ ไม่ติดกับดักอารมณ์ เบื่อ เซ็ง ท้อ

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)