สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
(People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบ โปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง ครบวงจร

บริการของเรา (People Development Outsourcing)

service-avater-image

Consultant Program

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

Training Program Roadmap

บริการออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากรทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล

Blended Learning

กระบวนการพัฒนาบุคลากรผสมผสาน Online / Classroom และมีการทำ Group Coaching , Clinic , One on One Executive Coaching , Project Assignment

Cascade Program

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน

Specific Group Program

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

Course by Tooling Program

การฝึกอบรมโดยการผสมผสานเทคนิค , เครื่องมือในการฝึกอบรม

Program by Competency

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง

People Development by Internal Manager Program

โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer)

In-house Training

เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก

Public Training

เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล

Virtual Class Room

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบ VDO Conference System

Online Merge Offline

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อนำการบ้าน/Workshop มาต่อยอดภายใน Class เรียน

Online Course

เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

Package In-house

ชุดแพ็คเกจหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นกลุ่ม/ทีม

Integrated Training Program

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

Training Plan

บริการทำแผนฝึกอบรมประจำปี

Our strengths

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการ ฝึกอบรม 4 Style

Training & Group Coaching

การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ผู้เรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนสภาพแวดล้อมของตนเอง

Hardskill style บรรยาย,workshop

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการใช้เครื่องมือ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

Training and Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยใช้ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม (training) และฝึกปฏิบัติ (workshop)

Training and Activity

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับฟังทำกิจกรรม และ การฝึกปฏิบัติ

service-avater-image

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching (BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming (NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ช (Coaching) ผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

6 องค์ประกอบ รูปแบบการฝึกอบรม ของสถาบัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

VDO Online (Standard)

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom (Standard)

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic (Option)

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

1:1 Coaching & Mentor(Option)

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Project Presentation (Option)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Follow Up (Option)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

กลุ่มหลักสูตร ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

0

การโค้ชงาน (Coaching)

หลักสูตรสถาบัน

0

การพัฒนาวิทยากร (Train the Trainer)

หลักสูตรสถาบัน

0

การบริหารงาน (Management)

หลักสูตรสถาบัน

0

งานบริการ (Service)

หลักสูตรสถาบัน

0

หมวด Specialist

หลักสูตรสถาบัน

0

หมวดชุดเครื่องมือ (Tooling)

หลักสูตรสถาบัน

0

หมวด Excel

หลักสูตรสถาบัน

0

หมวด Hardskill

หลักสูตรสถาบัน
service-avater-image
ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง (Site Reference)

clients-logo
ธนาคารกสิกร
clients-logo
บริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด
clients-logo
อลิอันซ์ซีพี ประกันภัย
clients-logo
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
clients-logo
GFCA Co., Ltd.
clients-logo
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล
clients-logo
บจก กะรัต ฟอเซท
clients-logo
บจก ทรู ทัช
clients-logo
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
clients-logo
บจก. โอเชี่ยนกลาส
clients-logo
การไฟฟ้านครหลวง
clients-logo
บจก พีเอสพัฒนกร

ผลงานการฝึกอบรม

img