Training Program Roadmap

รับออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากร ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล หรือ พัฒนาแบบ Cascade ให้ Align กันทั้งองค์กร ตลอดจน วัดผลการอบรม มีจำนวนหลักสูตรให้เลือก กว่า 1,000 หลักสูตร ด้วย 8 หมวดหลักสูตรใหญ่

หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Training Program Roadmap

การสร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร (Training Program Roadmap) เป็นอย่างไร ?

 การออกแบบ "โปรแกรมพัฒนาบุคลากร" สำหรับองค์กรที่ "ใช่"
รูปแบบโปรแกรมต่างๆ มีความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและจุดประสงค์ขององค์กร การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 การนำเสนอ "โปรแกรมพัฒนาการฝึกอบรม ให้โดนใจผู้บริหาร" ควรเป็นอย่างไร
โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง คาดหวังจากการฝึกอบรมมีความหลากหลาย ตามลักษณะขององค์กรและศักยภาพของบุคลากรที่ต้องการพัฒนา ทำให้การพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้อง เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 ทำไมต้องจัดทำ "โปรแกรมพัฒนาบุคลากร" ให้ได้มาตราฐาน
การนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีความชัดเจน มีรายละเอียดของเนื้อหา และรูปแบบดำเนินการที่คาดหวัง มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทำให้การนำเสนอขออนุมัติแผนการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

 เนื้อหาภายใน VDO การสร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร

บทเรียนที่ 1 : หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
บทเรียนที่ 2 : ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำโปรแกรม
บทเรียนที่ 3 : การนำโจทย์ผู้บริหารมากำหนด Value Competency
บทเรียนที่ 4 : การสำรวจความต้องการตามตำแหน่งหน้าที่ (Training Need)
บทเรียนที่ 5 : การจัดทำแผนฝึกอบรมตามสมรรถนะที่องค์กรกำหนด (Competency Gap)
บทเรียนที่ 6 : การจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมแบบเป็นโปรแกรมต่อเนื่อง (Development Program)
บทเรียนที่ 7 : การจัดโปรแกรมพัฒนาวิทยากร & การโค้ชภายในองค์กร (Internal Trainer & Coach)
บทเรียนที่ 8 : การจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมให้ทุกระดับตาม Core Value และ Core Competency (Cascade Program)
บทเรียนที่ 9 : หลักการเชื่อมโยงสมรรถนะ (Competency) กับหลักสูตร/โปรแกรม
บทเรียนที่ 10 : การฝึกอบรมตามแนว 70:20:10
บทเรียนที่ 11 : แนวทางการสร้างรูปแบบการติดตามผลลัพธ์

ระยะเวลาหลักสูตร : 30-40 นาที

         
  

แสดงความคิดเห็น

 • พลายแก้ว สันตะจิตโต (สมาชิก)
  (4 เดือนที่แล้ว )
  เป็นองค์กรที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีมากครับ
 • Vannalak TONPHANITH (บุคคลทั่วไป)
  (6 เดือนที่แล้ว )
  สน
  น่าสนใจมากการพัฒนาบุคลากร
  ชญาศิรินทร์ ยอดรัก (บุคคลทั่วไป)
  (9 เดือนที่แล้ว )
  สนใจในการพัฒนา


สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com