ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

วันนี้ใช้ชุดคำสำคัญชวนคิด (Keyword Training & Coaching)ในกระบวนการสอนตลอดทั้งวันครับ PDCA มีคำสำคัญที่เป็นแก่นอยู่มากมาย ชุดคำสำคัญที่ใช้ในการชวนคิด สำรวจตัวเอง สร้างการตระหนักรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้ เช่น "เป้าหมาย - แผนงาน - อุปสรรค - ผลลัพธ์" "มองเห็น - ยอมรับ - อยากเปลี่ยนแปลง" "ปรับปรุง - ต่อเนื่อง - สร้างอุปนิสัยใหม่ - ประโยชน์" การทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกังวลที่ความหมายหรือทฤษฎี แต่โฟกัสเรื่องราวของตัวเองเพื่อเชื่อมโยง Mindset & Methodology ของเขาทันที ผู้เรียนหลายท่านเริ่มมองเห็นรูปแบบพฤติกรรมเดิมๆที่ใช้อยู่ และเลือกเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพราะมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การนำเครื่องมือต่างๆ (Solution Tools) มาสร้างแนวคิดให้ประยุกต์เข้ากับสถานกานณ์ของตัวเองได้ทันที Active Learning by Solution Coaching การออกแบบWorkshop ให้ผู้เรียนมีอิสระในการใช้กรอบความคิดรวมถึงSolution Tools บนสิ่งที่เขาเข้าใจ ทำให้มองเห็นแนวทางที่จะนำไปต่อยอดงานของตัวเองเพิ่มเติมหลังจบการอบรมต่อได้

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้วยกรอบความคิดเชิงบวก สอนเรื่องที่เป็นการวิเคราะห์ (Analytical) ให้ได้ Solution สำหรับการตัดสินใจไปสู่เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการโค้ช ชวนคิดไปข้างหน้า ทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา V.S. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ มีความแตกต่างกับที่กรอบความคิด และ เรื่องที่จดจ่อในขณะคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์แบบเดิมๆ กับ หลักการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที การได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันในกลุ่ม ด้วยหลักการที่ได้เรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

การบริหารงานและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

อาชีพวิทยากรอิสระ สะดวกตามวันที่ลูกค้าสะดวกครับ วันหยุดลูกค้าสะดวกมาเรียน วิทยากรก็พร้อมสอนเสมอครับ?แล้วค่อยไปหยุดวันทำงานปกติครับ แก่นของเนื้อหาในหลักสูตรนี้น่าสนใจครับ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ กำหนดกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณ์ของตัวแทนจำหน่าย การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอนหลักการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายแบบ Offline ให้กับผู้เรียนที่ทำกิจกรรม Online ไปกันได้ดีทีเดียว สอนที่แก่นของการทำธรุกิจและหลักการพัฒนาบุคลากร เพราะผู้เรียนเชี่ยวชาญงานด้าน Online อยู่แล้วครับ คาดหวังผู้เรียนจะสนุกแล้วนำไปใช้ได้ครับ

พัฒนาภาวะผู้นำ

ขอบคุณนักเรียนรุ่น 1 ผลงานดีเลยมีรุ่น 2ต่อ ขอบคุณทีมงานเอ็นเทรนนิ่งที่ไว้วางใจ เริ่มจากคำถามว่า อ.สุณิชชาเป็นใคร ตามมาด้วยส่งการบ้านครบทุกคนในวันนี้ ส่งผลให้รุ่น 2 มีคนสมัครมาเรียนเพิ่มอีก และมีรุ่น 1 หลายคนแวะมาทักทาย มีแอบนั่งเรียนร่วมเป็นช่วงๆ ขอบคุณนักเรียนรุ่น 2 สนุกสนาน ร่วมมือมากมาย ไม่มีใครยอมกัน กับการนำเสนอผลงานกลุ่ม คนเดินกระบวนการอย่างเราก็ยิ้มแก้มแตกไปอีก ความภูมิใจคือทุกคนสนุกกับการบ้าน รู้สึกสอบผ่านอีกครั้ง แล้วพบกันเดือนหน้ากับการติดตามผล ตามคำเรียกร้อง เราสนิทกันแล้ว นักเรียนกล่าว ทุกคนก้าวข้ามความกลัวด้วยการยกมือถือไมโครโฟนกันแบบไร้กังวลกับคำว่า ถูกหมด นักเรียนห้องคิงของครู ภาวะผู้นำ กับ ตำแหน่ง ผู้นำต่างกัน บทบาท กับ ทักษะ ควรสอดคล้องกัน สิ่งที่ต้องกลับไปทำ ประกาศวิสัยทัศน์ สร้างทีมงาน สร้างสัมพันธ์ ด้วยการสื่อสาร ทัศนคติเชิงบวก และแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์กลับไปนำตัวเองให้เปลี่ยนแปลงก่อนเลย เมื่อรู้สึกปลอดภัย ใจจึงเปิดรับ ยินดีปรับโหมดด้วยความเต็มใจ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและยืดหยุ่นในวิธีการ

การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลลัพธ์

เวลาเกิดปัญหา เรากำลัง Focus ที่อะไรครับ Event - Problem - Gap การที่ สมอง ของเราจดจ่ออยู่ที่จุดไหน วิธีการแก้ปัญหาของเราจะมีความแตกต่างกันตามนั้น 2 วันนี้ หายเงียบไปเพราะต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ระหว่างการขึ้นเวร - บรรยาย - นอน - บรรยาย - ขึ้นเวร เหมือนจะไม่ได้พัก แต่ส่วนตัวกลับรู้สึกพลังงานตัวเองดีมาก เพราะผู้เรียนของทางไปรษณีย์ไทยต่างพร้อมร่วมมือ อยู่บนกระบวนการร่วมคิดร่วมคุย เพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ในหลักสูตร การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Creative Problem Solving for Good Performance) หลักสูตรนี้มีส่วนประกอบของทั้ง หลักการ กระบวนการ และวิธีการ ที่สอดคล้องกัน โดยใช้หลักการของ Easy Brain Working เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเข้าใจกรอบความคิดในการคิดแก้ปัญหาของตนเอง รู้ทันความ ขี้เกียจ ของสมองเรารู้ทันว่าเรากำลังแก้ปัญหาด้วยความคิดหรือความรู้สึก ใช้กระบวนการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ 1st มองเห็นตัวเรา เข้าใจปัญหา ทำไมปัญหานี้ถึงสำคัญสำหรับเรา เราอยากแก้ปัญหานี้แค่ไหน 2nd ค้นคว้าหาสาเหตุ ค้นหา Gap ที่แท้จริง 3rd สร้างสรรค์ทางเลือก สร้างแผนงานที่ชัดเจน ทุกปัญหามีทางออก และทางออกอาจมีมากกว่าหนึ่ง 4th กำหนดกรอบเวลา ติดตาม ปรับปรุง ไม่เดี๋ยว ไม่แต่ ไม่ถ้า 5Th แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างมาตรฐานใหม่ ทั้งจากความผิดพลาดและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน และเรียนรู้ วิธีการ ในการคิดแก้ปัญหาผ่านเครื่องมือการคิดต่างๆ เพื่อให้เห็นปัญหารอบด้าน เห็นต่างด้วย Brain Writing - Brainstorming เห็นกว้างด้วย Mindmap - Fishbone Diagram - Tree Diagram เห็นลึกด้วย Why-Why Analysis เห็นครบด้วย Powerful Keyword และเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่เราอาจไม่เคยคิดด้วย 4 Brain Thinking Style เนื่องจากเป็นหลักสูตร 2 วัน ผมจึงสนุกมากกับการเตรียมเครื่องมือและจัดเรียงองค์ประกอบทั้งหมดให้อยู่บนกระบวนการสอนสไตล์ Brain Based Training and Group Coaching เพราะไม่ใช่แค่ผู้เรียน ตัวผู้สอนเองก็ได้คิดและมองเห็นตัวเองไปด้วยตลอดการบรรยาย

HRD as Coach and Mentor

หลักสูตร HRD as Coach&Mentor 1 วัน ครอบคลุมเทคนิคการโค้ชเต็มรูปแบบ ความหมายและนิยามของการโค้ช สามารถหาอ่านและศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ ?โลกการโค้ช (The World of Coaching)? ที่แจกเป็นเอกสารประกอบให้ในวันนี้ ทักษะการโค้ชด้วยการใช้คำถามในรูปแบบต่างๆ สามารถใช้หนังสือ ?คำถามทรงพลัง(Powerful Question)? ฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไปได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่ผู้เรียนได้รับใน Class วันนี้ จึงเป็นหลักการที่เป็นแก่นที่มาของการโค้ชเชิงลึก พร้อมกับการโค้ชใน Class เพื่อให้ผู้เรียนถอดบทเรียนการโค้ช โดยการเชื่อมโยงหลักการต่างๆ ด้วยตัวเอง การโค้ชด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ชต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ดีใจที่ผู้เรียนเริ่มเข้าใจ ?การโค้ชที่ถูกต้อง? และมองเห็นความแตกต่างของการโค้ชอย่างแท้จริงมากขึ้นด้วยตัวเองครับ

การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

ผู้เรียนบอกว่า จบ Class นี้แล้วอยากเรียน "ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)" เพื่อนำไปใช้กับทีมงาน ดีใจที่ผู้เรียนชอบกระบวนการสอนแนว Training and Group Coaching ถึงแม้ว่าเนื้อหาวันนี้ จะไม่ใช่หลักสูตรการโค้ชโดยตรง แต่ผู้เรียนก็สัมผัสได้ถึงการโค้ชที่ดีเป็นอย่างไร ผู้เรียนตั้งใจนำไปต่อยอดกับการพัฒนาทีมงานให้มี Growth Mindset กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร รอผู้เรียนแจ้งให้ Training Center ดำเนินต่อไปครับ วันนี้โค้ชกล้วยมาร่วมเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้สอนในองค์กรของตัวเองครับ เรียนรู้ด้วยตัวเอง จะทำให้เราเข้าใจแก่นแท้ของเนื้อหา และสไตล์การสอนของเราด้วย เมื่อใช้แนว Training and Group Coaching ก็จะช่วยผู้เรียนได้มากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

"สอนในสิ่งที่เราทำได้ ... ทำให้ได้อย่างที่เราสอน" ข่วงนี้ประโยคนี้วนเวียนเข้ามาอยู่ในสมองเป็นระยะๆ ทำให้ได้กลับมาทบทวนตัวเองอยู่เสมอทั้งก่อนขึ้นสอนและหลังจากสอนจบ เรื่องที่เราทำได้..จึงนำไปใช้สอน เราเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เราเข้าใจรูปแบบการกระทำที่เป็นสูตรสำเร็จของเรื่องนั้น เรานำหลักการ ทฤษฎีมาอ้างอิงกับสิ่งที่เราทำ เราถอดบทเรียนเป็นลำดับขั้นตอนแล้วเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ไปเชื่อมโยงเรื่องที่สอนได้ เรื่องที่สอน..เราได้นำเอาไปใช้ เรามองเห็นผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามทฤษฎีที่สอน เราเห็นหลุมพรางความกังวลของตนเองระหว่างปฏิบัติตามทฤษฎี เราเห็นวิธีการเอาชนะหลุมพรางของเราเพื่อยึดปฏิบัติตามทฤษฎีนั้น จากรูปนี้ ผ่านไปสี่ปีแล้วที่เริ่มสอนอย่างจริงจัง (กับหนึ่งปีก่อนหน้านั้นที่เป็นช่วงระยะทดลอง) ผมเติบโตขึ้นทั้งประสบการณ์ในการสอน เทคนิค เครื่องมือประกอบการสอน เนื้อหาที่อัพเดตตามสถานการณ์ แต่อย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย คือ Mindset ของการสอน วิทยากรและโค้ช Training and Group Coaching โฟกัสการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีเรื่องไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง วิทยากร&โค้ช T&GC จึงควรสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้เป็นลำดับแรก เพื่อไปโค้ชให้ผู้เรียนเอาชนะความกลัวของเขาได้เช่นกัน

Train the Happy money Trainer

2 วันนี้มาเป็นวิทยากรร่วมกับโค้ชปกรณ์ ในหลักสูตร train the Happy money Trainer เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ 2 ส่วนคือ ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินสำหรับพนักงาน ให้ผู้เรียนนำความรู้ทางด้านการเงินมาเขียนหลักสูตรและนำกลับไปสอนพนักงาน ส่วนของเราดูแลในเรื่องเนื้อหาทางด้านการบริหารการเงินระยะสั้น ใช้เวลาเตรียมตัวกับหลักสูตรนี้นานพอสมควร เป็นหลักสูตรที่ชอบ เลยพยายามจะใส่เนื้อหาให้มากเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการบริหารการเงินและมีเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ได้ทันที ประเด็นของการบริหารการเงินระยะสั้นมี 3 เรื่องหลักๆ ที่ทำให้คนไม่สามารถออมเงินได้คือ 1.มีรายได้ไม่มากพอ 2.มีรายได้มาก แต่บริหารการใช้จ่ายไม่มีประสิทธิภาพ 3.มีรายได้และค่าใช้จ่ายสมดุลกันแต่ไม่มีเงินออม จะเห็นว่าปัญหาหลักคือการบริหารการใช้จ่าย ที่มักมีสิ่งเร้าเข้ามาทำให้เราใช้จ่ายเกินความจำเป็น การสอนการบริหารการเงินในส่วนนี้ เป็นการให้ผู้เรียน สร้างกรอบความคิดที่ดีในการบริหารเงินด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ตระหนักรู้ ให้ความสำคัญกับการออม มีเป้าหมายกับการออม สร้างแรงจูงใจในการออม สร้างเครื่องมือบริหารการเงินใน style ตัวเอง การใช้ เครื่องมือประกอบการสอนด้วยกระบวนการ Training and Group Coaching ทั้ง workshop , workbook , ฟอร์มการบริหารการเงิน เพื่อให้ผู้เรียนนำเครื่องมือกลับไป Train / Coach และ Consult ให้กับน้องๆ ของพวกเขาในหลายรูปแบบ ตาม style ที่ตัวเองถนัดได้ทันที ปล. ได้สอนร่วมกับ Master Coach ครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ขอบคุณทั้งลูกค้า และ coach ที่ให้เวทีในครั้งนี้

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ในฐานะวิทยากร ที่สอนตามแนวของ Training and Group Coaching รู้สึกสนุกและ ชื่นมื่นกับผลตอบรับของผู้เข้าอบรม ที่ตื่นตัว ปิ๊ง แนวคิด ได้แนวทางจาก การใช้หมวก 6 ใบ ในการคิด การฟัง และ การถามเพื่อสื่อสารกันให้สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบทบาท ตามสถานการณ์นั้นๆ ในบางครั้ง เราอาจต้องใส่หมวกสีขาวเพื่อให้ข้อมูล เพื่อฟังข้อมูล และถามในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นหลักการโดยปราศจากอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในความเป็นจริงในการสื่อสาร สัมพันธ์ทางสังคม บุคคลมักใส่หมวกเกินกว่า 1 ใบเสมอ และหมวกอีกใบที่เราต้องคอยระวังคือสีแดง เพราะถ้าใช้ไม่สอดคล้องเหมาะสมเมื่อไรอาจเกิดแนวคิดที่ไม่ตรงกันได้ เพราะแต่ละคนล้วนมี อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน เป็นต้น ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และจำสีหมวกได้เร็วมาก จึงทำให้เกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ได้กับกรณีตัวอย่างได้อย่างคล่องแคล่ว และสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลมากขึ้น จึงสามารถมองได้ว่า ความขัดแย้งเป็นเพียงความแตกต่างในการคิดของหมวกแต่ละสีเท่านั้นเอง ขอให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ปรับใช้ ประยุกต์ใช้ในงาน และในชีวิตประจำวันอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ

Train The Internal Trainer

โปรแกรม Train The Internal Trainer ในองค์กรต่างๆ มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นสำคัญที่โปรแกรมลักษณะนี้ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าองค์กรมากขึ้น เพราะ ผู้บริหารขององค์กรอยากมีเทคนิคการสอนในฐานะวิทยากร&โค้ช ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน ต้องถ่ายถอดองค์ความรู้สู่ผู้อื่น หัวหน้างานรับบทบาทเป็น Trainer&Coach ให้ทีมงาน การพัฒนาบุคลากรภายใน ต้องเร่งด่วน การสอนงานมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์กรเห็นความสำคัญเรื่องการสอนงานอย่างมีระบบมากขึ้น HRD ไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ทันความต้องการ หากการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ประสบความสำเร็จ จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ลดช่องว่างของการสอนงานระหว่างวัยได้

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

วันนี้มาอยู่ในตัวเมืองกับผู้จัดการธุรกิจ Restaurant Group หัวข้อวันนี้คือ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ แก่นของหลักสูตรนี้ตามกระบวนการสอนคือ การทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้Mindset ของตัวเองเมื่อเผชิญปัญหา ผู้เรียนมองเห็น FEAR ต่างๆที่เป็น Fix Mindset ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพของตัวเองที่เป็น Success Formula กับปัญหาที่เคยพิชิตได้ ผู้เรียนมีเทคนิคการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง ผู้เรียนได้ Methodology ไปต่อยอดกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว และKeyสำคัญของกระบวนการ Training and Group Coaching คือ จบจากคลาสวันนี้ผู้เรียนจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเขาจะบาลานซ์ Mindset & Methodology เมื่อต้องเผชิญปัญหาได้อย่างไร

Train The Happy Money Trainer

วันที่ 2 ของโปรแกรม ลงเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ การสอนด้วยแนว Training and Group Coaching ในฐานะ Trainer การโค้ชกลุ่มย่อยแบบ Group Coaching ในฐานะ Facilitator การโค้ชเดี่ยวแบบ 1:1 ในฐานะโค้ชที่ปรึกษา พร้อมเรียนรู้ เทคนิคการสร้างกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนของ Trainer แต่ละคนตามสไตล์ตัวเอง เพิ่มเติมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนด้วยเครื่องมือต่างๆ ทำให้สามารถใช้ได้ตามสถานการณ์ของตัวเอง สนุกกับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับ Internal Trainer ครับ

สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร

จบคลาสวันนี้ ผู้เรียนทั้งความสนุก แนวคิด การตระหนักรู้ อย่างเต็มเปี่ยม การสอนร่วมกันด้วยสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่สามารถเชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการเดียวกัน Powerful Game Coaching : ใช้กิจกรรมสร้างความสนุกแต่ได้ฉุกคิดด้วยคำถามชวนคิดที่ให้ผู้เรียนถอดบทเรียนตัวเองผ่านแต่ละกิจกรรม Training and Group Coaching : ใช้เนื้อหา ทฤษฎีสร้างแนวคิด และใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ตัวเอง เชื่อมโยงด้วยคำสำคัญ (Keyword) เดียวกันจากเนื้หาตามสไลด์ และเบาะแสที่เป็น ศักยภาพและ FEAR บนการแชร์ของผู้เรียน นำมาเข้ากระบวนการเพื่อทำให้ผู้เรียนออกจาก Fix Mindset ที่ใช้สร้าง Growth Mindset ใหม่ผ่านเครื่องมือและกิจกรรมที่เตรียมไว้ ผลลัพธ์คือผู้เรียนแทบไม่โฟกัสที่ความแตกต่างของการสอนทั้งสองสไตล์ แต่กลับให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเขากำลังคิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง ผ่านช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งคลาส

Time Management

เวลา 24 ชั่วโมงกับกิจกรรมที่มีบริหารจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีความสุขในคุณค่าของแผนงานด้วยเครื่องมือต่างๆ ตามที่เราเลือก เช่น PDCA 80:20 สำคัญเร่งด่วน เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ , แอพพลิเคชั่น ฯลฯ หัวใจสำคัญคือ กรอบความคิดแห่งความสำเร็จ Goal เพราะ กำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้ว (คุ้มค่า) เจอข้อจำกัดเยอะแยะ จะทำให้เราหันมาจัดการ เช่น คำถามชุด ใคร? อะไร? อย่างไร?เมื่อไหร่? ยิ่งเห็นคุณค่าสิ่งที่ทำมากจะยิ่งสนุกกับการประยุกต์หรือปรับสูตร สำเร็จก็ภูมิใจ พลาดก็ดีใจ ขอบคุณ นักเรียนที่นี่ชื่นชมในวินัยและความตั้งใจ ในการเรียน ต่อยอดวางแผนกันยอดเยี่ยมมาก มีทั้งแผนงาน แผนเกษียณ แผนเรียนต่อ แผนปลูกต้นไม้ แผนธุรกิจ แผนการคิดบวก ฯลฯ และสำคัญ กำหนดแผนการติดตามผล หลักสูตรนี้กันด้วย ค่ะ love U all

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

ในเมื่อมีรุ่น 2 ในฐานะวิทยากรผู้สอนต้องพัฒนาและสนุกกว่าเดิม แน่นอน ผู้สอนรู้สึก สนุกและมีความสุข อิ่มเอมกลับมาจากผลตอบรับของผู้เข้าอบรม แล้วเจอกันใหม่รุ่น 3 รุ่น 4 นะคะ ไทยฟู้ดส์ กับ หลักสูตรสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ กับลูกค้าเดิม สาขาปราจีนบุรี ตามแนวการสอน Training and Group Coaching เทคนิคที่สำคัญมากชุดหนึ่งที่จะช่วยคุณได้มาก คือ รู้เขา...รู้ว่าเขาใช้วิธีรับรู้การสื่อสารแบบไหน รู้เรา...เราควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารในแบบเดียวกับที่เขารับรู้ได้ง่าย และสื่อสารให้ครบองค์ประกอบ ประเภทการสื่อสารของคน มี 4 แบบ (VAKD) 1.การสื่อสารด้วยภาพ (Visual) มักพูดว่า คุณเห็นอะไรไหม 2. การสื่อสารด้วยเสียง คำพูด ข้อความ (Audio) มักพูดว่า คุณได้ยิน 3. การสื่อสารด้วยความรู้สึก การสัมพันธ์ (Kinesthetic) มักพูดว่า คุณรู้สึกถึง 4. การสื่อสารด้วยความคิด เหตุผล (Auditory Digital) เพราะอะไร อะไรเป็นสาเหตุของ ลองสังเกตดูนะคะว่าคุณเป็นคนแบบไหน แต่ทั้งนี้ เราต้องมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ และคุมอารมณ์ให้อยู่ในทางดี พูดอย่างมีสตินะคะ ผู้เข้าอบรมรุ่น รอบวันที่ 15/5/62 ให้ความร่วมมือมากกับทุกกิจกรรม บอก อาจารย์มีวิธีการสอน คำพูดที่เข้าใจง่าย ทำให้เขาเข้าใจและจะไปปรับใช้ รวมทั้งมีคลิป vdo เพิ่มความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจที่จะไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป และกิจกรรมเสริมที่แสนประทับใจในตอนจบ class

การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ

ครั้งนี้กับหลักสูตรขาประจำ แต่เนื้อหาใหม่ เพราะ ลูกค้าอยากได้แบบตอบโจทย์ ที่ตรงประเด็น proactive ownership service teamwork หลักการที่ผมเชื่อมั่นอยู่เสมอคือการทำให้ผู้เรียน มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง แม้ส่วนใหญ่จะเป็นแนวนายช่างแต่ก็ให้ความร่วมมือและคิดตามได้อย่างน่าชื่นชมครับ เกมที่ผมนำมาใช้ เกมแรก "รู้จริงป่าวววววว" เพราะอยากให้เห็นถึง วิธีการสื่อสารกัน ของผู้เรียน เชื่อมโยงกับ การนึกถึงเหตุการณ์ ที่ตนเอง เจอในการทำงานจริง สนุกสนานกันไปตามระเบียบ กมที่สอง "ล้มโดมิโน่"เกมนี้เชื่อมโยงกับการทำงานเป็นทีมความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันให้อารมย์ความเป็นทีมสูงมากครับ

การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวคุณ

ผมชอบบรรยายหลักสูตรภาวะผู้นำมากครับ โดยเฉพาะกับผู้นำที่มีประสบการณ์ เพราะจะได้มุมมอง ที่น่าสนใจ เพื่อเติมความรู้ของตัวเองด้วยครับ แน่นอนว่าหลักการที่ผมใช้ Training and Group Coaching คือการพาผู้นำทุกคนให้ มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง ด้วยตัวเอง ชวนคุยถึงธรรมชาติของผู้นำและการพัฒนาทีมงานเพราะผู้นำต้องเริ่มนำจากตนเองก่อนและสร้างแบบอย่างต้นแบบเพื่อการพัฒนาทีม ท่านกระบวนการที่ผมชอบใช้ Powerful Game Coaching เกมแรกผมใช้เกม "ตัวเลขอันตราย" ที่เชื่อมโยงถึงการค้นหาเป้าหมาย การตัดสินใจ การวางแผน เพื่อให้เห็นถึง บรรยากาศ ของการเป็นผู้นำ ในชีวิตจริง กับบริบท สิ่งแวดล้อม ที่เข้ามากระทบ เกมที่สอง "เกมรู้จริงป่าว" เกมนี้ผมให้เรียนรู้กับการอยู่กับบทบาท กระบวนการที่ถูกต้อง กับการเจอสถานการณ์จริง สนุกดีครับ กับมุมมองใหม่ๆของกิจกรรม