×

Pre-order ได้แล้ววันนี้ ! หนังสือคำถามทรงพลัง

สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


3,500 บาท

เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์
วันที่ 14 มีนาคม 2562


3,500 บาท

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 22 มีนาคม 2562


3,500 บาท

สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 เมษายน 2562


3,500 บาท

สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 เมษายน 2562


3,500 บาท

เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 เมษายน 2562


3,500 บาท

สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 26 เมษายน 2562


3,500 บาท

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

Leadership Fundamental Program

อยู่ด้วยกันต่อเนื่องมา 1 เดือน วันนี้เดินทางมาถึงวันที่หกซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโปรแกรมแล้วครับ ความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากวันแรกถึงวันนี้มีทั้งแบบวัดได้โดยตรงและวัดไม่ได้โดยตรง ที่วัดได้โดยตรงจากรูปแบบที่ออกแบบไว้คือ Result ของ performance จากโครงการด้านปรับปรุงกระบวนการทำงานที่นำไป implement ที่วัดไม่ได้โดยตรงจากรูปแบบที่ออกแบบไว้คือ เชิงพฤติกรรมที่นำไปฝึกใช้เช่น การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ การเปิดโอกาสให้ทีมงานคิดและตัดสินใจ การ Feedback ด้วยคำถามโค้ช การฟังในสิ่งที่ทีมงานอาจไม่ได้พูด สำหรับโปรแกรมวันสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและคนรอบข้างที่แต่ละคนสามารถมองเห็นได้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่อเนื่องหลังจบโปรแกรมไปแล้วครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

โอสถสภา
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
GFCA Co., Ltd.
บจก. อุลตราคอร์
กรมทรัพยากรธรณี (ส่วนทรัพยากรบุคคล)
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
บจก ซายเนค เทคโนโลยี่
ธนาคารกรุงไทย
VISTEON (THAILAND) LIMITED
Inter Express Logistic Co.,Ltd
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
บจก ประชาอาภรณ์
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก ไดดองอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค
บจก. บางจากปิโตรเลียม
อารียา พรอพเพอร์ตี้
บมจ สินมั่นคงประกันภัย


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

คุณสมบัติของความสำเร็จ

คำถามเปลี่ยนชีวิตได้

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน