หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ผลงานฝึกอบรมของเรา : Our Portfolio and Gallery

ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัท,องค์กร ที่ไว้วางใจให้เอ็นเทรนนิ่งได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของท่าน สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ในการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี เราจึงมั่นใจว่า...หลังการอบรมผู้เรียนจะต้อง "เกิดการเปลี่ยนแปลง"

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรมหน้าที่   [ 1 ]

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ

เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทสไทย) จำกัด18 ธันวาคม 2564 เป็นการสอนแบบ on site ในวันหยุดขององค์กร กลุ่มผู้เรียนเป็น new gen ทั้งหมด มีความคิดเป็นของตัวเอง กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เขาจะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง ผู้เรียนชอบเรื่อง Growth Mindset เพราะทำให้สามารถเปลี่ยนมุมมอง กรอบความคิด แบบเดิมๆ ในการปฏิบัติงานของตนเอง และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ให้สามารถก้าวออกมาจากความคิดแบบเดิมๆ เพื่อทดลองนำหลักการต่างๆ เช่น การเรียนรู้คุณลักษณะคน 4 แบบ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ไปปรับใช้ในการทำงานจริง ผู้เรียนชอบในการทำกิจกรรม ระหว่าง class เพราะทำให้มองเห็นศักยภาพภายในของตัวเองที่อาจหลงลืมไป และเกิดความมั่นใจในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง ผู้เรียนมีความกล้าที่จะมีการนำสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง (และมองว่ายังทำได้ไม่ดี) มาพิสูจน์ หลักการที่ได้เรียนรู้ใน class เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการแบบใหม่และฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป วันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่ง ที่ได้ทำสิ่งที่มีความสุข และส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขด้วยครับ

  20 ธ.ค. 2564    59

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development)

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาทีมงาน (Motivation for Staff Development) บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด16 ธันวาคม 2564 เป็นการไปสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ On Site ร่วมกันกับผู้เรียนกลุ่ม Successor ที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารขององค์กร เปิดหลักสูตรด้วยการที่ผู้เรียนมีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี และยินดีที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเดิน content ของหลักสูตรเริ่มจาก positive psychology เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยความสุข ทั้งกับตนเอง สิ่งที่กำลังทำ และส่งผลที่ดีกับคนรอบข้าง จากนั้นก็มีการเพิ่มเติมหลักการต่างๆในการทำงาน ทั้งการตั้งเป้าหมาย การวางแผน การสอนงาน การให้คำปรึกษา การโค้ชชิ่ง การติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ Feeadback การกำหนด commitment ในการพัฒนาตัวเองของทีมงานร่วมกัน โดยใช้การเชื่อมจาก positive psychology, growth mondset ผู้เรียนหลายคนบอกว่า การที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหัวหน้างาน/ผู้บริหารที่ดี ตั้งแต่ก่อนเริ่มคลาส อีกทั้งมีการตระหนักรู้ว่า เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากัน เป็นเพียงการทำให้เกิด GAP เท่านั้น หากเชาลด GAP นั้นลงได้ จะส่งผลให้เป้าหมายที่จะเป็นผู้บริหารที่ดี มีโอกาสมากขึ้น ทำให้ตลอดทั้งคลาสมีการใช้กระบวนการคิด และนำหลักการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในคลาสไปใช้แก้ปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นหัวหน้างานที่ดีของเขา (เป็นการลด GAP) อยู่ตลอดเวลาในคลาส หลายคนบอกว่าสามารถนำหลักการ DISC และคนในหลากหลายแบบในแต่ละสี ไปใช้ในการบริหารทีมงานได้ดีขึ้น รู้สึกสนุกที่ได้สอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ on site ในครั้งนี้ครับ

  20 ธ.ค. 2564    74

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด15 ธันวาคม 2564 เริ่มสนุกกับการสอนแบบ Virtual Class วันนี้รู้สึกภูมิใจแทนองค์กรนิสสัน มอเตอร์ ที่มีบุคลากรคุณภาพ เห็นได้จากความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคลาสเป็นอย่างดี อย่างส่ำเสมอ ผู้เรียนมีการใช้กระบวนการคิด ใส่ใจในรายละเอียด และนำไปปรับใช้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องงาน การบริหารงาน การทำงานร่วมกัน และมีความเข้าใจในผู้อื่นมากขึ้น มีการแชร์ริ่งกันตลอดทั้งคลาส ผู้เรียนบอกว่าได้รับประโยชน์ จากการเรียนรู้ครั้งนี้มาก จากเดิมที่คิดว่า Quotient มีเพียง IQ, EQ ตอนนี้มีการรับรู้เพิ่มเติมว่ามี Q หลากหลายมาก และแต่ละ Q สามารถนำมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ผู้เรียนเห็นว่าสามารถนำความฉลาดทางด้านต่างๆไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานทั้งกับตัวเอง และการทำงานร่วมกับคนอื่น และเกิดความเชื่อมั่นว่าหากนำความฉลาดในด้านต่างๆไปใช้ได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างแน่นอน มีความประทับใจในการสอนแบบ Virtual Class ครั้งนี้มากครับ

  20 ธ.ค. 2564    63

หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง

หัวหน้างานกับบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงบริษัท คาทูนนาที (ไทยแลนด์) จำกัด23 พฤศจิกายน 2564การสอนแบบ Virtual Class วันนี้ สนุกครับ ผู้เรียนเป็นกลุ่มหัวหน้างาน ที่มีความสามารถ บริหารงานและดูแลน้องกันเป็นปกติอยู่แล้ว จำนวนผู้เรียนค่อนข้างมาก มีการแชร์ความคิดเห็นกันหลากหลาย ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในคลาสเป็นอย่างดี สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิด ในช่วงแรกของการแชร์ความคิด ผู้เรียนส่วนใหญ่จะชอบการเป็นพี่เลี้ยง เพราะได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบนี้ มีบางส่วนจะชอบบทบาทอื่นๆ เช่น ครู ครูฝึก ที่ปรึกษา ไม่มีใครชอบบทบาทการเป็นโค้ชเลย และเมื่อการเรียนรู้ได้ดำเนินต่อไป ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้ในรูปแบบการอบรมจากวิทยากร ในการใช้คำถามให้ผู้เรียนมีการคิดตามก่อนแสดงความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรม โดยการใช้เครื่องมือการโค้ช ใช้ตัวอย่างชุดคำถาม ได้รับฟังตัวอย่างการโค้ช ระหว่างวิทยากรกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ มองเห็นประโยชน์ของการใช้บทบาทโค้ช ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้ทีมงานได้เสนอความคิดของตัวเขาเอง เลือกวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่เขามาปรึกษาหัวหน้าได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่วางเป้าหมายไว้ และพร้อมที่จะมารายงานผลให้กับหัวหน้างานทราบถึงผลลัพธ์นั้น ประทับใจครับและเกิดความยินดีทุกครั้งที่ผู้เรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติการใช้การโค้ชชิ่ง หลังจบคลาส ผู้เรียนส่วนใหญ่ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นที่จะนำแนวทางการโค้ชชิ่ง เครื่องมือการโค้ช ชุดคำถาม ไปเสริมสร้าง ผลักดัน ต่อยอดในการพัฒนาทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นด้วยตัวของทีมงานเอง

  25 พ.ย. 2564    115

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร

การพัฒนาหัวหน้างานรุ่นใหม่ให้เติบโตร่วมกับองค์กร บริษัท ดราก้อนเอ็นเนอร์จี เทคโนโลยีแอนด์ออร์แกไนเซอร์ จำกัด20 พฤศจิกายน 2564 ได้รับโอกาสให้ไปสอนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักสูตร on site บรรยากาศดีครับ กลุ่มผู้เรียนเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ขององค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กร สนับสนุนให้มีการเติบโต ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ และมีเป้าหมายที่จะหาแนวทาง หรือวิธีการในการนำไปใช้ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในทีม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ในระหว่างการเรียนรู้หลักการ แนวคิด Growth Mindset, Proactive Working, ทักษะการคิด ใน class ทางผู้เรียนบางส่วนได้เกิดความคิดว้าว และAha ได้มีการกำหนดการทำ project ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มาวางแผนในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันพนักงานทุกระดับ ให้มีการทำงานเป็นระบบมากขึ้น มีการปฏิบัติตาม process ที่องค์กรได้กำหนดไว้ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วขององค์กร หลังจากจบ class ทางผู้เรียนรู้สึกดีที่ได้รับหลักการ แนวคิด มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน การเข้าใจทีมงาน การบริหารคน การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

  25 พ.ย. 2564    106

เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม

บริษัท นิปปอนสตีลไพพ์ (ประเทศไทย)จำกัดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564เป็นการการสอนแบบ Virtual Class ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน class อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนชอบเรื่อง การเตรียมตัว, การเข้าพบบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อให้ครบทุกกลุ่ม, การวิเคราะห์การแข่งขัน ทั้งแบบ SWOT; BCG Matrix; ตารางตลาด-สินค้า โดยผู้เรียนมีเป้าหมายที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการขยายตลาดกับกลุ่มลูกค้า segment อื่นๆเพิ่มเติม ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้สึกดีกับการใช้ sale pipeline เพื่อช่วยในการบริหารงานขายของตัวเอง ทำให้มองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถวางแผน และพยากรณ์ยอดขายได้อย่างแม่นยำ

  25 พ.ย. 2564    109

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Developmentหลักสูตร HR For-non HR @บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) หลักสูตร HR for – non HR ของ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กลุ่มผู้เรียนมีหลากหลายช่วงวัย ทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการอบรม มีหลายมุมมอง หลายรูปแบบความคิดเห็น ผู้เรียนยอมรับว่าได้รับประโยชน์จากการแชร์ทุกครั้งสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารงาน และบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี หลายคนบอกว่าชอบเรื่องผู้นำรอบทิศทาง หลายคนชอบและอยากไปพัฒนาทักษะการคิด หลายคนยอมรับว่าจากความคิดเดิมที่ไม่คิดว่าจะสื่อสารกับทีมงานอย่างไรเพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะกลับไปสื่อสารกับทีมงานให้มากขึ้น ทำความเข้าใจทีมงานเพื่อพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตัวเองในการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายองค์กร

  18 ต.ค. 2564    215

การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง

หลักสูตร การสื่อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง @บริษัท เบสท์โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด29 กันยายน 2564 เป็นหลักสูตร on site ที่ประทับใจมาก ทางผู้บริหารของ Best Express มากล่าวเปิด และบอกวัตถุประสงค์การจัดอบรมด้วยตัวเอง ผู้เรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารระดับกลาง ให้ความสนใจ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทำกิจกรรม ตลอดทั้ง Class เป็นอย่างดี มีการแชร์สิ่งที่ได้รับไปตอนจบการอบรม หลากหลาย มีทั้งบอกว่าจะไปปรับกรอบความคิดตัวเองใหม่ เพื่อสื่อสารกับคู่ค้า บางคนบอกว่าจะนำชุดคำถามไปลองใช้กับทีมงานบางคนจะไปฝึกฝนทักษะการฟัง และเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น บางคนบอกว่าหากเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ก็จะทำให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น เพราะมีความขัดแย้งน้อยลง ประทับใจครับ

  18 ต.ค. 2564    182

ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน @บริษัท มารีนโกลด์ จำกัด21 กันยายน 2564 เป็นการการสอนแบบ Virtual Class ที่ได้ผลดี เสมือนการสอนแบบ In House ต้องขอบคุณทางองค์กรผู้จัดอบรม และผู้ประสานงานทั้งทางองค์กรและทางสถาบัน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าร่วมในการอบรมตลอดทั้ง Class. ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ระดมสมอง ทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนบางคนตั้งใจที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยเฉพาะการจัดการ EQ ของตัวเอง บางคนให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญ ส่วนใหญ่ชอบการสอนงานแบบโค้ช บางคนบอกว่าสามารถนำหลักการสอนงาน การ Feedback ไปปรับใช้ในการบริหารทีมงานได้ดี

  18 ต.ค. 2564    177

Logical and Lateral Thinking at Betagro

หลักสูตร การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย (Logical and Lateral Thinking) @Betagroสองวันนี้อยู่กับผู้เรียนรุ่นที่ 7 แล้ว.หลักสูตรนี้สอนกี่ครั้งก็สนุก แม้ชื่อหลักสูตรเหมือนจะเข้าใจยาก แต่ดีใจที่จบคลาสแล้วผู้เรียนกลับรู้สึกว่าไม่อยากอย่างที่คิด.ผมเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากเทคนิคหนึ่งที่ยึดถือเป็นกรอบในการสอนคือ "4 ช.".#ชอบเมื่อไรที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกชอบในเนื้อหา เขาจะให้ความสนใจกับการเรียนรู้นั้น ซึ่งความชอบเกิดจากเขารู้สึกว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องกับตัวเขาผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จริงในงาน ทำให้มองเห็นประโยชน์หากได้นำไปประยุกต์ใช้#เชื่อบางครั้งเทคนิคที่ยากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่า"ไม่เหมาะ"กับเขา ดังนั้นการทำให้ผู้เรียนรู้ว่าเครื่องมือนั้นมีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงผ่านตัวอย่างและกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ(โดยไม่ concern เรื่องถูก-ผิด, ใช่-ไม่ใช่) จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นที่จะนำไปใช้หลังจากการอบรม#ใช่การสอนเทคนิคด้วยการยกตัวอย่างประกอบหรือสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับที่ผู้เรียนกำลังเผชิญอยู่แล้วมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคนิค ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเทคนิคนั้นน่าจะเหมาะกับตัวเขาจริงๆ #ใช้การทำให้ผู้เรียนเกิด commitment ของตัวเองที่จะนำไปใช้ขณะอยู่ในคลาส เปรียบเสมือนAction plan เล็กๆของตัวเองไปในตัว..ใช้เทคนิคนี้มาจะเจ็ดปีจนกลายเป็นเนื้อเดียวกับการสอนไปโดยไม่รู้ตัว ????

  15 ต.ค. 2564    141

Project Management Skill and Proactive Working

เมื่อวานเดินทาง(ทิพย์)ไปสอนที่ประเทศLaosมาครับ @Nam Theun, Khammouan, Laosหลักสูตร "Project Management Skill & Proactive Working" ใช้เวลาสองวันซึ่งเมื่อวานเป็นวันที่สองของโปรแกรมด้วยจำนวนผู้เรียนเพียงหกท่านทำให้บรรยายการเรียนจะไปในทาง Group Coaching & Mentor เสียเป็นส่วนใหญ่โดยกระบวนการสอนใช้ในคลาสนี้มีประมาณนี้1. ใช้ Content อธิบายเป็น Concept และยกตัวอย่างประกอบให้มองเห็นภาพรวมและกระบวนการแต่ละ Step2. หลังจากนั้นใช้กิจกรรมต่างๆที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกคิด ฝึกเขียนโดยใช้สถานการณ์ในงานมาประยุกต์ใช้3. เมื่อเขียนเสร็จก็ผลัดกันนำเสนอโดยที่ผู้สอนก็ใช้บทบาทและทักษะของ Coach & Mentor ในการฟังเพื่อหยิบจับประเด็นสำคัญที่อยู่ใน Keyword มาชวนคิดกันต่อเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประเด็นที่จะนำไปประยุกต์ต่อยอดได้อีก ความท้าทายของวิทยากรในฐานะโค้ชกับการฟังการนำเสนอผู้เรียนคือ ไม่ใช้กรอบประสบการณ์ของเราไป Judge วิธีคิดและวิธีการของเขา แม้ว่าเราจะฟังออกว่าความคิดของเขายังไม่เป็นไปตามหลักการหรือสิ่งที่สอนไป แต่หากเราคิดว่าสิ่งที่เขาแชร์นั้นผิดอาจะทำให้เผลอไป Comment สิ่งที่เขาเสนอ เพราะเขา"คิดต่างจากเรา"แต่เป็นการฟังที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกระดับคือ แยกสิ่งที่เขาทำได้ดีที่เป็น Value ด้านดีและ Belief ของเขา กับสิ่งที่เป็นหลักการของเราและสอดคล้องการเรื่องที่เขาแชร์เพื่อชวนเขาคิดต่อได้ผมและทีมวิทยากรสถาบันให้ความสำคัญกับฝึกฝนกระบวนการฟังรูปแบบนี้กันมาตั้งแต่Dayแรกที่ตัดสินใจสอนด้วยแนวนี้ จาก Feedback ตอนท้ายคลาสเมื่อวานสะท้อนให้ผมเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่า ... การฟังแบบแนะนำแบบไม่แนะนำก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเช่นกันครับ

  11 ต.ค. 2564    151

Lean Mindset and Work Management

Lean Mindset & Work Managementช่วงนี้ต้องปรับ Mood & Tone ของการบรรยายบ่อยหน่อยเนื่องจากการสอนแบบ Virtual Online กับ Onsite มีรายละเอียดและปัจจัยแตกต่างกันสอนOnsite จะเก็บเบาะแสข้อมูลผู้เรียนได้สะดวกและลึกกว่าเนื่องจากความไวในการ Participationส่วนOnline ต้องใช้จินตนาการ (และมุมมองจากประสบการณ์ของผู้สอน) เข้ามาช่วยทดแทนความ Delay และ Participation ที่ไม่เข้มข้นเท่า Onsiteแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการสอน Online เท่าที่สัมผัสมาคือเราสามารถ Engaged กับผู้เรียนได้บ่อยและในจำนวนคนที่มากในเวลาอันสั้นผ่านทาง Featured ต่างๆเช่น การใช้ สติกเกอร์ การแชร์แนวคิดผ่านข้อความทาง Chat , การPresent ด้วย Powerpoint , Excel ที่ช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น และสำคัญคือการเรียนรู้ร่วมกันผ่านแนวคิดของผู้อื่นที่พูดคุยหรือนำเสนอเพราะทุกคนจะได้ยินเสียง มองเห็นภาพชัดเจนพอๆกัน สำคัญอย่างที่สองที่ผมชอบในการสอนแบบ Online คือ การใช้ Virtual Whiteboard แบบนี้ทำให้ผู้เรียนมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแบบ Onsite เพราะหลักการบางอย่างหากใส่ไปในสไลด์ก็ทำหน้าสไลด์มากเกินไป และบางหลักการต้องหยิบมาเชื่อมโยงบ่อย หากอยู่ในสไลด์บางที่ต้องเปิดกลับไปกลับมา ซึ่งกรณีนี้เราสามารถเขียนลงสไลด์นั้นๆได้เลย และจะหยิบมาใช้บ่อยเท่าไรก็ได้สรุป....ชอบทั้งสองแบบ ขอให้ได้มีโอกาสสอนครับ

  11 ต.ค. 2564    163

Logical Thinking and Lateral Thinking Betagro

Day 1Program Y 2564 startLogical Thinking & Lateral Thinking ...G.1D.1ปีนี้มาพบกันในรูปแบบ Virtual Classroom กันอีกเป็นปีที่สองแล้ว (คิดถึงBoard game เวอร์ชั่นclassroom)ปรับเนื้อหา ปรับกิจกรรม เครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบมากขึ้นจากประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วและหลักสูตรอื่นที่ได้เห็นทั้งจุดดีและจุดที่น่าจะเพิ่มได้มั่นใจกับผลลัพธ์ที่จะ Sharing & Deliver ไปพร้อมกับผู้เรียน ------------------------------------- Day 2หลังจากเมื่อวานใช้ความคิดเชิงตรรกะกันไปแล้ววันนี้จะลดดีกรีความคิดลงนิดนึงโดยจะพาไปที่ การคิดนอกกรอบ และให้เห็นความเชื่อมโยงกับความแตกต่างของการคิดทั้งสองแบบเพื่อนำไปสู่การคิด Scenario ที่หลากหลายแต่มีที่มาที่ไป

  26 ก.ค. 2564    369

International Customer Behavior

วันนี้มา Observe Virtual Class ในฐานะ- ผู้เรียน : เรียนรู้เนื้อหา และ ร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนท่านอื่นๆ- ผู้ช่วยวิทยากร : เรียนรู้เทคนิคการ เดิน class ของวิทยากร เพื่อสร้างประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยง ผู้คุม virtual class- พี่เลี้ยงผู้คุม virtual class : เทคนิคการเป็นผู้ข่วยวิทยากรไปพร้อมไปกับ การเป็นผู้ข่วยวิทยากร อำนวยความสะดวกในจุดต่างๆ เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย virtual class อย่างมีประสิทธิผล... เราคงหลีกเลี่ยง New/Next Normal ไม่ได้ และ ไม่รู้ว่า จะเจอ ผู้เรียน และ วิทยากร ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้ในระดับไหน เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกือบจะทุกด้าน ยุค VUCA World การเตรียมความพร้อมให้ทีมงาน เพื่อส่งมอบ "บริการ" ให้เกินความคาดหวัง...เขียนโดย อ.ณัฎฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

  21 พ.ค. 2564    356

โค้ชความคิด ออกแบบชีวิตให้สุขภาพดี

My First Online Class ...ผ่านไป 2 วัน 2 รุ่นแล้วกับประสบการณ์ในการบรรยายออนไลน์ครั้งแรก ต้องยอมรับว่าก่อนบรรยายตื่นเต้นมาก แต่โชคดีได้รับคำแนะนำและแบบอย่างที่ดีจากอาจารย์ปกรณ์ ได้ทีมงานสนุนที่ดีจากทีม Black Box และโอกาสได้เวทีฝึกฝนจากพี่นก พี่ตุ๊ก คุณนาง จากหน่วยงาน สสส.ทำให้ผมได้เรียนรู้อีกหลายเรื่องจากการทำงานในครั้งนี้...ครั้งนี้จากข้อจำกัดที่มีทั้งเรื่องเวลา และการที่ทุกคนไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงเป็นโจทย์ที่ต้องออกแบบให้กระบวนการ Brain Based Training and Group Coaching ในครั้งนี้ยังสามารถชวนผู้เรียน มองเห็น ยอมรับ และ คิดจะเปลี่ยนแปลง ได้เช่นเดิมโดยเปลี่ยนรูปแบบของการกระตุ้นการคิด จากเดิมที่ต้องคุยกันเป็นหลักมาใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่าง Worksheet และการปฎิสัมพันธ์ผ่าน Chatbox ทดแทนในบางส่วน...ด้วยความร่วมมือจากทุกคนจึงทำให้การเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี แม้จะยังเหลือวาระต้องบรรยายอีก 5 ครั้ง กลับรู้สึกสนุกและท้าทายกับการออกแบบเครื่องมือใหม่ๆ เพิ่มแถมได้กำลังใจดีๆ ที่ผู้เข้าอบรมบางท่าน ขอเข้าอบรมซ้ำหลังจากอยู่ในกระบวนการจนครบถ้าไม่ใช่เพราะผมบรรยายไม่รู้เรื่อง 555 ก็อาจเป็นเพราะผู้เข้าอบรมเห็นประโยชน์บางอย่างจากกระบวนการที่จะนำไปใช้ได้จริง ซึ่งผมขอเชื่ออย่างหลังไว้ก่อนละกันนะครับ ไม่ใช่เพราะเชื่อมั่นในตัวเองแต่ผมมั่นใจในกระบวนการ ...โค้ชหมอโมทย์ พ่อ น้องโค้ชชี่

  21 พ.ค. 2564    358

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเอง ของนักขาย

สอนแบบ Virtual Class (ห้องเรียนทิพย์) ก็สนุกไปอีกแบบเตรียมการสอน อยู่หลายเพลา ไม่ใช่เนื้อหา แต่ การดูแลผู้เรียนจำนวน ระดับ 100 คน เป็นงานที่ท้าทาย ที่จะให้เขาอยู่กับ class ร่วมสร้างการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตร การสร้าง Growth mindset พัฒนาตัวเอง สำหรับนักขายนักขายเป็นบุคคลากรที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร สำหรับนักขาย ที่จุดขาย (PC) ที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้ง สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ที่เกิดจากโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่องค์การสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ ทำให้ต้อง เรียนรู้เรื่องใหม่ไปหลายอย่าง และยังต้องทำหน้าที่ ที่ต้องรักษายอดขาย เป็นเรื่องที่สร้างความคิดเชิงลบกับงานขายอย่างมากหลักสูตรนี้ ยังใช้กระบวนการ Training & Group Coaching โดย ให้ผู้เรียน- สำรวจ หลุมพรางทางความคิดของนักขาย- มองเห็นจุดเด่นของตัวเอง- รู้ว่า การปรับความคิดเพื่อการเติบโตสามารถปรับในเรื่องแฝอะไรได้บ้าง- การก้าวข้ามอุปสรรค/สิ่งเร้า ที่มักพบเจอ- หบักการพัฒนาตัวเองของนักขายต้องขอบคุณ น้องพะแพง ที่มาเป็นผู้ช่วยในวันนี้ ที่ครั้งแรก ก็ทำได้ดี... นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการได้สัมผัส Virtual Class อย่างใกล้ชิด

  17 พ.ค. 2564    396

Coaching Skill Day3 การ Role Playing กระบวนการโค้บแบบต่างๆ

การอยู่ร่วม class การโค้ช สร้าง"พลัง"ได้ เพราะอะไร?วันอาทิตย์ ที่เป็นวันพักผ่อน เห็นผู้คน ที่ "ลงทุน" มาเรียนรู้ แล้ว ได้ solution อะไรบางอย่าง กลับไป มัน รู้สึก full fill อะไรบางอย่างในชีวิต เหมือนกัน... - เห็น บรรยากาศความกระตือรือร้น (มันมี movement มันมี พลังอะไรบางอย่างออกมา)- เห็น ความสำเร็จของคนเรียน ที่เขา sharing เป็นกรณีศึกษา (ชื่นชม ในความสามารถของเขา)- เห็น การ Aha ของคนเรียน (เราไม่ได้ Aha หรอกเห็นเขา Aha รู้สึกดี ... อย่างนี้ เขาก็ได้หรอ แปลกใจ)วันนี้ เรียนเรื่อง Coaching Process ... เรียนผ่าน Virtual class ต่อจาก อาทิตย์ก่อน ความคล่อง ในการใช้ zoom ทำให้ได้จดจ่อกับ class เต็มที่กว่าครั้งที่แล้ว เพราะ ไม่ได้ต้องใช้ tools อะไร คอยกระตุ้นผู้เรียน ... ศิลปในการ Role Play แบบสั้นๆไปทีละ shot การเรียน ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และต้องฝึกตั้งโจทย์ ให้ตัวเอง เพื่อ challenge skill ใหม่ๆเหมือนเป็นการเรียนเรื่องเดิม Content นี่ นึกออกเลยว่า เป็นยังไง แต่ที่ได้ มุมมองใหม่ เกิดจาก การฝึก skill การทำ rapport, การฟังที่ objective และ การ communication&connection ตลอดช่วง 2 วันก่อนมาต่อเติม Jigsaw จากผู้เรียนใน class ด้วยกัน ... อ๋อ เข้าใจละปล. มี Case ของผู้เรียนคนนึง ที่ขอเชียร์ให้ได้ 1,000 ล้าน ตาม เป้าหมายนะคะ ชื่นชมมากๆ อบรมโดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์เขียนโดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

  10 พ.ค. 2564    432

Coaching Skill

เป็นวันอาทิตย์ ที่คุ้มค่ามาก โควิดมา แต่ ยังไม่หยุดพัฒนาทีมงาน ขอชื่นชมทีมงานของลูกค้าที่ตัดสินใจ เปลี่ยนการอบรมจากโรงแรมมาเป็น Virtual Classroom และขยับวันอบรม มาเป็นวันนี้ และใช้ ระบบ Zoom ในการจัดฝึกอบรม เพื่อไม่ให้การอบรมขาดช่วง ไม่งั้น เราคงไม่ได้โอกาสมาเป็น Co coach และ คนคุมระบบเอง ได้เห็นพลังของหลักสูตรการโค้ช วันนี้ ซึ่งเป็น Day2 ของโปรแกรม หลักสูตร Coaching Skill ที่ผู้เรียน สนใจและตั้งใจฝึก Skill และการใช้ Tools ในการเรียน แต่ละจังหวะ ตลอดทั้งวัน ... 6 ชั่วโมงครึ่ง !!! การเรียนผ่าน zoom ที่เป็นระบบบริหาร virtual class ถ้าใช้ เครื่องมือต่างๆของ zoom ได้คล่อง ก็ทำให้การ เดิน class ได้ smooth ไม่แพ้กัน (คนสอน มีหน้าที่สอน ให้เหมือน อยู่ใน class แบบเจอหน้ากันจริงๆ) คน บริหาร zoom ก็จับจังหวะ การสอน ทั้ง - การ share slide เนื้อหา ประกอบ การบรรยาย- การทำ break out room- การ พาวิทยากร ไปยังกลุ่มต่างๆ- การทำ Role play แบบ 1:1 ( Spotlight คู่ Coach-Coachee) เหมือนใน class ปกติ ไม่ต้องใช้ tools จากภายนอก มากระตุ้นผู้เรียนเลยสนุกดี..ต้องกลับไปเขียน และ share แนวทางการ Run virtual class ให้ได้ความน่าสนใจ และสร้างการเรียนรู้อย่างไม่ขาดตอนได้อย่างไร...อบรมโดย อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์เขียนโดย อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

  4 พ.ค. 2564    388

การพัฒนากรอบความคิดเชิงกลยุทธ์และภาวะความเป็นผู้นำ

ขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหาร “ทีมพลังหนองปรือ” ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ประชาชนส่วนท้องถิ่นการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking)…ใช้ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership)…บทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้อื่น เชื่อถือ ยอมรับ และไว้วางใจการเริ่มต้นที่หลักสูตรพื้นฐานนี้ 2 วัน ผู้บริหารตั้งใจที่จะให้ทีมงาน มีแนวการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และ เข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์…สร้างการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ที่ใช้จุดเด่นของแต่ละบุคคลมาสร้างพลังในการทำงานร่วมกันที่ดีต่อไปครับการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้เข้มแข็ง ทั้งด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสุขอนามัย…เป็นเป้าหมาย 6 Good ของทีมครับCourse Outline : คลิ๊กที่นี่

  4 พ.ค. 2564    376

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อการตัดสินใจ

ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่ต้องการนำทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจมาทำให้งานที่ทำอยู่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง Mindset กรอบความคิดที่ต้องมี ในการแก้ปัญหา คือการ Reframe เปลี่ยนความหมายของปัญหาไปในทางที่ทำให้คนที่แก้ปัญหา รู้สึกอยากแก้ และ สนุกกับการแก้ปัญหามองว่าเป็นประโยชน์ และ มีค่ารวมไปถึงการที่จะต้องใช้คำถามปลายเปิดเพื่อที่จะได้รับข้อมูลมากขึ้น ซึ่งจะนำไปถึงต้นตอ รากเหง้าของปัญหา มากกว่าที่จะเหมารวม หรือ จินตนาการไปเอง ซึ่งจะทำให้เกิดการบิดเบือนปัญหาไปและ ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม การนำสิ่งที่ปฎิบัติอยู่แล้วมาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนการที่สามารถนำมาใช้ได้จริง มีการเตรียมเนื้อหาเป็นระบบเข้าใจง่าย รูปแบบการเรียนการอบรมที่สนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียน

  16 เม.ย. 2564    324

Effective Communication with NLP at Work with NLP Techniques

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดหลักสูตร Effective Communication with NLP at Work with NLP Techniques (2 วัน)อาจารย์เอกกร บุญธนะสินอบรมวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปภาพรวมของ Class ผู้เข้าอบรมยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลักจากที่ได้อบรม และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ก็มี Teamwork กันมากขึ้น โดยเฉพาะการช่วยกันตอบคำถามเพื่อสะสมคะแนนชิงรางวัล ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ขึ้นมาจากการทำกิจกรรมและฟังเพื่อนๆออกมาบรรยายหน้าห้อง ได้เข้าใจเรื่องของการทำงานของสมอง ตัวกรองของแต่ละคนที่ต่างกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จึงต้องไปเข้าใจตัวกรองของคนอื่นบ้าง (ความเชื่อ,ค่านิยม,ประสบการณ์) ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่แต่ละคนถนัด หรือ ชื่นชอบที่จะใช้ไม่เหมือนกัน และ หากชื่นชอบประสาทสัมผัสตัวไหน ก็จะมีบุคลิกที่สอดคล้องกับประสาทสัมผัสนั้นๆ และ ได้เข้าใจถึงความต่างกันของบุคลิกภาพที่ทุกคนถึงแม้จะมีความต่างแต่ก็มีความเหมือนในบางสถานการณ์ จึงต้องยอมรับในความต่างและใช้จุดต่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม ชอบที่ได้รู้จักตัวเอง และ เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ในสิ่งที่เค้าแสดงออกมา มี Case study จากเพื่อนใน Class ทำให้เข้าใจ และ วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เนื้อหาสาระพร้อมรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ได้รู้หลักการ NLP จากที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีหลักการแบบนี้ด้วย ทำให้เรารู้ตัวในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารกับคนรอบข้าง วิธีการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ แค่การพูดอย่างเดียว แต่ยังมีการใช้ภาษากายท่าทางประกอบการพูด

  18 มี.ค. 2564    290

การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน (Work Safety) 1D

บริษัท ไทยเทียนเป่า แมนนูแฟคตอรี่ จำกัด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะลักษณะการทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูง หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการทำงาน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบ กระเทือนต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุ

  10 มี.ค. 2564    345

สร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อองค์กรเติบโตยั่งยืน

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีครับ หลักสูตรเกี่ยวกับ "การสร้างจิตสำนึก"สอนกี่ครั้งก็รู้สึกสนุกเพราะได้ใช้เทคนิคการสอนที่ถนัด สอนQuality Awareness ด้วย Training and Group Coaching การสอนความรู้ที่เราเตรียมมาแต่ทำให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง โดยใช้กระบวนการ 4M Mirror : สำรวจตัวเอง มองเห็นและยอมรับกรอบความคิดมุมมองทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการทำงานที่มีคุณภาพ Mindset : สร้างกรอบความคิดกับการทำงานให้มีคุณภาพจากแรงผลักดันภายใน เอาชนะหลุมพรางเชิงลบด้วยกรอบความคิดเชิงบวก เกิดเป็น Ownership Mindset ที่สร้างการตระหนักรู้ก่อนปฏิบัติงานได้ Methodology : เทคนิค ความรู้ เครื่องมือบริหารคุณภาพที่ชอบ เชื่อ ใช่ สร้างการตระหนักรู้ในประโยชน์ของเครื่องมือและประยุกต์ใช้ในสไตล์ตัวเอง Movement : สถานการณ์ในงานที่เป็นเป้าหมายหรืออุปสรรคที่นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสร้าง New Action ให้เป็นCommitment ของตัวเอง การจัดคลาสแบบ Social Distancing ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แบบพูดคุยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสร้าง commitment เพราะผู้เรียนยังได้พูดคุยกับตัวเอง สรุปแนวความคิดของตัวเอง ผ่านการ คิด เขียน นำไปใช้ได้ครับ

  2 ก.พ. 2564    358

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้วยภาวะผู้นำ (Strategic and Leadership)

ผู้เรียนระดับ Manager , Asst. Manager ผู้เรียนสนุกกับได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วนำเสนอสิ่งที่ตกผลึกได้ รวมถึงการแชร์เรื่องที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานของเขาโดยนำเทคนิคและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ เนื่องจากเป็นคลาสกลุ่มย่อยๆ จึงได้ใช้การ Group Coaching โดยให้ผู้เข้าอบรมแชร์เคสที่เป็นงานของเขาได้หลายเคส ผู้เรียนท่านหนึ่งเคยติดปัญหาเรื่องการบริหารลูกน้องที่มีความสามารถแต่ไม่ค่อยเชื่อฟัง เมื่อได้เรียนรู้ความแตกต่างของ Leadership V.S. Management เขาก็วิเคราะห์ตัวเองถึงสาเหตุของพฤติกรรมลูกน้อง มาจากวิธีการของหัวหน้าที่ใช้การสั่งให้ทีมงานทำตามวิธีของเขา และไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอไอเดีย ทำให้ลูกน้องไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานนั้นๆ (Ownership) ส่วนผู้เรียนอีกท่านหนึ่งแชร์ว่า ปัจจุบันเขารู้สึกว่างานมีแต่ปัญหา ไม่รู้จะจัดการอย่างไร แต่เมื่อได้เรียนรู้หลักการคิดและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ก็เริ่มเข้าใจที่มาของความกังวลเพราะไม่ได้นึกถึงเป้าหมายของงาน ทำให้ไม่ได้สร้างทางเลือก(Scenario) อื่นๆขึ้นมาเพิ่ม

  19 ม.ค. 2564    476

การดึงศักยภาพตัวเองสู่ความสำเร็จ (Unleash Your Potential to Success)

หลักสูตร การดึงศักยภาพตัวเองสู่ความสำเร็จ (Unleash Your Potential to Success) (1D)วันที่ 17 ธันวาคม 2563 @ บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าอบรมตื่นตัว มีพลังในการอบรม ตลอดทั้งวัน และ หลังจากที่ได้ สัมผัส ศาสตร์ NLP แล้ว มีผู้เข้าอบรมสนใจที่จะเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ NLP มากขึ้น อาทิเช่น ผู้อบรมท่านหนึ่ง มีปัญหาในการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมามีปรับเปลี่ยนงาน และ ต้องมาทำงานที่ตนเองไม่ถนัด มีความรู้สึกกดดัน เครียด จนรู้สึกเหมือนเข้าสู่สภาวะซึมเศร้า หลังจากฟังการอบรมไปแล้ว คิดว่าเข้าใจวิธีการสื่อสารกับตนเอง และ เข้าใจถึงวิธีการที่จะนำตนเองออกจากสภาวะที่เป็นลบ ได้ดีขึ้น อีกท่านหนึ่ง หลังจากได้ทดลองฝึกวิธีการโค้ชชิ่งแล้ว รู้สึกชอบมาก เพราะไม่คิดว่า การ ให้ความสำคัญกับผู้รับการโค้ช ด้วยการรับฟังอย่างเต็มใจ และ ตั้งใจ (Active Listening) และ ถามคำถามที่ทรงพลังอย่างมีศิลปะ (Powerful Questioning) จะทำให้ผู้รับการโค้ช เปิดใจ และ พบกับคำตอบของตนเองได้อย่างง่ายดาย

  21 ธ.ค. 2563    515

กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

หลักสูตร กระตุ้น และ สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP วันที่ 9 ธันวาคม 2563 @ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้เข้าอบรมมาเข้าอบรมน้อยกว่าที่คาดการณ์เนื่องจากติดภารกิจ และ ติดวันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม ท่านที่มาเข้าอบรมก็มีความตั้งใจอบรมกัน และ มีส่วนร่วมอย่างดี มีผู้เข้าอบรมบางท่าน ชื่นชอบศาสตร์ NLP ที่อบรมในวันนี้ และ สนใจที่จะนำไปแนะนำเพื่อนที่ติด Pattern (รูปแบบที่ตายตัว) ของนิสัย ชอบรับประทานอาหารและหยุดไม่ได้ น้ำหนักเกินจนต้องเข้าโรงพยาบาล และ อีกท่านหนึ่ง มีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในตนเอง รู้สึกว่าตนเองเหมือนเป็นคนที่มี 2 บุคลิกภาพ จะศึกษา NLP เพิ่มเติม เพื่อที่จะสื่อสารและเข้าใจตนเองได้ดีกว่านี้

  21 ธ.ค. 2563    437

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (1D)วันที่ 11/12/63 @ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วม ถามตอบ และ ทำกิจกรรมโดยเฉพาะ หัวข้อคาถาเรียกพลัง Growth Mindset กันอย่างสนุกสนาน และ เต็มที่ ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรการสอนเข้าใจง่าย เคสตัวอย่างชัดเจน มีประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม เนื้อหาให้ concept ได้ตรง Growth mindset อย่างน้อยจุดเริ่มต้น จุดประกาย ในตัวเราให้พัฒนาตนเอง สามารถนำข้อมูลที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรน่ารัก เป็นกันเอง สอนสนุกไม่น่าเบื่อ มีวิธีการสอนให้เข้าใจง่าย สนุก โน้มน้าวให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม ได้ทำกิจกรรม พูดคุยปรึกษา ปัญหาแก้ไข กันในทีม และ มีการยกตัวอย่างที่มองเห็นภาพ ชอบมาก

  18 ธ.ค. 2563    454

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)