สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่

ดูทั้งหมด


หลักสูตร Public 2563

ดูทั้งหมด

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 มีนาคม 2563

3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 มีนาคม 2563

3,500 บาท

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 มีนาคม 2563

3,500 บาท


คู่มือทำแผนฝึกอบรม ปี 2563

ดูทั้งหมด


แพคเกจหลักสูตร

ดูทั้งหมด


หลักสูตรแบบบูรณาการ

ดูทั้งหมด


หลักสูตรชุดเครื่องมือ

ดูทั้งหมด


แนะนำวิทยากร

ดูทั้งหมด

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์

อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ


ตัวอย่างการสอน

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างการสอน Q.C.C. Mastery

ช่วง เนื้อหา [1/2]

   ชัชวาลย์ สัจจรักษ์    25 ก.พ. 2562


ผลงานการฝึกอบรม

ดูทั้งหมด

Proactive working mindset

ขอบคุณของขวัญวันคริสมาสต์ปีนี้ คือ การได้ไปแบ่งปันพลังงานดีๆ ให้กับโรงงานเภสัชกรรมทหารในหัวข้อ Proactive working mindset ครั้งนี้เป็นการอัพเกรดตัวเอง ตั้งแต่กลุ่มผู้เข้าอบรมมีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน อายุงาน culture ขององค์กรที่เป็นแนวทหาร และจำนวนคน 120 คน และผู้เข้าอบรมเข้าเรียนเป็นวันที่ 2 (วันก่อนหน้าเรียนอีก 1 หลักสูตร) และต้องเลิกเร็ว ห้ามเกิน 3 โมง สิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากคลาสนี้ ความหลากหลายของผู้เรียนยิ่งมาก ยิ่งเตรียมตัวมาก ทั้งการใช้คำง่ายๆ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เขาเข้าใจ กิจกรรมก็ค่อยๆ พาเขาทำทีละขั้นทีละตอน พร้อมยกตัวอย่าง การพกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนไปเผื่อส่วนตัว ช่วยให้เราพร้อมทุกสถานการณ์ (การมีเผื่อเหลือ ดีกว่าขาด ใช้ไม่ใช้อีกเรื่อง) การมีกิจกรรมที่หลากหลายสำคัญมาก เช่น การใช้เกม/กิจกรรม (ให้มี movement) ก็ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ แล้วค่อยดึงกลับมาเข้าบทเรียน การให้ผู้เรียนวาดรูปแล้วอธิบาย ก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเขาเอง และกล้าที่จะพูดมากขึ้น (ใช้ทั้งฐานคิด ฐานกาย และฐานใจ) การมีสติอยู่กับปัจจุบันของผู้สอน อยู่กับผู้เรียน และรับผู้เรียนได้ในแบบของเขา เชื่อมั่นในศักยภาพว่าเขาสามารถ move ไปข้างหน้าเพิ่มขึ้นได้ และเราสามารถช่วยให้เขา move ได้ และเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น การใจเย็น และมี EQ ดี ช่วยให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี การเรียนรู้จากการวางแผน เตรียมตัว ลงมือทำ หมั่นสังเกต และปรับให้ดีขึ้น ใจความสำคัญของ Proactive working mindset Proactive คือ ไม่ว่าคน/สถานการณ์จะเป็นอย่างไร ก็จะสร้างพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ (ไม่โทษสิ่งแวดล้อม ปรับที่ตัวเอง) โฟกัสเป้าหมาย มากกว่าปัญหาอุปสรรค เอาชนะทัศนคติเชิงลบ ด้วยการหารูปแบบความสำเร็จในอดีต การให้ความหมายเชิงบวก การเรียนรู้เชิงบวก เป็นต้น ขยาย comfort zone ให้ใหญ่ขึ้น ค้นหา strength เพิ่มเติม และมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้ คน Proactive จะใช้เทคนิคมากมายเพื่อให้งานสำเร็จ เช่น การเข้าใจคนที่แตกต่าง การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ท้ายที่สุดคลาสนี้ก็จบลงแบบสวยงาม พลังงานในห้องจากที่เบาๆ ก็ค่อยๆ ดีขึ้น จนเต็มที่และเป็นพลังของความรัก สามัคคี ในกิจกรรมสุดท้าย

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    ดู 92 ครั้ง

สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ทัศนคติที่ดีสร้างได้ สร้างจากการคิดด้านดีด้านบวกต่อเรื่องที่ต้องการ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วขยายไปยังคนและสิ่งรอบข้าง บ่อยๆ ทัศนคติที่ดี บอกการกระทำที่ผลการทำงาน จิตสำนึกรักองค์กร แสดงออกที่พฤติกรรม กรอบความคิดคุณภาพ มองเห็นจากการเติบโต ครั้งนี้ ท้าทายเรื่องการสื่อสาร กับผู้อบรมชาวพม่า 50% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด แต่มีผู้เข้าอบรมตัวอย่าง คุณปุ้มปุ้ย ที่มีทัศนคติดีเยี่ยม เป็นตัวอย่าง เป็นเพชรขององค์กรเลย เป็นผู้นำที่ดีของพนักงานพม่า กระตุ้นการเรียนรู้ และ สนุก ได้ความรู้ ได้สิ่งที่ต้องการเริ่มทำ ถูกใจคนสอน คนเรียน และ ผู้บริหาร ขอบคุณน้องตาล และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ที่ช่วยประสานเป็นอย่างดีงานนี้ น้องตาล ตามมาดูแลลูกค้าเองเลย ขอยคุณ บ. ต้าฟงอุตสากรรม ที่ไว้วางใจ สอนมา 3 รอบ

   ชลิภา ชัยยะกุลภา    ดู 91 ครั้ง

VUCA WORLD

เมื่อวันก่อนมีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดกับผู้บริหารที่ได้รับโอกาสไปบรรยายในปีนี้ ประเด็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในมุมของการพัฒนาบุคลากรในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 1.ทิศทางขององค์กรที่พนักงานควรรู้ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้สอดคล้องดับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน ยุคที่คำว่า "VUCA WORLD" ไม่ใช่แค่กระทบกับระดับองค์กร แต่ลงลึกไปถึงระดับบุคคล ดังนั้นเป้าหมายที่องค์กรจะก้าวไปให้ถึงตรงจุดนั้น ทำอย่างไรจึงจะเป็นเป้าหมายเดียวกับที่พนักงานอยากจะร่วมเดินทางไปด้วย 2.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว การปฏิบัติตัว พฤติกรรมที่คนภายนอกสัมผัส รับรู้ ทำอย่างไรให้เขาสามารถรู้ได้ว่านี่คือคนขององค์กรนี้ โดยไม่ต้องแนะนำตัว !!! ไม่ว่าจะคุยกับ Level ไหน ไม่ว่าจะคุยกับฝ่ายหรือแผนกไหน ลูกค้าเกิดความรู้สึกได้ว่าที่เป็นวัฒนธรรมของคนองค์กรนี้จริงๆ 3.แนวทางการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ เมื่อข้อ1และข้อ2ชัดเจน ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคลจะต้องมากำหนดแนวทางการพัฒนาคนทั้ง สมรรถนะทางด้าน Functional, Soft Skill กรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คุณค่าของพนักงาน (Value) ที่สามารถนำไปปฏิบัติตัวให้เป็นอุปนิสัยใหม่ๆ 4.แผนและรูปแบบการอบรมที่ รูปแบบการอบรมที่ทำให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ข้อ3 รวมทั้งสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ (10:20:70) การให้ความสำคัญกับภาพใหญ่ (ทิศทางองค์กร) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพย่อย (สมรรถนะของพนักงาน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งผลลัพธ์ เวลา ต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 69 ครั้ง

Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching

คลาสวันนี้สอน Mind Map ด้วย Conceptual Training and Group Coaching สอนที่ Conceptual ของ Mindmap เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ทีหลักการ ให้พื้นที่อิสระในการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนรู้ของตัวเอง เชื่อมโยงทฤษฎีกับหลักการเข้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เห็นแนวทางประยุกต์ใช้ ออกแบบWorkshop ให้ลองลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างทำและหลังทำ ถอดบทเรียนความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่อยากทำเพิ่มเติม ด้วยกระบวนการ Group Coaching เสริมเติมด้วยเทคนิคจากประสบการณ์ผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเลือกหยิบบางมุมไปต่อยอดปีหน้าตั้งใจพัฒนากระบวนการสอนที่ Conceptual Training and Group Coaching ให้ลึกและละเอียด เพื่อต่อยอดไปถึงเครื่องมือและรูปแบบWorkbookครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 97 ครั้ง

Do Fast Fail Fast Learn Fast

ตลอด 5 ปีของเส้นทางวิทยากรและโค้ช ผมมักจะได้รับโจทย์จาก Mentor Coach อ.ปกรณ์ ให้ลองไปคิด ไปขยาย ไปลงรายละเอียด โจทย์ต่างๆ แล้วทำออกมาเป็นชิ้นงานอยู่เสมอ เช่น เขียนบทความประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการโค้ชจากการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของตัวเอง สร้างโปรแกรมพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิดใหม่ๆ เปิดเซสชั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยๆ คิดเครื่องมือการสอนและการโค้ช สอนหลักสูตรเดิมด้วยเทคนิคใหม่ๆ และเทคนิคเดิมกับหลักสูตรใหม่ๆ พัฒนาความเชี่ยวชาญให้ออกมาเป็นเครื่องมือบริหารงาน สิ่งที่ได้หากประเมินผลลัพธ์ที่เป็นImpactภายนอก บางชิ้นงานก็สำเร็จและคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน บางชิ้นงานก็คงอยู่ได้ระยะหนึ่ง (เฉยๆ) บางชิ้นงานก็เริ่มต้นและจบลงอย่างรวดเร็ว (ไม่เวิร์ค) แต่หากประเมินผลลัพธ์ที่ Impact ภายใน ผมกลับได้อะไรมากมายที่เป็นประสบการณ์สะสมมาจนเป็นตัวตน (ในบทบาทวิทยากรและโค้ช) จากการเรียนรู้ระหว่างคิดค้น วิจัย ค้นหาข้อมูล ลองผิดลองถูก แล้วหยิบผลที่ได้มา Develope and Practice อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้มีอะไรบ้าง ผ่านสามคีย์เวิร์ดหัวเรื่อง 1. Do Fast (ลงมือทำให้เร็ว) การไม่รอให้พร้อม ไม่รอให้สมบูรณ์แบบ ไม่รอให้ข้อมูลครบ แล้วค่อยลงมือทำ แต่ทำเท่าที่มี Resource ขณะนั้นกับการเสริมเติมอีกนิดหน่อย แล้วค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมระหว่างลงมือทำ กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผมไม่เสียเวลาไปกับความกลัว ความกังวล ความไม่มั่นใจ ที่สำคัญ...ทำให้ผมไม่ยึดติดกับ "ความสมบูรณ์แบบ" เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด 2.Fail Fast (ผิดพลาดให้เร็ว)การทำถูก การทำได้ นั้นดีเสมอและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเมื่อจะลงมือทำอะไรสักอย่าง แต่การทำแล้วเกิดข้อผิดพลาด กลับช่วยสะท้อน Reaources ที่เรามีว่าควรเพิ่มเติม เสริมอะไรมากขึ้น สำหรับผม ผลลัพธ์คือตัวประเมิน ชี้วัดระดับความรู้ ทักษะ วิธีการ ประสบการณ์และ Mindset ที่ใช้ตัดสินใจลงมือทำ หากเข้าใจธรรมชาติของความผิดพลาด ก็จะทำให้เราอยู่กับเรื่องนั้นได้อย่างสนุกและมีความสุขกับมันจริงๆ 3.Learn Fast (เรียนรู้โดยเร็ว) เมื่อเรายอมรับและอยู่กับข้อผิดพลาดได้แล้ว ก็ต้องรีบถอดบทเรียนเพื่อคิดหาแนวทาง วิธีการใหม่ๆ ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติม เพื่อเริ่มต้นลงมือทำอีกครั้งให้เร็วเท่าที่จะเริ่มได้ สร้างวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะไม่หยุดลงมือ ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้นคือกรอบของศักยภาพที่ค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้น เพิ่มขึ้น ปี 2563 ยังมีอีกหลายโจทย์ หลายชิ้นงานรอให้ DO FAST FAIL FAST LEARN FAST และน่าจะเป็นปีที่ท้าท้ายบทบาทวิทยากรและโค้ชมากกว่าปีที่ผ่านมามากๆ ครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 107 ครั้ง


คำตอบรับจากลูกค้า

ดูทั้งหมด

หลักสูตร Proactive Working Mindset

  ภญ.ธันยพร จารุไพศาล    17 ม.ค. 2563

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    30 เม.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    1 ส.ค. 2561


ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ดูทั้งหมด

ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
Johnson Controls (Thailand) Co.,Ltd.
โอสถสภา
บจก.เฮเฟเล่(ประเทศไทย)
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
บจก วิริยะประกันภัย
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
บมจ นวกิจประกันภัย
บมจ พีแซทคัสสัน(ประเทศไทย)
บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
Central Marketing Group
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บจก. เบเยอร์
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง

ไปห้องสมุด


กรณีศึกษา

เพิ่มเติม

กรณีศึกษา

หลุมพรางทางความคิด

ดาวน์โหลด 153 ครั้ง

กรณีศึกษา

การพัฒนาทักษะการฟังอย่างเข้าใจ

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง

กรณีศึกษา

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

ดาวน์โหลด 62 ครั้งแบบทดสอบออนไลน์

เพิ่มเติม

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brainbase Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base Assessment)

แบบประเมินนี้ใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ (Adversity Quotient Test)

บุุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แบบทดสอบนี้ก็เพียงเพื่อให้คุณเข้าใจความเป็น "ตัวคุณ" เพื่อช่วยประเมิณตัวคุณในบางมิติซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนอาชีพของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึก และ พฤติกรรมที่ทำให้คุณเหมาะกับอาชีพหนึ่ง มากกว่าอีกอาชีพหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน (Aptitude,Personality & Motivation Tests)

ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ