สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

หลักสูตรใหม่ | ดูหลักสูตรเพิ่มเติม


แนะนำวิทยากร | ดูวิทยากรทั้งหมด


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิศระ


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด


ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด


เทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย

วันนี้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียน"แนวคิดและเทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย" ครับ การบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักรู้ความสำคัญของการใช้และจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริง แนวทางการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพได้แก่ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว แต่ต้องให้ข้อมูลถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัย การทำให้ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ มีการอัพเดต แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการงาน เป้าหมาย KPI Productivity ต่างๆเพื่ิอให้เกิดประโยชน์มากกว่าการจัดเก็บเพียงอย่่างเดียว วันนี้ได้ใช้กระบวนการSolution Coachingอีกแล้วครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม


บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก. ไออาร์พีซี
S&J International Enterprises Public Company Limited
โรงพยาบาลมหาสารคาม
บจก. จรูญรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
ออฟฟิศเมท
บจก. บจก. บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
การไฟฟ้านครหลวง
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
Inter Express Logistic Co.,Ltd
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
เวอรีน่า
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
สยามกลการ
บจก ประชาอาภรณ์
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส