หลักสูตรฝึกอบรมตาม Competency

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ Competency คือ โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ ที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกัน โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง, Core Value ขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนนำไปสร้าง Behavior ที่สอดคล้องกับ Value ขององค์กร

หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / หลักสูตรฝึกอบรมตาม Competency Conceptual