สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

การโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง

ผู้นำ 8 แบบ กับการโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง วันที่ 2 คุณค่าของผู้นำแต่ละแบบ สะท้อนความเป็นตัวตน...ทำให้เข้าใจคุณค่าของผู้อื่นที่แสดงออกมาเช่นเดียวกัน การโค้ชที่คุณค่า เพื่อให้โค้ชชี่นำไปใช้สร้างเป็นจุดแข็งของตัวเอง...สร้างผลลัพธ์ของงานอย่างมีสมดุลในชีวิต ดีใจที่ผู้เรียนจะนำการโค้ชคุณค่าและจุดแข็งไปใช้กับทีมงาน รู้จักคุณค่าในตัวเอง สร้างจุดแข็งด้วยคุณค่าของตัวเอง เข้าใจคุณค่าในตัวทีมงาน ทำให้เขาเลือกใช้คุณค่าที่เป็นจุดแข็ง นำจุดแข็งมาสร้างผลลัพธ์ใหม่ทีต้องการ การโค้ชคุณค่า เริ่มต้นที่การฟังอย่างมีคุณค่า ดึงคุณค่าที่ดี สร้างแนวทางสู่ความมั่นใจในตัวเอง...ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนการโค้ชที่ชัดเจน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
บจก สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป
ธนาคารกสิกร
บจก กะรัต ฟอเซท
บจก. อุลตราคอร์
บจก. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย
VISTEON (THAILAND) LIMITED
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
ทีวีบูรพา
ออลล์เทรนนิ่ง
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บมจ นวกิจประกันภัย
บมจ ไทยโอพีพี
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก. เอสบีเฟอร์นิเจอร์ อินดัสทรีส์
บจก วิริยะประกันภัย
บจก. โอเชี่ยนกลาส
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
การไฟฟ้านครหลวง
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บจก เลอโนโว (ประเทศไทย)
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย