สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับจัดฝึกอบรมด้วยกระบวนการโค้ช

รับจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งภายในองค์กร (In-house Training and Group Coaching Courses) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและกระบวนการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่

ดูทั้งหมด


หลักสูตร Public 2563

ดูทั้งหมด

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3,500 บาท

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

3,500 บาท

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 5 มีนาคม 2563

3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 มีนาคม 2563

3,500 บาท


คู่มือทำแผนฝึกอบรม ปี 2563

ดูทั้งหมด


แพคเกจหลักสูตร

ดูทั้งหมด


หลักสูตรแบบบูรณาการ

ดูทั้งหมด


แนะนำวิทยากร

ดูทั้งหมด

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

ปรึกษาธุรกิจด้าน customer insight ในธุรกิจการให้บริการ

อาจารย์ จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


ตัวอย่างการสอน

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างการสอน Q.C.C. Mastery

ช่วง เนื้อหา [1/2]

   ชัชวาลย์ สัจจรักษ์    25 ก.พ. 2562


ผลงานการฝึกอบรม

ดูทั้งหมด

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

เมื่อวันก่อนทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ได้จัดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมา เป็นโปรแกรมสมนาคุณให้กับกลุ่มบุคลากร HR ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม Core Program นี้อยู่ที่รูปแบบ แนวทางการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร ผมนึกถึงคำๆ นึงคือ "Demand Chain & Demand Side" แนวทางการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมโดยที่ใช้ Customer Centric เป็นแก่นของการคิดรูปแบบ "Demand Side" คือ ที่มาของการทำ Training Roadmap หรือ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี มีจุดเริ่มจากอะไรได้บ้าง ต้องการให้สอดคล้องกับ Vision, Mission, Core Value ใช้ Training Need Survey จากพนักงานหรือผู้จัดการ ประเมิน Competency Gap เพื่อพัฒนาตามระดับพนักงานและ Functional โปรแกรมพัฒนาอื่นๆเช่น Talent - Succession Plan, Internal Trainer เป็นต้น Demand Chain คือ กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดของโปรแกรมจนกระทั่งอบรมแล้วเสร็จ "HR" .. เริ่มออกแบบและจัดทำTraining Roadmap ที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร "ผู้บริหาร"... พิจารณาและอนุมัติแผนอบรมกับงบประมาณ "วิทยากร&สถาบันจัดฝึกอบรม" ซึ่งHRและผู้บริหารคัดเลือก โดยสามารถตอบโจทย์ทั้งเนื้อหา กระบวนการสอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง...และงบประมาณที่ตั้งไว้ "พนักงาน,สถานที่" ... จัดเตรียม วางแผน กำหนดนัดหมายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมตามแผน "HR , ผู้บังคับบัญชา" ... ดำเนินติดตาม ประเมินและวัดผลลัพธ์หลังจบโปรแกรม จาก Demand Side & Demand Chain มองภาพรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย กลายเป็นที่มาของสิ่งที่ทางสถาบัน น้องๆ ทีมงาน รวมถึงวิทยากร ที่ช่วยจัดเครื่องมือต่างๆตามกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อคอยสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรต่างๆอย่างเต็มความสามารถ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 43 ครั้ง

ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

จบอย่างเฮฮามีสาระครบรส ในหลักสูตร ผู้นำ 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน เป็นผู้นำ นอกจากต้องเก่งเรื่องบริหารงานแล้ว ยังต้องเก่งเรื่องบริหารคน และที่สำคัญต้องสามารถ โค้ชทีมงานให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ด้วย ผู้เข้าอบรมชอบ กิจกรรม รู้จักตนเองด้วย disc การทำ workshop สื่อสารกับทีมงานแบบ ต่างๆ และ role play ในบทบาทผู้นำ ตามกรณีศึกษาได้ดีเยั่ยม งานนี้ ผู้นำทุกคนสามารถทำได้ เพียงรู้เทคนิค การรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนแต่ละแบบและบริหารทีมงานแบบ 360 องศาได้ เสียงสะท้อนจากผู้อบรม ต่างบอกว่า เรียนสนุก ชอบกิจกรรม และพึ่งเคยเจอ อจ.แบบนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส ตัวเอง รวมศาสตร์ที่มีมา รู้จักผู้เข้าอบรมจากกิจกรรมแนะนำตน workshop ต่างๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับแต่ละหลักสูตร แต่ละองค์กรอย่างเหมาะสม และ กลมกล่อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณ บ. ไดเกียว คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ขอบคุณ น้องตาล ผู้ประสานงาน และสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ขอบคุณน้องน้ำ สาธุกับความดีงาม จิตเบิกบานเพราะปล่อยเป็น ผู้ช่วยและการทำ vdo

   ชลิภา ชัยยะกุลภา    ดู 42 ครั้ง

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

วันนี้ กับการชวนคิดชวนคุย กับ HRD ขององค์กรในการแปลงโจทย์ จากผู้บริหาร เป็นโปรแกรมพัฒนาบุคคลากร เป็นกลุ่มที่ 2 ในปีนี้ สนุกกับโจทย์ที่หลากหลาย สำหรับทีมงานของเอ็นเทรนนิ่งแล้ว หากช่วย HRD ให้สามารถอธิบาย ที่มาของการออกแบบโปรแกรม ที่ตอบความคาดหวังขององค์กร และสามารถวัด/ติดตามผลลัพธ์การอบรมได้ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริหาร และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงแม้จะได้ออกแบบโปรแกรมให้กับหลายๆ องค์กรมาแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องที่พัฒนาได้อีก เมื่อได้พูดคุยกับผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้ ขอบคุณคุณลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน และมีสิ่งที่จะนำไปทำ และ ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    ดู 33 ครั้ง

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

คำตอบที่ไม่คาดคิด !!!กับคลาสวันนี้ ผมเริ่มต้นคลาสด้วยคำถามประจำหลักสูตรคือ ใครชอบปัญหาบ้างครับ ??? และคำตอบของคำถามก็แทบไม่ต่างจากทุกคลาสของหลักสูตรนี้ก่อนหน้านี้คือ ไม่มีใครชอบ!!! เป็นสัญญานเล็กๆว่าวันนี้กระบวนการสอนควรให้สัดส่วนในเรื่องวิธีคิด (Mindset) ต่อปัญหา ไม่แพ้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหา (Methodology) เพื่อให้การสอนหลังจบคลาสแล้วช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองแล้วสร้างมุมมองเชิง Positve กับปัญหามากขึ้นกว่าตอนเริ่มคลาส สิ่งที่ผู้เรียนท่านหนึ่งแชร์หลังจบคลาส ทำให้ผมเซอร์ไพรซ์ (ระดับหนึ่ง) "ถ้าให้อาจารย์ถามอีกครั้งตอนนี้ว่า ใครชอบปัญหาบ้าง ผมคิดว่าคำตอบก็คงเหมือนเดิม คือ ไม่มีใครยกมือ!!!!""แต่ความรู้สึกของผมตอนนี้และคิดว่าเพื่อนๆน่าจะคล้ายกันคือ เราไม่กลัวเมื่อต้องเจอปัญหา เพราะเรารู้ว่าจะ Handle กับปัญหาอย่างไร " ผมยังเชื่อลึกๆว่า คำตอบที่เกิดขึ้นมาจาก "กระบวนการสอน" มากกว่า "ผู้สอน"กระบวนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเดินผ่านเส้นทางของความละเอียดในสมการ E+R=O มองเห็นกรอบความคิดทั้งเชิงบวก (Growth) และเชิงลบ (Fix) ที่ใช้ Response กับ Event ยอมรับกรอบความคิดที่นำไปสู่ Outcome ที่ยังไม่ Ok (Self Awareness) อยากเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดใหม่ (สร้างResponseใหม่ๆด้วยการมองคุณค่าของปัญหาหรือ Event ที่เผชิญ) เทคนิค เครื่องมือ ที่เขาเป็นชอบ เชื่อ ใช่ และเป็นผู้เลือกอยากนำไปใช้...จัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญ (ขยาย Comfort Zone) เทคนิคการสอนที่ทำให้ กรอบความคิดกับวิธีการ..เป็นเรื่องเดียวกัน ผู้เรียนรู้ว่าเขาติดอยู่ตรงจุดไหนของกระบวนการจัดการปัญหา เขารู้สึกว่าปัญหาที่เคยใหญ่...เล็กลงกว่าเดิม "แสงสว่างปลายอุโมงค์" คำนี้ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าแสงสว่างนั้นจะเป็น มุมมองใหม่ ตัวตนใหม่ กรอบความคิดใหม่ วิธีการจัดการใหม่ ที่จะนำไปสู่ Action ใหม่ๆที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ขอบคุณ Training and Group Coaching ที่ทำให้มีความสุขทุกครั้งหลังคลาสสอน

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 15 ครั้ง

Creative Positive Brain at Work

มองภาพแล้ว เห็นคำคู่ไหนบ้างครับ ? Rapport for Creative Positive Thinking วันนี้เดินทางไกล มาชวนคิดถึงราชบุรี ให้กับทางบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) แต่ก็ได้แนวคิดในการ Upgrade การสอนในหลายจุดคุ้มค่ากับที่มา โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมตัวเรา เข้ากับผู้เรียน เพื่อเชื่อมผู้เรียน เข้ากับหลักสูตร โดยปกติในกระบวนการ Training and Group Coaching จะมีเทคนิคหนึ่งคือการใช้คำคู่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในช่วงเริ่มต้น วันนี้ได้ทดลองอีกเทคนิคคือการใช้คำคู่ คู่กับการอธิบาย Conceptual Model ในแต่ละส่วน เพราะผมมองว่า Conceptual Model หนึ่งภาพ มีหลายจุดที่สร้างชุดคำให้ผู้เรียนตะหนักรู้ได้ บนภาพๆ นี้ เรากำลังใช้ "ความคิด" หรือ "อารมณ์" ในการแก้ปัญหา (Thinking and Feeling Brain) เรากำลังใช้ "ข้อมูล" หรือ "ประสบการณ์" ในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Perception) เรากำลัง "รักตัวเอง" หรือ "ตามใจตัวเอง" กับสถานการณ์ที่เจอ (Lazy Brain) เรากำลัง "ใช้ศักยภาพ" หรือ "สร้างหลุมพราง" บนคุณค่าของตัวเอง (Brain CARES)และเรากำลัง "สร้างสรรค์" หรือ "สร้างนิสัย" ให้ตนเอง ครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งแรกในการใช้ Rapport ร่วมกับการสร้างภาพ Conceptual ในสมองของผู้เรียน และคิดว่า น่าจะลงลึกในรายละเอียดได้อีก ในครั้งต่อๆ ไป อยากได้ไปใช้อีดเร็วๆ เลยครับ

  นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง    ดู 50 ครั้ง

สร้างกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ

คลาสวันนี้ วันที่สองของโปรแกรม สร้างกระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) ผ่านการทำ Simulation การใช้ Simulation โรคระบาด กับการเรียนรู้ ทำให้ใช้สมองส่วนซ้าย-ขวา อย่างมีลำดับ เข้าใจบทบาทของคนในทีมให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน การใช้จุดเด่นที่แตกต่างกันมาสร้างScenarioเพื่อกำหนดกลยุทธ์ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกแต่ยังอยู่บนกรอบของวัตถุประสงค์ ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์จริงต่างๆผ่านการถอดบทเรียนเชื่อมโยง รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว ได้เรียนรู้และพัฒนาความแม่นยำของการเป็น Instructor & Fa-Coach มากขึ้นครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 52 ครั้ง

ทักษะการนำเสนอ Presentation Skill

วันนี้สอนหลักสูตร ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) กลุ่มหัวหน้างานระดับต้น ให้เขาสร้างกรอบความคิดในการนำเสนอที่ดี ผ่านกระบวนการ Training and Group Coaching โดย ให้เขาอยู่ในสภาวะที่ดี มีการกำหนดเป้าหมาย/ตั้ง ความคาดหวัง focus กับการเรียน ให้สำรวจ ความคิด ความรู้สึก เมื่อจะนำเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่ มี "ความกลัว" ในการนำเสนอ - กลัวคนฟังไม่รู้เรื่อง - กลัวคนฟังถามในสิ่งที่เราไม่รู้ - ไม่มีเทคนิคนำเสนอ ให้เทคนิคในการเตรียมตัว และ ขั้นตอนการนำเสนอ แล้วให้ทดลองปฏิบัติจริง สิ่งที่ให้ผู้เรียนฝึกฝน ใน class ผ่าน workshop ต่างๆ เตรียมตัวทุกครั้ง ที่จะนำเสนอ สร้างความมั่นใจ เตรียมข้อมูล และ ออกแบบนำเสนอ ให้สอดคล้องคุณลักษณะ และ ความคาดหวังของผู้ฟัง สร้างความเชื่อถือให้ผู้ฟัง สื่อสารสร้างสัมพันธ์ ไม่จินตนาการเชิงลบกับผู้ฟัง สร้างการเขื่อมโยง รับฟังอย่างตั้งใจ ในสิ่งที่ผู้ฟังสอบถาม สร้างการยอมรับ ใช้คำถามสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สร้างความเชื่อมั่น สนุกกับการนำเรื่องงานที่ตัวเองดูแล มาสร้างสรรค์ เป็นการนำเสนอแล้ว Role play เพื่อซ้อมก่อนขึ้นนำเสนอจริง

   ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์    ดู 55 ครั้ง

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ หลักสูตรสองวันนี้ สอนด้วยคีย์เวิร์ดคำคู่เพื่อสร้างกรอบความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking Mindset) กับการพิชิตเป้าหมาย เมื่อเจอ "อุปสรรค" เราโฟกัสที่ "อุปสรรค" หรือ "เป้าหมาย" ?? เราแก้ปัญหา "เฉพาะหน้า" หรือคิดเพื่อหาแนวทาง "ปรับปรุงในระยะยาว" ไปพร้อมกัน ?? สถานการณ์ไหนเราใช้ "ข้อมูล" มาประกอบการคิด สถานการณ์ไหนเราใช้ "ประสบการณ์" ?? เราคิดแนวทางที่ "หลากหลาย" หรือ "ยึดมั่นในแนวทาง" ที่เชื่อมั่นแล้วตัดสินใจ ?? "คิด" กับ "รู้สึก" เราจะเลือกใช้อย่างไร ?? การสร้างกรอบความคิดที่สอดคล้องกับแนวทางของแต่ละทักษะ ช่วยให้มองเห็นกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพครับ

   วีรพันธ์ เกษสังข์    ดู 60 ครั้ง


คำตอบรับจากลูกค้า

ดูทั้งหมด

หลักสูตร คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    30 เม.ย. 2562

หลักสูตร เทคนิคการสร้างกิจกรรมด้วยหมวก 6 ใบ

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร HRD as a Coach

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    19 มี.ค. 2562

หลักสูตร นักขายในฐานะที่ปรึกษา

   ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์    1 ส.ค. 2561


ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ดูทั้งหมด

บมจ ไทยโอพีพี
บจก. กรุงไทยอาหาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
บจก. ไทยเชื้อเพลิงการบิน เอทานอล
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
บจก สยามสเตนเลสสตีล
บจก. โออิชิ
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
บจก ทรู ทัช
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บมจ.แคทเทเลคอม(CAT Telecom) กสท โทรคมนาคม
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
เวอรีน่า

ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง

ไปห้องสมุด


กรณีศึกษา

เพิ่มเติม

กรณีศึกษา

เทคนิคการฟังเชิงรุก

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง

กรณีศึกษา

ผู้นำในฐานะโค้ช

ดาวน์โหลด 76 ครั้ง

กรณีศึกษา

เถ้าแก่มืออาชีพ

ดาวน์โหลด 45 ครั้งแบบทดสอบออนไลน์

เพิ่มเติม

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยการทำงานของสมอง (Brainbase Working Assessment)

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น

ทำแบบทดสอบ

การประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า (Value Base Assessment)

แบบประเมินนี้ใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ (Adversity Quotient Test)

บุุคลิกภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แบบทดสอบนี้ก็เพียงเพื่อให้คุณเข้าใจความเป็น "ตัวคุณ" เพื่อช่วยประเมิณตัวคุณในบางมิติซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนอาชีพของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึก และ พฤติกรรมที่ทำให้คุณเหมาะกับอาชีพหนึ่ง มากกว่าอีกอาชีพหนึ่ง

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน (Aptitude,Personality & Motivation Tests)

ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ