สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

แปลน ฟอร์ คิดส์
สยามกลการ
บจก กะรัต ฟอเซท
ธนาคารกรุงไทย
คาราบาวตะวันแดง
บจก สยามสเตนเลสสตีล
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
บจก. เหล็กแผ่นรีดเย็น
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
โรงพยาบาลมหาสารคาม
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
Y.M.F. INTERNATIONAL (THAI) CO., LTD.
บจก วิริยะประกันภัย
เวอรีน่า
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
ฟอร์เบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส์
บจก. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

พัฒนาตัวเองกันดีกว่าง๊ายง่าย

เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ