หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรมหน้าที่   [ 1 ]

ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร

ผู้นำ 360 องศา ขององค์กร9 พฤษภาคม 2565บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ผู้บริหารให้เกียรติมาร่วมอบรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดหลักสูตร ผู้บริหารมีเป้าหมายในการสร้างผู้นำ 360 องศา ทุกระดับให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน จากนั้นตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงหัวหน้างานในแต่ละคนต่อไป จากการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส หัวหน้างานส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำระดับ 3 ที่จะสร้างทีมงานให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ทั้งการมอบหมายงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้การสนับสนุน มอบอำนาจการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้กับน้อง หัวหน้างานบางส่วนมองว่ายังเป็นผู้นำระดับ 2 โดยการสร้างความสัมพันธ์ ใส่ใจและช่วยเหลือทีมงาน เพื่อให้ทีมงานยอมรับ เชื่อถือ และไว้วางใจ และจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำระดับ 3 ได้ต่อไป หัวหน้างานชอบเรื่องการเป็นผู้นำ 360 องศา เพราะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถตัวเอง หมั่นฝึกฝนให้เกิดทักษะและความชำนาญ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนพัฒนาทีมงาน และปฏิบัติงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ดี อีกทั้งทำให้กล้าที่จะอาสารับงานยากและท้าทายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำรุ่นต่อไป

  18 พ.ค. 2565    18

Metaverse101 หัวหน้างานคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ในโลกเสมือนยุคดิจิทัล

Metaverse101 หัวหน้างานคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ในโลกเสมือนยุคดิจิทัล7 พฤษภาคม 2565บริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทีเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการอบรมแบบ On Site ที่มีกลุ่มผู้เรียนเป็นวิศวกร สถาปนิก สิ่งที่ผู้เรียนรู้สึกชอบเป็นเรื่องของการเปลี่ยนกรอบความคิด และการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้าน data transformation, disruption, Metaverse ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถเรียนรู้ ค้นหา แลกเปลี่ยน ปรับตัว เปลี่ยนแปลง ทั้งกับตัวเองและทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถต่อยอดความคิดในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้ โดยจะส่งผลในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง เพื่อนร่วมงาน และสร้างความเชื่อถือ ยอมรับ จากลูกค้า ผู้เรียนบางส่วนชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด ทั้งการเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงลบ ให้เป็นเชิงบวก ทั้งกับตัวเอง งาน เพื่อนร่วมงาน และทีมงาน เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนชอบเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะลักษณะงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ภายในองค์กร หากมีการทำงานแบบ Integrate ร่วมกัน แทนการทำงานแบบ Silo หรือแบบขบวนรถไฟ จะส่งผลให้ได้รับผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มี Productivity ที่ดีขึ้น

  18 พ.ค. 2565    16

การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร

การสร้างวิทยากรคุณภาพภายในองค์กร3 พฤษภาคม 2565บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด เดินทางไปสอน on site ที่ปราจีนบุรี ผู้เรียนเป็นหัวหน้างานที่มีการสอนงานน้องๆ เช่น OJT, ให้ knowledge, พัฒนา skill ในแต่ละ function ของทีมงาน ทั้งช่างกะ หรือ operation อยู่แล้ว ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าสามารถนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็น Tacit Knowledge ความรู้ฝังลึก ของแต่ละคน ออกมาจัดทำเป็นหลักสูตรได้ ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะสามารถนำมาใช้สอนน้องๆได้หลายกลุ่ม หลายครั้ง และสามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ตลอดเวลา ที่มีการอัพเดทข้อมูล หรือปรับให้กระชับขึ้น หรือเหมาะสมกับผู้เรียนได้ ผู้เรียนบางส่วนยังเกิดความกังวล ทั้งเรื่องการกำหนดรูปแบบของหลักสูตร การจัดทำสไลด์ การดำเนินคลาสไม่ให้น่าเบื่อ การทดสอบ การวัดผล การอบรม อีกทั้งยังคงต้องทำเรื่องงานประจำ งานแทรก งานด่วน อาจทำให้ไม่มีเวลา หรืออาจทำให้น้องเสียเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนกันเรื่อง Growth Mindset ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงบวก ตั้งเป้าหมายที่จะทำเรื่องที่ท้าทาย และเริ่มเรียนรู้การเป็นวิทยากรภายในองค์กร ตั้งแต่การเตรียมตัว (การนำ tacit knowledge มากำหนดเป็นหัวข้อหลักสูตร, เรื่องที่จะสอน, กลุ่มผู้เข้าอบรม, เรื่องที่น้องอยากรู้) / การเขียนสไลด์ประเภทต่างๆ / การเขียน script การสอนของแต่ละสไลด์ / การออกแบบการฝึกอบรมด้วย story board / กิจกรรมระหว่างการอบรม / เทคนิคการฝึกอบรม / เทคนิคการตอบคำถามน้อง / การจูงใจให้น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / การประเมินผลการอบรม / การวัดผลการอบรม เป็นต้น หลังจบคลาสผู้เรียนเริ่มมีความเชื่อมั่นในการเป็นวิทยากรภายในองค์กรมากขึ้น โดยทุกคนจะจัดทำสไลด์หลักสูตร และทำการส่งหลักสูตรที่สมบูรณ์ตามที่ได้เรียนรู้ในคลาสให้กับ HRD ตามเวลาที่กำหนดกันต่อไป และตั้งเป้าหมายที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง และทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อยอดการสร้าง tacit knowledge ให้เป็นองค์ความรู้ (KM) ขององค์กร

  18 พ.ค. 2565    13

Strategic Management for Business Growth

Online Class กับกลุ่มผจก.และผบห. หลักสูตร"การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management for Business Growth)" ประเด็นน่าสนใจจากคลาสนี้คือการนำหลักการและแก่นของเครื่องมือมาถอดบทเรียนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจที่ผู้บริหารองค์กรกำหนดไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น - วิสัยทัศน์ (Vision) - พันธกิจ (Mission)- ค่านิยมองค์กร (Core Value)- เป้าหมายเชิงธุรกิจ (Business Goal)- กลยุทธ์ด้านต่างๆของธุรกิจ (Business Strategy)..จากที่ปกติคุ้นเคยกับ Strategic Action Plan ที่เกือบจะเป็นเหมือนปลายน้ำของการคิดและวางแผนกลยุทธ์แต่หลักการที่ได้เรียนรู้กันรวมถึงการถอดบทเรียนผ่าน Workshop ต่างๆ ช่วยให้เข้าใจถึงที่มาของ Action Plan ที่เป็นต้นน้ำตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ ..วันนี้ให้เวลากับการทำแต่ละ Workshop ค่อนข้างนานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีอิสระ มีเวลาในการ Brainstrom ให้มากที่สุด แม้บางจุดที่คิดอาจจะถูก Comment ในเชิงถูก-ผิด เช่นความสับสนระหว่าง Strength กับ Opportunity ของ SWOT แต่ก็เป็นบรรยากาศของการทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาการคิดต่อไปขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ทลายกำแพงความกังวลและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดคลาสในทุกๆช่องทางครับปล. มีคำถามน่าสนใจของผู้เข้าอบรมช่วงท้ายคลาส"อาจารย์คะ ... นักกลยุทธ์จำเป็นต้องมองเชิงบวกอย่างเดียวไหม .. สามารถคิดเชิงลบกับสถานการณ์ควบคู่กันไปได้ไหม" .สำหรับผม"การคิดเชิงลบ"กับสถานการณ์ หากเราบริหารอารมณ์ตัวเองได้ มุมคิดลบนั้นสามารถแปลงเป็นอีก Scenario เพื่อเอามาประเมินทางเลือกเพิ่มได้เช่น"แล้วถ้าโควิดไม่จบล่ะ ยอดขายคงตกต่อเนื่องแน่" ...หากเปลี่ยนเป็น Scenario ในเชิง Worst case คือ กรณีหากโควิดยืนยาวมากกว่า 1 ปี ... เราจะมีกลยุทธ์รับมืออย่างไร ไม่ว่าจะถามอะไรมา วิทยากรในฐานะ Strategic Coach มองเป็นเชิงบวกได้เสมอครับ

  17 พ.ค. 2565    14

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

คลาสวันนี้อยู่แถวชานเมืองหน่อย...ลำลูกกา คลอง 13 หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนในฐานะวิทยากรที่ใช้บทบาทโค้ช...โจทย์ของผมทุกครั้งที่สอนหลักสูตรนี้คือ การชวนให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในตัวเอง (Value) ในสถานการณ์ที่อาจจะเป็น Fix Mindset เพื่อกระตุ้นให้หยิบออกมาใช้สร้าง Growth Mindset กับสถานการณ์นั้นๆ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังต่อไป เนื่องจากคุณค่าในตัวเอง(Value) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของMindset ดังนั้นการเลือกใช้สิ่งที่มีอยู่โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ+ความพยายาม ย่อมมีโอกาสไปถึงสิ่งที่คาดหวังได้ง่ายกว่าการพยายามเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่มี ได้หรือไม่ได้...ตอนจบคลาสคงได้รู้กันครับ

  17 พ.ค. 2565    16

การสร้าง Growth Mindset and Outer Mindset

ได้รับโอกาสไปบรรยาย หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset & Outer Mindset ให้กับ บจก.อินช์เคป(ประเทศไทย) ในนาม #สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง หลังจากปีที่แล้วจัดหลักสูตรนี้ให้กับกลุ่มผู้บริหารไปแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างน่าพอใจ ปีนี้เลยจัดเพิ่มให้กับกลุ่ม Talent อีกรุ่นหนึ่ง ด้วยความเป็นธุรกิจด้านการให้บริการ กรอบความคิดของผู้ให้บริการจึงสำคัญและส่งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้าของพวกเขาหลายครั้งที่ผู้ให้บริการให้ข้อมูล อธิบายเหตุผลและข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงข้าม เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังยิ่งพยายามอธิบายกลายเป็นยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการจึงเกิดความรู้สึกเชิงลบ มุมมองเชิงลบต่ออีกฝ่ายโดยปริยายสาเหตุอาจเป็นเพราะเราเผลอสร้าง"กรอบ"บางอย่างขึ้นมา #โดยไม่รู้ตัว เช่น- เผลอคิดว่าเรื่องของตัวเอง ปัญหาของตัวเองสำคัญที่สุด- รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระทำ จึงพยายามปกป้องด้วยสัญชาติญาณเอาตัวรอด- การสรุปผู้อื่นด้วยมุมมองหรือมาตรฐานของตัวเราฝ่ายเดียว- มองว่าตัวเองต่ำกว่า ด้อยกว่าผู้อื่นMindset ของการสร้างความสัมพันธ์เพื่อก้าวข้าม"กรอบ"ที่เผลอสร้างขึ้นมาผ่านการสื่อสารจึงประกอบไปด้วย1. มองลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานในฐานะมนุษย์เหมือนเราและมีความสำคัญเท่าตัวเรา2. การตระหนักรู้"กรอบ"ที่สร้างขึ้นและที่มาของกรอบนั้น3. รับผิดชอบผลกระทบจากการทำงานของเราแบบ 100%4. ยอมรับความแตกต่างเพื่อสร้างทางออกใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ในฐานะวิทยากรและโค้ชที่สอนเรื่องกรอบความคิดมาหลายปี .. ความเชื่ออย่างหนึ่งของผมคือ เราไม่สามารถสอนหรือบอกให้คนเปลี่ยนกรอบความคิดได้ เพราะมันอาจไม่ใช่เป้าหมายของเขา แต่เกิดจากเจตนาหรือความหวังดีของเรา ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกแต่การเปลี่ยนกรอบความคิดที่ยั่งยืนที่สุดควรเกิดจากภายในก็คือ การช่วยให้เขาตระหนักรู้กรอบความคิดตัวเองผ่านการมองเห็นและเกิดการยอมรับด้วยตัวเอง แรงผลักดันหรือผลลัพธ์ดีๆหลังการเปลี่ยนแปลงจะช่วยกระตุ้นให้เขาเกิดการอยากเปลี่ยนปลงจากภายในที่เขาเป็นผู้เลือกเอง กำหนดเป้าหมายเอง ย่อมดีกว่าการไปบอกหรือแนะนำเขาเป็นคลาสที่ได้ใช้กระบวนการโค้ชเยอะกว่าปกติเพราะเป็นหลักสูตร Mindset แพมเป็นการสอน Onsite ... เรียกบรรยากาศความคุ้นเคยเก่าๆกลับมาได้พอสมควร

  5 พ.ค. 2565    43

การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้กลับไปบรรยายที่นครสวรรค์อีกครั้งหนึ่งรอบนี้เป็นบริษัทก่อสร้างในหลักสูตร "การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Planning & Management)" ด้วยโจทย์จากทางผู้บริหารที่อยากให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานและฝ่ายสนับสนุน สามารถวางแผนงาน วิเคราะห์ความสำคัญและความเร่งด่วนของงานได้ รวมถึงการจัดการปัญหาที่กระทบกับ Time - Cost - Quality ของโครงการรูปแบบคลาสทั้งสองวันจึงมุ่งเน้นไปที่ Group Workshop เป็นหลักประมาณ 70-80% ของโปรแกรม เฟรมเวิร์คสำคัญที่มุ่งเน้นสำหรับการวางแผนคือ "การวางแผน 3 ระยะ""#แผนระยะยาว" จากขอบเขตงานและแบบก่อสร้างนำมากำหนด #แผนงานโครงการ Project Plan ไว้สำหรับมองภาพรวมของการบริหารงานจากแผนงานโครงการแตกสู่ "#แผนระยะกลาง"Monitoring Plan ซึ่งเป็นแผนสำหรับใช้มอนิเตอร์งาน ในช่วงที่กำลังดำเนินการตาม Milestone โดยอาจเป็นแผนเดือนหรือแผนสัปดาห์ก็ได้และจากแผนมอนิเตอร์ต้องกระจายให้เป็น #แผนปฏิบัติการ Plan to do ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นรายวัน โดยส่วนมากที่คุ้นเคยก็คือ To do list นั้นเองเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้วางแผนได้อย่างครอบคลุมขอบเขตงานตามสัญญาก็คือ การแตกรายละเอียดโครงสร้างงาน Work Breakdown Structure - WBS แม้เนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมจะออกเป็นแนว Management เชิงลึก แต่ก็ต้องชื่นชมผู้เข้าอบรมที่พยายามทำความเข้าใจกับแก่นของเครื่องมือ รวมทั้งลงมือปฏิบัติโดยไม่กังวลกับผลลัพธ์มากเท่าไรผลที่ได้คือทั้งสนุก ได้ประโยชน์ และเรียนรู้ผ่านการนำเสนอของผู้อื่นไปพร้อมๆกันเป็นอีกสองวันที่รู้สึกมีคุณค่ามากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างผ่านตัวบุคคลและองค์กรครับ

  5 พ.ค. 2565    43

ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ และสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ และสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานบริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด28 เมษายน 2565 วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่มีแนวคิดทันสมัย ให้ความใส่ใจ และเห็นถึงความสำคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่จำหน่าย และการให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกครั้ง กลุ่มผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโต และก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้การเป็นหัวหน้างาน 3 เก่ง ทั้งการบริหารงานไห้บรรลุเป้าหมาย การบริหารทีมงานให้ร่วมกันสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้จากกิจกรรมในคลาส เพื่อนำไปใช้จริงในการบริหารงานที่สาขา เช่น การจูงใจทีมงาน การตั้งเป้าหมาย การมอบหมายงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดในแบบต่างๆ เป็นต้น ผู้เรียนมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลัง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจเรียนรู้ และเปิดกว้างรับฟังผู้อื่น สามารถพัฒนาตัวเอง และทีมงาน เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ

  5 พ.ค. 2565    54

การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผลPublic Courseวันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้เรียนเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ มีทีมงานที่ต้องดูแล และบริหาร เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือ KPI ของหน่วยงานตามที่องค์กรกำหนด ตวามคาดหวังจากการอบรมของผู้เรียน ต้องการที่จะได้เรียนรู้วิธีการติดตามงานจากน้อง เพราะที่ผ่านมามีความกังวลหากต้องไปติดตามงานกับน้อง บางส่วนต้องการเรียนรู้การจัดการกับงานแทรกที่มักส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามปกติเสมอ หลังจากเรียนจบคลาสแล้ว ผู้เรียนส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จ ไม่ได้ทำเฉพาะการติดตามงานน้อง หรือการจัดการงานแทรกเท่านั้น โดยผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองในการให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพราะหากมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน แบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายย่อยจะทำให้น้องเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น การพูดคุยกับน้องถึงเป้าหมาย กระตุ้นให้น้องบอกถึงแนวทางที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จูงใจให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อบรรลุความสำเร็จในเป้าหมายนั้น ให้กำลังใจเมื่อน้องพบปัญหา และชมเชยหากน้องปฏิบัติได้ดี สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับน้อง คอยให้การสนับสนุนในเวลาที่น้องต้องการได้ทันเวลา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทำงานเชิงรุก เพราะสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ Competency ของตัวเอง ส่งผลให้มีกรอบความคิดที่เติบโต ออกจาก comfort zone ทำเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น เรียนรู้การบริหารจัดการงานแทรกได้ดีขึ้น สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี มองงานแทรกเป็นเพียงงานสำคัญอีกหนึ่งงานในการบริหารจัดการ

  5 พ.ค. 2565    49

สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น

หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่นบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัดวันที่ 21 เมษายน 2565 ทางบริษัทเปิดโอกาสให้มีผู้เรียนหลากหลายเข้าร่วมการอบรม ทั้งหัวหน้างาน และพนักงานปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยน การทำกิจกรรม workshop ร่วมกัน พนักงานบางคน ไม่กล้าที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอ เพราะคิดว่าตนเองเป็นคนพูดติดอ่าง และถูกเพื่อนล้อเลียนเสมอในวัยเด็ก ทำให้เป็นความกังวลเมื่อต้องมีการสื่อสารในที่ทำงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการแสดงความคิดเห็น หรือมีการนำเสนองาน แต่จากการสังเกตในคลาสพบว่าสามารถตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นได้ดี เมื่อทำการโค้ชถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วงแรกผู้เรียนก็ยังมีความกังวล เมื่อถามถึงความสามารถในการทำงานว่าในช่วงที่เริ่มเข้ามาทำงานกับตอนนี้ต่างกันอย่างไร ผู้เรียนบอกว่ามีความรู้ ความชำนาญในการทำงานมากขึ้น จากการซักถามขอความรู้ จากรุ่นพี่ และการทดลองทำ จึงมีการสอบถามว่าหากมองข้ามปัญหาที่เจออยู่ (ในเรื่องการติดอ่าง) จะมีแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร ให้สามารภดำเนินการนำเสนอในที่ทำงานได้ดี? และอีกหลายๆคำถาม ผู้เรียนเริ่มนำคำตอบของตัวเองไปพิจารณาและให้สัญญากับตัวเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดจากความกังวล (ที่ฝังใจในอดีต) ให้เป็นพลังที่จะเอาชนะสิ่งที่กังวลและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่สามารถนำเสนองานในที่ทำงานให้ได้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำกิจกรรมในคลาสร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายที่จะไปพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับน้อง เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

  5 พ.ค. 2565    53

การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ (Situation Management by Professional)บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)จำกัด8 เมษายน 2565เป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีการปรับตัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าส่งผลกระทบต่อตัวเอง ทีมงาน และบริษัทอยู่แล้ว หลังจากการอบรมผู้เรียนส่วนใหญ่มองว่าสามารถนำหลักการ เนื้อหา กระบวนการต่างๆ ไปต่อยอด และประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตัวเอง และพัฒนา เปลี่ยนแปลงทีมงานได้ โดยจะนำหลักการการบริหารสถานการณ์แบบต่างๆไปปรับใช้ ทั้ง crisis management, risk management, change management, strategic management ผู้เรียนขอบเรื่องการบริหารทีมงานในรูปแบบที่หลากหลาย บางส่วนชอบการบริหารคนตามคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ มีการตั้งเป้าหมายที่จะนำไปปรับใช้กับน้องในแต่ละคุณลักษณะตามความเหมาะสม แทนการบริหารน้องในรูปแบบเดิมที่ดูแลในแบบเดียวกัน โดยคาดหวังผลลัพธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของทีมงานในแต่ละคน

  12 เม.ย. 2565    79

เทคนิคการเป็นนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเป็นนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพบริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์)จำกัด1 เมษายน 2565กลุ่มผู้เรียนเป็นฝ่ายขาย การตลาด support ทางทีมผู้บริหารให้เกียรติมาร่วมรับฟังด้วย ผู้เรียนมีการปรับ New Mindset กับการขายมากขึ้น ตั้งใจที่จะนำหลักการต่างๆ ไปต่อยอดกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ให้เป็น New Action ทั้งเรื่อง Service Mindset ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้ามากกว่า การเสนอขายข้อดีในสินค้าบริการของเราเพียงอย่างเดียว / เรื่องการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ทำให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมตัว (5 รู้, กระจายเป้าหมายย่อย, วิเคราะห์ตลาด, sale pipeline, ตารางตลาด-สินค้า) / การมองหาตลาดใหม่ๆ กลุ่มลูกค้า segment ใหม่ๆ / ความรู้ทางด้านการตลาดแบบต่างๆ และมีโอกาสอบรมร่วมกัน workshop ร่วมกัน ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ที่หลากหลาย มีความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่ายมากขึ้น ส่งผลให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นในการปฏิบัติงานจริงต่อไป

  12 เม.ย. 2565    78

Waste Analysis and Reducing for Efficiency Works

หลักสูตร Waste Analysis & Reducing for Efficiency Worksบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อต้นสัปดาห์นี้กับผู้เข้าอบรมบ.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ในหลักสูตร"การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย"โจทย์ของลูกค้าคือ ผู้เข้าอบรมทำโครงการปรับปรุงงานเสนอกันทุกปี เครื่องมือเกี่ยวกับการปรับปรุงก็พอจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วเช่น Fishbone diagram , Pareto , 5 WHY เป็นต้นจึงอยากได้เครื่องมือใหม่รวมถึงการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงการค้นหาปัญหาที่แท้จริงคอมบิเนชั่นของหลักสูตรนี้จึงเป็นส่วนผสมระหว่าง • การให้ความสำคัญและค้นหาความสูญเปล่าด้วย Growth Mindset• การจัดการปัญหาก้วยกรอบความคิดแบบ Agile Working Mindset• การกำหนดปัญหาด้วยโดยใช้เทคนิค Empathy & Define ของ Design Thinking• การสร้างไอเดียใหม่ๆปรับปรุง(Ideate) และคิดแนวทางปรับปรุงด้วยกรอบความคิดเชิงรุก (Proactive Working Mindset)โดยที่ยังคงอาศัยเครื่องมือปรับปรุงและแก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่ solution & Action plan ..4 modules 8 เครื่องมือ 6 group workshops ขอบคุณทีมfa & ทีมsupport ที่ทำงานร่วมกันทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเพื่อให้การทำกิจกรรมรวมถึงการอบรมผ่านไปได้ด้วยดีครับ

  30 มี.ค. 2565    92

Planning and Organizing

หลักสูตร Planning & Organizingบริษัท ลีเรคโก ช่วงนี้ได้โอกาสสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ Planning - Organizing - Delegation - Time Management ติดติดกันอย่างเช่นคลาสนี้เมื่อวันก่อน "หลักสูตร การวางแผนงานและจัดลำดับงาน" กับบริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย)"โดยโจทย์ของผู้จัดก็ไม่แตกต่างจากคลาสอื่นที่ไปสอนมากนัก เช่น- #พนักงานทำงานไม่ทัน- #ไม่รู้ว่างานไหนสำคัญงานไหนไม่สำคัญ- #ถูกตามงานบ่อยๆก็รู้สึกเครียด - #คนที่เป็นหัวหน้าก็ไม่ค่อยมอบหมายงานให้ลูกน้องอาการเหล่านี้ผมมักจะให้น้ำหนักที่วิธีคิด(Mindset) ในสัดส่วนที่พอๆกับเทคนิค (Tools & Technique) ..ผมจึงเริ่มต้นคลาสด้วยคำถาม (กึ่งๆ Challenge) ว่าคุณคิดว่า "#หัวหน้าสามารถรอได้ไหม?"หรือคุณคิดว่า "#ลูกค้าสามารถรอได้ไหม?" (เกินกว่าครึ่งของผู้เข้าอบรมคลาสนี้อยู่ฝ่ายขาย)..คำตอบคาดเดาไม่ยาก และหากถามผมตอนที่ยังไม่ได้มาศึกษาหลักจิตวิทยาและการโค้ช ผมคงตอบว่า "รอไม่ได้ !!!!"แต่หากถามตอนนี้ ผมจะตอบว่า "ทุกคนสามารถรอได้" .... เพราะผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่าหัวหน้าหรือลูกค้ารอไม่ได้ ... เราก็พร้อมจะหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่ แล้วแทรกงานของหัวหน้า หรือความต้องการของลูกค้ามาทำก่อนทันที โดยที่ไม่ได้วิเคราะห์หรือประเมินก่อนว่างานไหนสำคัญกว่า สุดท้ายกลายเป็นเราไปทำงานที่สำคัญน้อยกว่าเพียงเพราะมันเร่งด่วน หรือไม่ก็เพราะเขาเป็นหัวหน้า ... เขาเป็นลูกค้า !!!..แต่การจะยังไม่ทำงานของหัวหน้าหรือของลูกค้าทันที เราก็ต้องมีวิธีการสื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจและพร้อมจะรอด้วยความเต็มใจ (เหมือนเราเต็มใจที่จะต่อคิวรอทานร้านอาหารดังๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง)ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการจัดการงานแทรกของหัวหน้า ลูกค้าหรือใครก็ตามมีประมาณนี้ครับ1. Drop It : ไม่ทำงานนั้น เพราะของเดิมอาจจะมีอยู่แล้ว หรือไม่ก็อธิบายเหตุและผลให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำจริงๆ2.Delay It : ถ้าจำเป็นต้องทำ แต่ดูแล้วว่าเราไม่สามารถทำได้เลยตอนนี้ ก็ใช้เทคนิคขอเจรจาต่อรองเรื่องเวลาให้เหมาะสมทั้งสองฝ่าย 3.Delegate It : ถ้าต้องทำตอนนั้นจริงๆก็อาจจะขอไหว้วานผู้อื่นให้ช่วย หรือหากมีลูกน้องก็มอบหมายให้เขาทำแทน4.Do It : ถ้าผ่านสามเทคนิคแรกแล้วงานยังอยู่ตรงหน้าเรา ก็คืองานที่เราต้องลงมือทำเอง แต่ควรจะเป็นงานที่สำคัญและต้องทำเดี๋ยวนี้จริงๆ เพราะไม่สามารถเลื่อนหรือให้คนอื่นทำแทนได้..กลับมาที่ตอนหัวหน้าแทรกงานมาแล้วเราคิดว่าหัวหน้ารอไม่ได้เพราะ ... เขาเป็นหัวหน้า หรือเพราะ...งานนั้นสำคัญและเร่งด่วนจริงๆ !!..ผมเชื่อว่า คนที่สามารถสื่อสาร(อย่างมีเหตุผล)ให้หัวหน้าหรือลูกค้ารอได้ มักจะเป็นคนที่บริหารชีวิตตัวเองได้ดีครับ

  30 มี.ค. 2565    93

การการวางแผนงานและบริหารเวลา

หลักสูตร การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมายบริษัท บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด Thai Semcon Co., Ltd. ได้กลับมาสอนที่องค์กรนี้อีกครั้ง รอบนี้เป็นหลักสูตร "การการวางแผนงานและบริหารเวลา" โดยผู้เข้าอบรมมีทั้งแบบ Day-to-Day และ Project Base ซึ่งทั้งสองแบบมีแนวทางการวางแผนและองค์ประกอบของงานแตกต่างกัน จึงต้องละเอียดในการยกตัวอย่างพอสมควร รวมถึงสถานการณ์ต่างๆอาจไม่แน่นอน มีปัจจัยที่ไม่คาดคิดเข้ามากระทบได้เสมอทั้งกระทบเป้าหมายใหญ่ของโครงการและกระทบกับงานประจำวันหรือสิ่งที่ต้องทำ การบริหารแผนงานและบริหารเวลาจึงสำคัญและจำเป็นต่อการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

  30 มี.ค. 2565    95

Public Course ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพPublic Training16 มีนาคม 2565กลุ่มผู้เรียนมาจากหลากหลายบริษัท หลากหลาย Function หลากหลายบทบาท ทุกคนมีความสนใจและตั้งใจ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนกันเป็นอย่างดีตามแนวทางการฝึกอบรม แบบ T&GC Training & Group Coaching และ Consulting ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มจาก Conceptual การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี ที่เรียนรู้การทำงานของสมอง ที่อาจตอบสนองต่อสิ่งเร้า ในแบบที่ไม่ดี ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อ คุณค่า ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของเราเอง และของคู่เจรจา เรียนรู้คุณลักษณะของคู่เจรจา เรียนรู้หมวกหรือบทบาทที่คู่เจรจาสวมอยู่ ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการสื่อสารในแบบต่างๆทั้งดี และไม่ดีของเราทั้งสิ้น ได้เรียนรู้ว่าการเจรจาต่อรอง สามารถบรรลุผลลัพธ์ win win ตามที่ต้องการได้ หากเราสามารถสร้างความสมดุล บนข้อจำกัดของทั้งสองฝ่ายผ่านการสนทนา ผู้เรียนชอบที่จะทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกๆ workshop เพราะได้มุมมองของเพื่อนร่วมการอบรม ผู้เรียนชอบฟังและสามารถประยุกต์ใช้จากความคิดเห็นที่นำหลักการ ความรู้จากที่เรียนไปปรับใช้กับเหตุการณ์จริงในการเจรจาต่อรองในการปฏิบัติงานของผู้เรียนท่านอื่น ที่แสดงความคิดออกมาระหว่าง class ผู้เรียนส่วนใหญ่จะนำหลักการ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ

  21 มี.ค. 2565    101

Public Course การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานPublic Training15 มีนาคม 2565เป็นผู้เรียนกลุ่มเล็ก ทำให้การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทำได้ใกล้ชิดขึ้น สามารถลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานจริงของผู้เรียนได้ดี ผู้เรียนชอบและใช้บทบาทการเป็นหัวหน้างานที่หลากหลาย เช่น นักแก้ปัญหาในเรื่องวิกฤต ผู้เชี่ยวชาญในงาน ผู้ให้คำปรึกษาและจูงใจ บางท่านใช้บทบาทโค้ชดึงศึกยภาพทีมงาน หลังการอบรมผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบบทบาทการโค้ช เพราะผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการโค้ชไปดึงศักยภาพทีมงาน ให้ทีมงานพัฒนาความสามารถของตัวเอง ตั้งเป้าหมายของตัวเอง หาแนวทางเดินไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ด้วยสไตล์ที่เขาชอบ และเขาจะกำหนดวันส่งมอบงานตามเป้าหมาย พร้อมรายงานผลเป็นระยะให้กับหัวหน้างานคือผู้เรียนได้ด้วยตัวเขาเองผู้เรียนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายที่จะไปฝึกฝนทักษะการเป็นโค้ชกับทีมงาน และอีกเรื่องที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบ คือ คุณสมบัติที่หัวหน้างานในอุดมคติควรมี เพราะหากผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถพัฒนาในคุณสมบัติเหล่านั้นได้ จะส่งผลให้ผู้เรียน กำลังก้าวไปเป็นหัวหน้างานคุณภาพตามที่ต้องการ

  21 มี.ค. 2565    97

การสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจ

การสร้าง Growth Mindset สำหรับแก้ปัญหาและตัดสินใจบริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป/ไทยออปโป้ จำกัด14 มีนาคม 2565กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ต้องบริหารทีมงาน และดูแลแก้ไขปัญหาให้กับน้องในหลากหลายปัญหาตลอดเวลา บางปัญหาเป็นปัญหาเดิม ที่มักเกิดซ้ำๆ เช่น การที่ผู้เรียนต้องการให้น้องเข้าไปเทคแคร์ลูกค้า เข้าไปเสนอสินค้ารุ่นใหม่ให้กับลูกค้าตามนโยบาย แล้วพบว่าน้องไม่ปฏิบัติตาม พร้อมกับเหตุผลต่างๆ ทำให้หัวหน้างานรู้สึกไม่ดีกับน้อง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง Conceptual ในคลาสทั้ง Mindset ที่คำพุด การกระทำ มีผลจากจิตใต้สำนึก ความเชื่อ คุณค่า ประสบการณ์ของน้องในอดีต ทั้ง Growth Mindset ของตัวผู้เรียนเองที่ยังเติบโตจาก Fixed Mindset ที่เป็นความสำเร็จเดิมของตนเองเพิ่มได้อีก และหลักการต่างๆ ผุ้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนรู้ ได้ค่อยๆเชื่อมหลักการ และเครื่องมือต่างๆ เข้ากับเหตุการณ์จริงที่พบในการบริหารงาน มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปัญหาอื่นๆที่พบจากเหตุการณ์จริงได้ดีขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนกันกับผู้เรียนท่านอื่น จากสาขาทั่วประเทศในกิจกรรมในคลาสตลอดเวลาผู้เรียนพบว่าการสร้าง Growth Mindset ให้กับตนเองเป็นสิ่งที่ดี หากสามาถก้าวข้ามปัญหา/อุปสรรคที่พบไปได้ โดยมุ่งไปที่เป้าหมายแทน จะเห็นทางเลือกใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหาที่เคยพบก่อนหน้านี้ได้ดีขึ้น ทำให้การทำงานร่วมกันของผู้เรียนกับน้องดีขึ้น ตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้น เข้าใจน้องมากขึ้น มีความต้องการและเต็มใจที่จะพัฒนาตัวเอง และพัฒนาน้องมากขึ้น ผู้เรียนชื่นชอบการแลกเปลี่ยนในคลาส เพราะได้รับมุมมอง แนวความคิดจากหลากหลาย

  21 มี.ค. 2565    111

การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ

หลักสูตร การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติบจก.ซีพีแรม(สำนักงานใหญ่) การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ Root cause และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ Corrective action และ Preventive action เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง แม้จะเป็นการอบรมแบบออนไลน์แต่ Workshop ยังคงมีความเข้มข้นเหมือนเดิมได้แก่ 1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet) 2. ผังพาเรโต (Pareto diagram) 3. กราฟ (Graph) 4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram) 5. ผังการกระจาย (Scatter diagram) 6. แผนภูมิควบคุม (Control chart) 7. ฮิสโตแกรม (Histogram)และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย QC Story รู้สึกประทับใจในบุคลากรขององค์กรแห่งนี้ทุกครั้ง ที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมตลอดการอบรม ทั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน มีการใช้ความรู้ หลักการ เชื่อมโยงไปที่การทำงานจริงของตนเอง และการทำงานจริงร่วมกับผู้อื่นตลอดการอบรมครับ

  21 มี.ค. 2565    104

ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัดผู้เข้าอบรม ทำความเข้าใจกับนิยามของการเจรจาต่อรอง ว่าคือการหาสมดุลบนข้อจำกัดผ่านการสนทนา ดังนั้น Key Word คือ Communication การสนทนา จึงต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ถึงการสนทนา และ เจรจาต่อรองที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราเองก่อน ว่าเมื่อเราเจอกับ ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ในการทำงานไปสู่เป้าหมายของเรา เราสามารถสื่อสาร เจรจาต่อรอง กับตนเองได้ดีแค่ไหน ต่อรองกับตนเอง ว่าสามารถมอง ปัญหา คือ การเรียนรู้ คือสะพานทำให้เราไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการได้ไหม?ซึ่งการที่จะมีการเจรจาต่อรอง และ การสื่อสารที่ดีกับตนเองได้นั้น คือการที่ต้องมาทำความเข้าใจ หลุมพรางทางความคิดของตนเอง ที่ทำให้เกิดการตีความหมายที่ไม่ดี กับความท้าทายเหล่านี้ หลังจากที่ผู้เข้าอบรม เข้าใจตนเองได้มากขึ้นแล้วเกี่ยวกับการสื่อสาร (การเจรจา ต่อรอง) กับตนเองก็มาเรียนรู้กระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง เช่นการสำรวจ BATNA (ทางเลือกอื่นถ้าไม่เกิดข้อตกลง) และ CNA (ข้อเสียที่ตามมาหากไม่เกิดข้อตกลง) ของตนเองและคู่เจรจา และ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การทำให้ ลูกค้ารับปากมี Commitment กับเรา และ วิธีการส่งสัญญาณบอกลูกค้าว่าหากยังต่อรองต่อไป Price Discount ส่วนลดที่จะได้นั้นจะลดลงไปเรื่อยๆ ผู้เข้าอบรม มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ากลุ่มจะอยู่กันไม่ครบทุกคน เพราะบางคนจะมีงานสำคัญเร่งด่วนที่เข้ามาแทรก หรือ ประชุมสำคัญที่จะต้องไปร่วม

  21 มี.ค. 2565    100

Future Skill ทักษะแห่งอนาคต 2025

วันก่อนได้รับความไว้วางใจจากสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในการเป็นตัวแทนเพื่อให้สัมภาษณ์น้องๆกลุ่มนักศึกษาจากภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประเด็นในการพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "สถาบันฝึกอบรมให้ความสำคัญกับทักษะแห่งอนาคต 2025 อย่างไร"การตอบคำถามขึ้นอยู่กับว่าเรามองคำว่า "อนาคต2025" แบบไหน- โลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแทบทุกวัน- องค์กรที่จะอยู่รอดหรือแข่งขันได้ตอนนั้น- ผู้นำที่จะนำพาองค์กรและทีมงานฝ่าวิกฤติและการเปลี่ยนแปลง- คนในองค์กรมีวิธีการปรับตัวอย่างไร- การทำงานร่วมกับ AI ที่ฉลาดและรวดเร็ว- ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีความต้องการเฉพาะและซับซ้อน- ระนาบสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้ง Edging และ Gen แอลฟ่าสถาบันเอ็นเทรนนิ่งโดย Pakorn Wongrattanapiboon ได้ดีไซน์หลักสูตร โปรแกรม และเครื่องมือต่างๆออกมาเพื่อรองรับกับโลกของการพัฒนาบุคลากรในอนาคตไว้มากมายและทำมาค่อนข้างนานอยู่แล้วจึงช่วยลดความกังวลของผมไปพอสมควรในการตอบคำถามดีใจครับที่ได้เห็นนักศึกษาและเด็กๆสมัยนี้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งผมมองว่าเป็นทักษะรวมถึงกรอบความคิดที่สำคัญสำหรับการอยู่รอดในอนาคตที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ

  21 มี.ค. 2565    99

สร้างแรงจูงใจการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก

บริษัท คุมะ (ประเทศไทย) จำกัด26 กุมภาพันธ์ 2565หลายองค์กรสนใจที่จะให้มีการอบรมแบบ on site เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโฟกัสใน c;lass ได้อย่างเต็มที่ กลุ่มผู้เรียนมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายแอดมิน ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค เพื่อส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่องค์กรกำหนดผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องหลักการทำงานของสมอง รับรู้ถึงหลุมพรางทางความคิดที่ตนเองติดอยู่ ตระหนักรู้ในตนเอง รับฟังผู้อื่น ใช้ทักษะการคิด เชื่อมโยงหลักการเข้ากับเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน ฝึกฝน แลกเปลี่ยนใน class ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆในสไตล์ของตัวเอง มองด้านดีของคนอื่นมากขึ้น ก้าวข้ามปัญหา/อุปสรรค มุ่งมั่นสู่เป้าหมายรู้สึกประทับใจในบุคลากรขององค์กร ทั้งผู้บริหารที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดการอบรม และเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมตลอดการอบรม ทั้งบุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน เปลี่ยนแปลงตัวเอง มีการใช้ความรู้ หลักการ เชื่อมโยงไปที่การทำงานจริงของตนเอง และการทำงานจริงร่วมกับผู้อื่นตลอดการอบรม

  14 มี.ค. 2565    107

การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด25 กุมภาพันธ์ 2565เป็นการการสอนแบบ on site ผสมผสานกับแบบ Virtual Class กลุ่มผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ มีการแลกเปลี่ยนใน class ตลอดเวลา ทั้งกับวิทยากร กับเพื่อร่วมการอบรม สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน class ทั้ง conceptual และ content ไปเชื่อมโยงในการทำงานจริงได้ทันที และตลอดเวลา ทำให้เกิดการฝึกฝน และประยุกต์ใช้ ในรูปแบบของตนเองผู้เรียนชอบใน conceptual ต่างๆ และจะนำไปปรับใช้กับการทำงาน ทั้ง Brain Base, Strategy Thinking. Be Proactive เพื่อออกจาก comfort zone ที่เป็นความพึงพอใจในความสำเร็จแบบเดิมๆ มีการระดมสมองในการแก้ case study การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ทำให้เกิดโครงการในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการพัฒนาการสร้างกรอบความคิดเชิงรุกได้ดี

  14 มี.ค. 2565    94

ผู้นำพลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน รุ่นที่ 2

บจก.แอมเวย์(ประเทศไทย) AMWAY กลุ่มที่ 2หลักสูตร ผู้นำ พลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน ผู้เข้าอบรม มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ อบรมอย่างเต็ม 100% ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเดี่ยว หรือ กลุ่ม ร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติ Role Play กันอย่างสนุกสนาน และ ตีบทแตก เสมือนเป็นนักแสดง ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ขึ้นมา จากการทำกิจกรรมและฟังเพื่อนๆออกมาบรรยายหน้าห้องได้เข้าใจเรื่องของการทำงานของสมอง ตัวกรองของแต่ละคนที่ต่างกัน (ความเชื่อ,ค่านิยม,ประสบการณ์) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน จึงต้องไปเข้าใจตัวกรองของลูกทีมบ้าง ไม่ติดอยู่กับตัวกรองของตนเอง ว่าถูกต้องเสมอ และ เข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นว่า การที่จะนำทีมงานได้ดี จำเป็นต้องนำตนเองให้ได้ดีเสียก่อน นั่นคือ การที่สื่อสารกับตนเอง ในสภาวะที่เจอกับปัญหา และ อุปสรรค และ สามารถที่จะ ล้มและลุกขึ้นมาให้ไว และ ไปต่อได้ อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ คิดถึงเป้าหมาย มองปัญหา และ อุปสรรค เป็น Lesson Learned บทเรียนทางด้านบวก ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่อง การบริหารจัดการอารมณ์ทางด้านลบ ทำให้มีความรู้สึกถึง ใจเขาใจเรา มากยิ่งขึ้น ทำให้เปิดใจ มองข้อจำกัดของคู่สนทนา (ทีมงาน, หัวหน้า, เพื่อนในแผนกและต่างแผนก, ลูกค้า) ได้ดีขึ้น ก็จะสามารถมีการสื่อสารที่ไม่ปิดกั้น และ พร้อมที่จะประนีประนอมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม รับฟังความคิดเห็น และมุมมองคนอื่นมากขึ้น ต้องหัดฟังมุมมองของคนอื่นให้มากขึ้น ก่อนตัดสินใจ การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการใช้ศาสตร์หลายอย่างในการทำให้ลูกน้องและผลงานต้องเดินไปในทิศทางเดียวกัน การที่เราจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ เราต้องเป็นคนดี คิดดี มีความมุ่งมั่น มีความเชื่อด้านบวก ได้รับแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงความคิดในแบบใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน สนุกมากคะ เรียนรู้ กระทำ ฝึกฝน เยี่ยมคะ ถ้าได้อบรมแบบเจอกันจริงๆจังๆ คงสนุกกว่านี้ค่ะ ชอบมากค่ะ ชอบเนื้อหาสาระ ที่ได้ รับฟัง เป็นหัวข้อที่ดีมากๆ พยายามทำให้ได้ค่ะ ผู้นำที่ดี อยากให้อาจารย์มาสอนครอสที่สูงขึ้นไปอีก

  14 มี.ค. 2565    89

ผู้นำพลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน รุ่นที่ 1

บจก.แอมเวย์(ประเทศไทย) AMWAY กลุ่มที่ 1 หลักสูตร ผู้นำ พลังเชิงบวก พัฒนาทีม ได้ใจ สร้างผลงาน ผู้เข้าอบรม มีความสนิทสนม และ รู้จักกันอยู่แล้ว จึงร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว แสดงออกความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผยและสนุกสนาน ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ขึ้นมา จากการทำกิจกรรมและฟังเพื่อนๆออกมาบรรยายหน้าห้องได้เข้าใจเรื่องของการทำงานของสมอง ตัวกรองของแต่ละคนที่ต่างกัน (ความเชื่อ,ค่านิยม,ประสบการณ์) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน จำเป็นต้องเข้าใจตัวกรองของลูกทีมบ้าง ไม่ติดอยู่กับตัวกรองของตนเอง ว่าถูกต้องเสมอ ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องการมอบหมายงาน ซึ่งมีกระบวนการและมีแบบฟอร์มหลากหลายที่สามารถนำไปใช้ เพื่อเป็นการทำให้การมอบหมายงาน เป็นระบบ และ มีการประเมินตนเอง และ ทีมงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม E+R=O ,เปิดใจ,อย่ายึดติดความเชื่อ,เรียนรู้เมฆ4ก้อนเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ,การมอบหมายงาน การ สร้าง Rapport ความสัมพันธ์ เพื่อโน้มน้าวบุคคลที่เราสื่อสารด้วย การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง ความรับผิดชอบ 100% ของหัวหน้างาน การเข้าใจลูกทีม ลบทิ้ง บิดเบือน เหมารวม และ เมฆ 4 ก้อน (หลุมพรางทางความคิด) เข้าใจธรรมชาติของการสื่อสาร การคิดเชิงรุก (รับผิดชอบ และ มีความเป็นเจ้าของ) เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด (เปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวก) ในโลกนี้ไม่มีการล้มเหลว มีแต่การเรียนรู้เท่านั้น (ความเชื่อของผู้นำที่สำเร็จ)

  14 มี.ค. 2565    84

ทักษะการบริหารโครงการสำหรับผู้รับผิดชอบงานโครงการ

สองวันนี้อยู่กับกลุ่มพนักงานและหัวหน้ากับ หลักสูตรทักษะการบริหารโครงการ (ระดับพื้นฐาน)ปูพื้นฐานแนวคิดและเครื่องมือของการบริหารโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในรูปแบบ Project ในอนาคตด้วย Resources เกี่ยวกับ Project Management ของผู้เรียนกลุ่มนี้ยังมีไม่มาก รูปแบบจึงต้องเน้นเฟรมเวิร์คคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการแล้วลองลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ฟีลลิ่งของการคิดตามสเต็ปแล้วค่อยๆตกผลึกเป็นความเข้าใจของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายสำหรับวิทยากร&โค้ชพอสมควรครับเริ่มพัฒนาการสอนโดยใช้เฟรมเวิร์คให้มีความลงตัวมากขึ้นคำว่า "ลงตัว" ในที่นี้หมายถึงความสมดุลของผู้เรียนระหว่าง 1. ความเข้าใจเชิงทฤษฎี 2. เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง 3. มีความมั่นใจขึ้นจากการได้ลองปฏิบัติ 4. มีแนวทางที่ต่อยอดเพิ่มเติมได้อีกจากประสบการณ์ของผู้สอนทุกครั้งที่ผมใช้เฟรมเวิร์คในการบรรยายและจบด้วยการให้ผู้เรียนได้แชร์เวิร์คชอปที่เขาทำ (ย่อยบ้าง ใหญ่บ้าง) ผมจะตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียนแชร์โดยพยายามแยกเป็น3 เรื่องให้ได้(เท่าที่จะพอฟังได้) 1. ประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน ? (Exploring) 2. วิธีคิดเป็นอย่างไร ? (Change Mindset)3. แนวทางปฏิบัติเป็นแบบเดิมหรือเปลี่ยนใหม่ ? (Commitment)วัตถุประสงค์เพื่อจะหาจังหวะเสริมด้วยประสบการณ์ของผมเป็นทางเลือกเพิ่ม หรือกลับไปทวนเนื้อหาบางจุดเพื่อเพิ่มความละเอียดในการประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นหรือจะเรียกว่าบทบาท Coach & Mentor ก็ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กล่าวมา ... ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การดีไซน์เนื้อหาและคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอน รวมถึงกระบวนการสอน T&GC โดยใช้กรอบ 4M และทักษะโค้ชที่ฝึกฝนมาตลอดจนเริ่มหาจุดลงตัวของตัวเองได้และเพื่อไม่ให้เป็น Comfort zone ของตัวเอง พอเริ่มลงตัวมากขึ้นก็ต้องปรับเวอร์ชั่นการสอนขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับ

  2 มี.ค. 2565    155

KAIZEN for Work Continuous Improvement Process

บจก.โอคินอสฟู้ด กับหัวข้อบรรยาย KAIZEN for Work Continuous Improvement Processได้รับโอกาสบรรยายผ่านทางออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ KAIZEN ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกเลื่อนมาจากช่วงปลายปีที่แล้ว เดิมหลักสูตรนี้ถูกออกแบบสำหรับการอบรมแบบ Onsite แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่อำนวยจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นการอบรมออนไลน์แทนแม้จะเปลี่ยนเป็นออนไลน์แต่ Workshop ยังคงมีความเข้มข้นเหมือนเดิมได้แก่ การค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานด้วยกรอบ 8 Wastes การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสูญเปล่าด้วย 6M+1E การวิเคราะห์ผังกิจกรรมของกระบวนการ Process Flow Chart การวิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผล Cause & Effect Diagram การกำหนดแนวทางปรับปรุงด้วยเทคนิค ECRS การนำเสนอโครงการปรับปรุงด้วย A3 Reportแม้จะมีข้อจำกัดด้านการระดมความคิดผ่านกิจกรรมกลุ่มอยู่บ้าง แต่ผู้เข้าอบรมก็ยังช่วยกันเสนอไอเดียและนำเสนอแนวความคิดกันอย่างสนุกสนานครับขอขอบคุณลูกค้า บจก.โอคินอสฟู้ด และสถาบันฝึกอบรมเอนเทรนนิ่ง ที่ไว้วางใจครับ แล้วพบกันรุ่นที่ 2 ครับ

  1 มี.ค. 2565    134

Group Coaching เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

การติดตามผลลัพธ์การฝึกอบรม โดยวิทยากร&โค้ชSession ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในสิ่งที่สอน หลังจากผู้เรียนนำไปทดลองปฏิบัติจริงแล้วการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้นำไปปฏิบัติจริง จะทำให้การ Coaching&Clinic มีคุณค่ามากขึ้น เพราะผู้เรียนได้ไปฝึกฝนมาแล้ว ย่อมมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นวิทยากร&โค้ช สามารถช่วยสร้างเทคนิคและความมั่นใจให้ผู้เรียนได้มากขึ้น ในจังหวะต่างๆที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน เพราะประสบการณ์ของวิทยากร&โค้ช ในเรื่องนั้นๆช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้ตรงประเด็นจริงๆ หัวใจสำคัญ คือ การได้ติดตามผู้เรียน หลังเรียนเสร็จ แล้วนำไปปฏิบัติจริง

  14 ก.พ. 2565    167

ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช

เริ่มต้นคลาสแรกของปี "ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช" กับผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์ยี่ห้อ OPPO ใช้เวลาเก็บเบาะแสจากที่ผู้เข้าอบรมแชร์พอสมควรก็จะเห็นภาพรวมการทำงานเพียงพอที่จะหยิบมาเชื่อมโยงกับการโค้ชได้ จากการขยายตัวของธุรกิจทำให้ต้องรับพนักงานขายใหม่เข้ามาจำนวนมาก แต่มีเวลาในการเตรียมตัวให้เขาน้อย ต้องปล่อยลงน้ำแล้วใช้การ On Job Training แทน วันนี้ผู้เข้าอบรมได้เทคนิคการ Coaching On Job เข้าไปผสมผสานด้วยประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้เรียนตกผลึกได้และแลกเปลี่ยนช่วงก่อนจบคลาสมี 3 เรื่อง 1.การใช้คำถามปิด vs คำถามเปิด การที่พนักงานไม่ค่อยกล้าเสนอไอเดียอาจไม่ได้เป็นที่ตัวพนักงานเพียงอย่างเดียว ต้องย้อนมาดูที่วิธีการของหัวหน้าด้วยเช่นกันหัวหน้าหลายคนเคยชินกับการใช้คำถามปิดประเภทที่ตอบได้แค่ ใช่-ไม่ใช่ / ได้-ไม่ได้ เท่านั้น ซึ่งพนักงานหลายคนมีเหตุและผลที่อยากอธิบายหรือเสนอ แต่ถูกจำกัดเพียงเพราะคำถามที่ถูกถามไม่เปิดโอกาสให้เข้าได้พูดสิ่งที่คิด การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้เล่าแนวคิดของเขาผ่านการตั้งคำถามเปิด จะช่วยให้หัวหน้าเข้าใจในตัวลูกน้องมากขึ้น และสามารถเลือกใช้บทบาทหรือแนวทางที่เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้ 2.การ"เติม" vs "ดึง"ศักยภาพ - เราเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของทีมงานแค่ไหน ? - เรากล้าให้อิสระและอำนาจในการตัดสินใจแก่ทีมงานมากน้อยแค่ไหน ?คำตอบเหล่านี้สะท้อนถึงความไว้วางใจและแนวทางในการพัฒนาทีมงานผ่านการสอนงานและมอบหมายงาน#การเติมศักยภาพ คือการสอนความรู้ สอนเทคนิค บอกหรือแนะนำวิธีการ แนวทางแก้ไขให้กับพนักงาน#การดึงศักยภาพ คือการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและนำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ออกมาใช้ให้มากขึ้น 3.มุมมองต่อพนักงานกับการฟังของหัวหน้า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการฟังมีหลายอย่าง อย่างหนึ่งก็คือ "วัตถุประสงค์ของการฟัง"#ฟังเพื่อให้รับรู้รับทราบ ฟังแบบผ่านๆให้พนักงานรู้ว่าเราได้ยินเขาพูดแล้ว#ฟังเพื่อโต้แย้ง ฟังด้วยมาตรฐานของหัวหน้าทำให้มักจะได้ยินแต่สิ่งที่ยังไม่โอเค ไม่น่าจะเวิร์ค เป็นไปไม่ได้#ฟังเพื่อช่วยเหลือ ฟังด้วยความหวังดี ทำให้มักจะได้ยินแต่ปัญหาเพื่อแนะนำแนวทางให้กับเขา#ฟังเพื่อเข้าใจ ฟังโดยไม่ใช่มาตรฐาน ไม่ใช้ความหวังดี ใช้แต่ความตั้งใจเพื่อฟังให้ลึกลงไปถึงที่มาหรือเบื้องหลังของคำพูดอีกหลายประเด็นที่แลกเปลี่ยนกัน แต่ก็ทำให้มองเห็นว่าผู้จัดการหลายท่านใช้แนวทางของการโค้ชอยู่แล้ว ทั้งการถาม การฟัง เปิดโอกาสให้ใช้ความสามารถ เชื่อมั่นในตัวพนักงาน ทำให้ได้แนวทางและเทคนิคต่างๆที่จะไปต่อยอดได้อีกหลายเรื่อง

  4 ก.พ. 2565    224

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทสไทย) จำกัด18 ธันวาคม 2564 เป็นการสอนแบบ on site ในวันหยุดขององค์กร กลุ่มผู้เรียนเป็น new gen ทั้งหมด มีความคิดเป็นของตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เขาจะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง ผู้เรียนชอบเรื่อง Growth Mindset เพราะทำให้สามารถเปลี่ยนมุมมอง กรอบความคิด แบบเดิมๆ ในการปฏิบัติงานของตนเอง และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้สามารถก้าวออกมาจากความคิดแบบเดิมๆ เพื่อทดลองนำหลักการต่างๆ เช่น การเรียนรู้คุณลักษณะคน 4 แบบ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ไปปรับใช้ในการทำงานจริง ผู้เรียนชอบในการทำกิจกรรม ระหว่าง class เพราะทำให้มองเห็นศักยภาพภายในของตัวเองที่อาจหลงลืมไป และเกิดความมั่นใจในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง ผู้เรียนมีความกล้าที่จะมีการนำสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง (และมองว่ายังทำได้ไม่ดี) มาพิสูจน์ หลักการที่ได้เรียนรู้ใน class เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการแบบใหม่และฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป วันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่ง ที่ได้ทำสิ่งที่มีความสุข และส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขด้วยครับ

  20 ธ.ค. 2564    282

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development)

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development) บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด16 ธันวาคม 2564 เป็นการไปสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ On Site ร่วมกันกับผู้เรียนกลุ่ม Successor ที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารขององค์กร เปิดหลักสูตรด้วยการที่ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี และยินดีที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเดิน content ของหลักสูตรเริ่มจาก positive psychology เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยความสุข ทั้งกับตนเอง สิ่งที่กำลังทำ และส่งผลที่ดีกับคนรอบข้าง จากนั้นก็มีการเพิ่มเติมหลักการต่างๆในการทำงาน ทั้งการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การสอนงาน การให้คำปรึกษา การโค้ชชิ่ง การติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ Feeadback การกำหนด commitment ในการพัฒนาตัวเองของทีมงานร่วมกัน โดยใช้การเชื่อมจาก positive psychology, growth mondset ผู้เรียนหลายคนบอกว่า การที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี ตั้งแต่ก่อนเริ่มคลาส อีกทั้งมีการตระหนักรู้ว่า เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากัน เป็นเพียงการทำให้เกิด GAP เท่านั้น หากเชาลด GAP นั้นลงได้ จะส่งผลให้เป้าหมายที่จะเป็นผู้บริหารที่ดี มีโอกาสมากขึ้น ทำให้ตลอดทั้งคลาสมีการใช้กระบวนการคิด และนำหลักการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในคลาสไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นหัวหน้างานที่ดีของเขา (เป็นการลด GAP) อยู่ตลอดเวลาในคลาส หลายคนบอกว่าสามารถนำหลักการ DISC และคนในหลากหลายแบบในแต่ละสี ไปใช้ในการบริหารทีมงานได้ดีขึ้น รู้สึกสนุกที่ได้สอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ on site ในครั้งนี้ครับ

  20 ธ.ค. 2564    357

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด15 ธันวาคม 2564 เริ่มสนุกกับการสอนแบบ Virtual Class วันนี้รู้สึกภูมิใจแทนองค์กรนิสสัน มอเตอร์ ที่มีบุคลากรคุณภาพ เห็นได้จากความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคลาสเป็นอย่างดี อย่างส่ำเสมอ ผู้เรียนมีการใช้กระบวนการคิด ใส่ใจในรายละเอียด และนำไปปรับใช้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องงาน การบริหารงาน การทำงานร่วมกัน และมีความเข้าใจในผู้อื่นมากขึ้น มีการแชร์ริ่งกันตลอดทั้งคลาส ผู้เรียนบอกว่าได้รับประโยชน์ จากการเรียนรู้ครั้งนี้มาก จากเดิมที่คิดว่า Quotient มีเพียง IQ, EQ ตอนนี้มีการรับรู้เพิ่มเติมว่ามี Q หลากหลายมาก และแต่ละ Q สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ผู้เรียนเห็นว่าสามารถนำความฉลาดทางด้านต่างๆไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานทั้งกับตัวเอง และการทำงานร่วมกับคนอื่น และเกิดความเชื่อมั่นว่าหากนำความฉลาดในด้านต่างๆไปใช้ได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน มีความประทับใจในการสอนแบบ Virtual Class ครั้งนี้มากครับ

  20 ธ.ค. 2564    283

หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง

หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงบริษัท คาทูนนาที (ไทยแลนด์) จำกัด23 พฤศจิกายน 2564การสอนแบบ Virtual Class วันนี้ สนุกครับ ผู้เรียนเป็นกลุ่มหัวหน้างาน ที่มีความสามารถ บริหารงานและดูแลน้องกันเป็นปกติอยู่แล้ว จำนวนผู้เรียนค่อนข้างมาก มีการแชร์ความคิดเห็นกันหลากหลาย ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในคลาสเป็นอย่างดี สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิด ในช่วงแรกของการแชร์ความคิด ผู้เรียนส่วนใหญ่จะชอบการเป็นพี่เลี้ยง เพราะได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบนี้ มีบางส่วนจะชอบบทบาทอื่นๆ เช่น ครู ครูฝึก ที่ปรึกษา ไม่มีใครชอบบทบาทการเป็นโค้ชเลย และเมื่อการเรียนรู้ได้ดำเนินต่อไป ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้ในรูปแบบการอบรมจากวิทยากร ในการใช้คำถามให้ผู้เรียนมีการคิดตามก่อนแสดงความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรม โดยการใช้เครื่องมือการโค้ช ใช้ตัวอย่างชุดคำถาม ได้รับฟังตัวอย่างการโค้ช ระหว่างวิทยากรกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ มองเห็นประโยชน์ของการใช้บทบาทโค้ช ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้ทีมงานได้เสนอความคิดของตัวเขาเอง เลือกวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เขามาปรึกษาหัวหน้าได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่วางเป้าหมายไว้ และพร้อมที่จะมารายงานผลให้กับหัวหน้างานทราบถึงผลลัพธ์นั้น ประทับใจครับและเกิดความยินดีทุกครั้งที่ผู้เรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติการใช้การโค้ชชิ่ง หลังจบคลาส ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นที่จะนำแนวทางการโค้ชชิ่ง เครื่องมือการโค้ช ชุดคำถาม ไปเสริมสร้าง ผลักดัน ต่อยอดในการพัฒนาทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นด้วยตัวของทีมงานเอง

  25 พ.ย. 2564    334

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร บริษัท ดราก้อนเอ็นเนอร์จี เทคโนโลยีแอนด์ออร์แกไนเซอร์ จำกัด20 พฤศจิกายน 2564 ได้รับโอกาสให้ไปสอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักสูตร on site บรรยากาศดีครับ กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร สนับสนุนให้มีการเติบโต ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ และมีเป้าหมายที่จะหาแนวทาง หรือวิธีการในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทีม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ในระหว่างการเรียนรู้หลักการ แนวคิด Growth Mindset, Proactive Working, ทักษะการคิด ใน class ทางผู้เรียนบางส่วนได้เกิดความคิดว้าว และAha ได้มีการกำหนดการทำ project ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มาวางแผนในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันพนักงานทุกระดับ ให้มีการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการปฏิบัติตาม process ที่องค์กรได้กำหนดไว้ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร หลังจากจบ class ทางผู้เรียนรู้สึกดีที่ได้รับหลักการ แนวคิด มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน การเข้าใจทีมงาน การบริหารคน การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

  25 พ.ย. 2564    315

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)