แนะนำวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (EXPERT SPEAKER)

หน้าแรก / แนะนำวิทยากรของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (EXPERT SPEAKER)

วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant


อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิสระ


อ. นพชัย วีระมาน

วิทยากรอิสระ


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer


รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์


อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา


อ. อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach


อ. อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ณธชญ พุ่มพฤกษี

Powerful Game Coaching Process


อ. ณธชญ พุ่มพฤกษี

Powerful Game Coaching Process


ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

Brain Based Coach Trainer and Facilitator


นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing


นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing


ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร


ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร


อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ


อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร


อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร


อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม


อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม


อ. สิริพร เข็มแก้ว

วิทยากรอิศระ


อ. สิริพร เข็มแก้ว

วิทยากรอิศระ


ดร.พีรญา เล็กกัมพร

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


ดร.พีรญา เล็กกัมพร

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล


อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล


อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์

วิทยากรอิศระ


อ. ธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์

วิทยากรอิศระ


อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง


อ. ธนาสิทธิ์ ศิริโภคากุล

วิทยากรอิสระ


อ. ธนาสิทธิ์ ศิริโภคากุล

วิทยากรอิสระ


วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop


อ. ภัทรพงษ์ พลเสน

วิทยากรที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ


อ. ภัทรพงษ์ พลเสน

วิทยากรที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ


อ. ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant


อ. ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์

Executive Coach Management Consultant Certified Lean Consultant


ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา


ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากรที่ปรึกษา


อ. รชนีกร คล่องดี

EHS Assistant Manager


อ. รชนีกร คล่องดี

EHS Assistant Manager


อ. นันทชัย อินทรอักษร

วิทยากรอิสระ


อ. นันทชัย อินทรอักษร

วิทยากรอิสระ


ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรอิสระ


ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรอิสระ


อ. มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย


อ. มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย


อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

วิทยากรอิสระ


อ. อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

วิทยากรอิสระ


อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ


อ. รสวันต์ พิพิธเมธานนท์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ


อ. ชลธิชา ปรางค์ประทานพร

วิทยากรอิสระ


อ. ชลธิชา ปรางค์ประทานพร

วิทยากรอิสระ


อ. บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant


อ. บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant


อ. บุญเริญ ชัยเพ็ชร

วิทยากรอิสระ


อ. บุญเริญ ชัยเพ็ชร

วิทยากรอิสระ


อ. ธนภณ รวยอารี

วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช


อ. ธนภณ รวยอารี

วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช


อ. ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

วิทยากรอิสระ


อ. ธัญพร เฮงวัฒนอาภา

วิทยากรอิสระ


อ. ไมตรี บุญขันธ์

MBA. (Industrial Management)


อ. ไมตรี บุญขันธ์

MBA. (Industrial Management)


อ. สืบสกุล แสงธำรง

ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ


อ. สืบสกุล แสงธำรง

ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ


ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.


ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เลขที่ทะเบียน 076013 จาก กลต.


อ. วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ


อ. วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ


อ. ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

TPM Consultant & trainer


อ. ณรงค์พร รัตนตรัยรักษา

TPM Consultant & trainer


อ. พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ


อ. พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ


อ. ธวัชชัย บัววัฒน์

วิทยากรอิสระ


อ. ธวัชชัย บัววัฒน์

วิทยากรอิสระ


อ. สุรีลักษณ์ วีระโจง

วิทยากรอิสระ


อ. สุรีลักษณ์ วีระโจง

วิทยากรอิสระ


วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)


อ. อนันต์ ตรีกาลวัฒนากุล

วิทยากรอิสระ


อ. อนันต์ ตรีกาลวัฒนากุล

วิทยากรอิสระ


อ. ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ

ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Ocean Marine Supply จำกัด


อ. ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ

ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Ocean Marine Supply จำกัด


อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


อ. สรวิศ พรรษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ


อ. สรวิศ พรรษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ


อ. ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์

วิทยากรอิสระ


อ. ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์

วิทยากรอิสระ


อ. เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล


อ. เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล


อ. ชัชวาลย์ สัจจรักษ์

วิทยากรอิสระ


อ. ชัชวาลย์ สัจจรักษ์

วิทยากรอิสระ


ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 กรรมการสภาวิชาการ


ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 กรรมการสภาวิชาการ


อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ


อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ


อ. คมศักดิ์ สิมานุรักษ์

โค้ชคม โค้ชความสุข


อ. คมศักดิ์ สิมานุรักษ์

โค้ชคม โค้ชความสุข


อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)


อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)


อ. สัญชัย วุทธิสารพงส์

ผู้จัดการฝ่าย การตลาดขนส่งทางน้ำ บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด


อ. สัญชัย วุทธิสารพงส์

ผู้จัดการฝ่าย การตลาดขนส่งทางน้ำ บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด


อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล


อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล


อ. พัทธนันท์ หางาม

วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด


อ. พัทธนันท์ หางาม

วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด


อ. หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง


อ. หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง


อ. วราลักษณ์ สมัญญากุล

วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ


อ. วราลักษณ์ สมัญญากุล

วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ


อ. เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

วิทยากรอิสระ


อ. เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธุ์

วิทยากรอิสระ


อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน


อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน


อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

วิทยากรอิสระ


อ. ศิริลักษณ์ บูรพาวิจิตร

วิทยากรอิสระ


อ. พงศ์อมร คุ้มแก้ว

วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง


อ. พงศ์อมร คุ้มแก้ว

วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง


น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด


น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด


อ. จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล

Certified NLP Master Coach from The American Board of NLP


อ. จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล

Certified NLP Master Coach from The American Board of NLP


อ. อนุภาพ พันชำนาญ

วิทยากรอิสระ


อ. อนุภาพ พันชำนาญ

วิทยากรอิสระ


อ. สัณหกช วิทยาภรณ์

วิทยากรอิสระ


อ. สัณหกช วิทยาภรณ์

วิทยากรอิสระ


อ. สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน


อ. สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน


ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ


ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ


อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์


อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์


ดร.พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ


ดร.พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ


อ. สุวัฒน์ พรมแตง

วิทยากรอิสระ


อ. สุวัฒน์ พรมแตง

วิทยากรอิสระ


อ. สุเมธ ลักษิตานนท์

Vice President- Strategy and Business Development, PTT Exploration and Production PLC.


อ. สุเมธ ลักษิตานนท์

Vice President- Strategy and Business Development, PTT Exploration and Production PLC.


อ. พัชรพล ชาญอุไร

กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โค้ชมืออาชีพ ICF, วิทยากรอิสระ, ที่ปรึกษา SAMED RESORTS GROUP


อ. พัชรพล ชาญอุไร

กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โค้ชมืออาชีพ ICF, วิทยากรอิสระ, ที่ปรึกษา SAMED RESORTS GROUP


วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Activity, Game, Dialogue


อ. ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

วิทยากรอิสระ


อ. ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

วิทยากรอิสระ


อ. แตงไทย

ผู้ปลุกปั้นพลังทีม


อ. แตงไทย

ผู้ปลุกปั้นพลังทีม


อ. นิวัต โชติวงษ์

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ


อ. นิวัต โชติวงษ์

วิทยากรอบรมพัฒนาระบบคุณภาพ


อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์


อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์


อ. พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

วิทยากรอิสระ


อ. พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย

วิทยากรอิสระ


อ. ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ


อ. ธณ จันทร์อัมพร

วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ