Blended Learning Program

การบริหารและจัดการพัฒนาในรูปแบบผสม ทั้ง Training , Coaching รายหลักสูตร หรือ โปรแกรม เฉพาะกลุ่มตาม Function งาน เช่น กลุ่มหัวหน้า กลุ่มงานขาย การสร้าง Culture องค์กร การรณรงค์ Core Value เป็นต้น

หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Blended Learning Program

Blended Learning Program คืออะไร ?

 การฝึกอบรมที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนควรมีลักษณะอย่างไร ?
      การออกแบบ "โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีความต่อเนื่อง" (Blended Learning Program) เป็นการฝึกอบรมที่ผสมผสานรูปแบบการอบรมแบบ Online และ Inhouse Classroom เข้าด้วยกัน และการออกแบบให้เกิดควมต่อเนื่องในการวัดผลลัพธ์เป็นช่วงๆ ด้วยหลักการ 70:20:10 Learning Model

 โปรแกรมฝึกอบรมในรูปแบบ Blended Learning Program มี จุดเด่น ในเรื่องอะไร ?
1. การใช้การอบรมแบบ Online Merge Offline (OMO)
2. การออกแบบตามหลักการ 70:20:10 Learning Model
3. การติดตามผลในหลากหลายรูปแบบ เช่น Group Coaching, 1:1 Coaching Online
4. การให้ผู้เรียนนำเสนอ Project Presentation
5. การทำให้เนื้อหาการฝึกอบรมสู่กระบวนการปฏิบัติได้จริง

ตัวอย่างโปรแกรมฝึกอบรมแบบ Blended Learning

Leadership Development Program

VDO อธิบาย
หัวข้อ (Issue)
วิธีดำเนินการ (Methodology)
Leadership Assessment (การประเมินภาวะความเป็นผู้นำของบุคคล) Assessment Tools (Before-After)
Course for Training & Coaching
     การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
     การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
     ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leader Change)
     การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา (Systematic for Problem Solving)
     การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill)
Pre-Post Test (Knowledge)
Adult & Active Learning
Training & Group Coaching Process
Workshop & Group Discussion
Project Assignment
One on One & Group Coaching
   (การโค้ชเดี่ยว&การโค้ชกลุ่มความคืบหน้า)
On-Line Coaching
Zoom (Group Coaching)
Company Visit for Benchmarking
   (การเยี่ยมเยียนองค์กรตัวเองสร้างแนวความคิด)
Group Discussion
Reflection (Home Room)
Executive Talks
   (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารระดับสูง)
Show & Share
Talk by Top Management
Group Discussion
Project Presentation
   (การนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ในโปรแกรม)
Group Presentation Meeting
Report From Instructor Behavior Progress Report

Supervisory Development Program

VDO อธิบาย
หัวข้อ (Issue)
วิธีดำเนินการ (Methodology)
การประเมินผู้นำ 8 แบบ Assessment Tools ของสถาบัน
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีในโปรแกรม
     การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
     การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership within You)
     การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ (Problem Solving & Decision Making with Six Thinking Hats)
     การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Teaching, Training, Coaching)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การสอนแนว Training & Group Coaching
Powerful Game Coaching
Facilitative Coaching
Training & Group Coaching
Brain Base Coaching
การติดตามผลลัพธ์ด้วยการโค้ชกลุ่ม
   (Group Coaching & Clinic)
Group Discussion
Group Coaching
รายงานสรุปผลลัพธ์และความคืบหน้าของโปรแกรม
นำเสนอผู้บริหาร (Program Presentation)

Talent Development Program

VDO อธิบาย
หัวข้อ (Issue)
วิธีดำเนินการ (Methodology)
การประเมินผู้นำ 8 แบบ Assessment Tools ของสถาบัน
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีในโปรแกรม
     การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
     การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
     การสื่อสารสร้างความสำคัญที่ดี (Communication & Connection)
     การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
     การพัฒนาทักษะสอนงาน (Coaching Skill)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การสอนแนว Training & Group Coaching
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง (Role Playing)
การสร้างการเรียนรู้ผ่านเกม/อุปกรณ์การเรียนรู้
การติดตามผลลัพธ์ด้วยการโค้ชกลุ่ม
   (Group Coaching & Clinic)
Group Discussion
Group Coaching
การนำเสนอผลงานที่จะนำไปปฏิบัติจริง (Project Presentation)
Group Presentation Meeting
รายงานสรุปผลลัพธ์รายบุคคล และการติดตามผลความคืบหน้า (Competency Report & Behavior Progress Report)
1:1 & Group Coaching

โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขาย

VDO อธิบาย
หัวข้อ (Issue)
วิธีดำเนินการ (Methodology)
การรับฟังประเด็นสำคัญของโปรแกรม Group Discussion
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีในโปรแกรม
     นักขายพิชิตเป้าหมาย
     การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์
     การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน & สร้างกลยุทธ์การขาย
     การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยการโค้ชพิชิตยอดขาย
     การขายในฐานะที่ปรึกษา
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การสอนแนว Training & Group Coaching
การ Role Playing ฝึกฝนทักษะการขายเชิงปฏิบัติการจริง
Workshop : การสร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง
การติดตามผลลัพธ์ด้วยการโค้ชกลุ่ม
   (Group Coaching & Clinic)
Group Discussion
Group Coaching
การโค้ชและการให้คำปรึกษา
1:1 Coaching
Home Room
Zoom (Online)
รายงานสรุปผลลัพธ์และความคืบหน้าของโปรแกรม
นำเสนอผู้บริหาร (Program Presentation)

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com