แบบทดสอบออนไลน์ (Assessment Online)

หน้าแรก / แบบทดสอบออนไลน์

    ทางสถาบันได้จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ (Assessment Online Tools) เพื่อให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการค้นหาตัวตน,ค้นหาคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อใช้เป็นผลการประเมินในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของท่านได้ระดับนึง

แบบทดสอบทั่วไป

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบทบาทหัวหน้างาน

หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน

ทำแบบทดสอบ

มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 43 ครั้ง

แบบทดสอบการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)

การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) เป็นกระบวนการภายในของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอกด้วยประสาท ทั้ง 5 (หู,ตา,จมูก,ลิ้น,กาย) ของตัวเอง แล้วพิจารณาตัดสินเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การกระทำและพฤติกรรมที่โต้ตอบออกมาอย่างเป็นอัตโนมัติ

ทำแบบทดสอบ

มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 15 ครั้ง

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะบุคคลด้วย 5Q

การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง เป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น

ทำแบบทดสอบ

มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 106 ครั้ง

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 4551 คน

แบบทดสอบ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า
(Value Base Assessment)

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า ( Value Base Assessment ) นี้ จัดทำขึ้น โดยใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน (Need) ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 2651 คน

แบบทดสอบสำหรับสมาชิก

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ
(Adversity Quotient Test)

แบบทดสอบนี้จดทำมาจากหนังสือ ชื่อ AQ พลังแห่งความสำเร็จ : Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunnities โดย Paul G. Stoltz แปลโดย ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน
(Aptitude,Personality & Motivation Tests)

การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ มากกว่า อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณ ให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ