ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

Effective Communication with NLP at Work with NLP Techniques

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดหลักสูตร Effective Communication with NLP at Work with NLP Techniques (2 วัน)อาจารย์เอกกร บุญธนะสินอบรมวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปภาพรวมของ Class ผู้เข้าอบรมยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หลักจากที่ได้อบรม และ ทำกิจกรรมร่วมกัน ก็มี Teamwork กันมากขึ้น โดยเฉพาะการช่วยกันตอบคำถามเพื่อสะสมคะแนนชิงรางวัล ผู้เข้าอบรม เกิดการตระหนักรู้ขึ้นมาจากการทำกิจกรรมและฟังเพื่อนๆออกมาบรรยายหน้าห้อง ได้เข้าใจเรื่องของการทำงานของสมอง ตัวกรองของแต่ละคนที่ต่างกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จึงต้องไปเข้าใจตัวกรองของคนอื่นบ้าง (ความเชื่อ,ค่านิยม,ประสบการณ์) ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่แต่ละคนถนัด หรือ ชื่นชอบที่จะใช้ไม่เหมือนกัน และ หากชื่นชอบประสาทสัมผัสตัวไหน ก็จะมีบุคลิกที่สอดคล้องกับประสาทสัมผัสนั้นๆ และ ได้เข้าใจถึงความต่างกันของบุคลิกภาพที่ทุกคนถึงแม้จะมีความต่างแต่ก็มีความเหมือนในบางสถานการณ์ จึงต้องยอมรับในความต่างและใช้จุดต่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม ชอบที่ได้รู้จักตัวเอง และ เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ในสิ่งที่เค้าแสดงออกมา มี Case study จากเพื่อนใน Class ทำให้เข้าใจ และ วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เนื้อหาสาระพร้อมรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ได้รู้หลักการ NLP จากที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีหลักการแบบนี้ด้วย ทำให้เรารู้ตัวในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารกับคนรอบข้าง วิธีการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ แค่การพูดอย่างเดียว แต่ยังมีการใช้ภาษากายท่าทางประกอบการพูด

การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน (Work Safety) 1D

บริษัท ไทยเทียนเป่า แมนนูแฟคตอรี่ จำกัด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะลักษณะการทำงาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูง หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการทำงาน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบ กระเทือนต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุ

สร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อองค์กรเติบโตยั่งยืน

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปีครับ หลักสูตรเกี่ยวกับ "การสร้างจิตสำนึก"สอนกี่ครั้งก็รู้สึกสนุกเพราะได้ใช้เทคนิคการสอนที่ถนัด สอนQuality Awareness ด้วย Training and Group Coaching การสอนความรู้ที่เราเตรียมมาแต่ทำให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง โดยใช้กระบวนการ 4M Mirror : สำรวจตัวเอง มองเห็นและยอมรับกรอบความคิดมุมมองทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการทำงานที่มีคุณภาพ Mindset : สร้างกรอบความคิดกับการทำงานให้มีคุณภาพจากแรงผลักดันภายใน เอาชนะหลุมพรางเชิงลบด้วยกรอบความคิดเชิงบวก เกิดเป็น Ownership Mindset ที่สร้างการตระหนักรู้ก่อนปฏิบัติงานได้ Methodology : เทคนิค ความรู้ เครื่องมือบริหารคุณภาพที่ชอบ เชื่อ ใช่ สร้างการตระหนักรู้ในประโยชน์ของเครื่องมือและประยุกต์ใช้ในสไตล์ตัวเอง Movement : สถานการณ์ในงานที่เป็นเป้าหมายหรืออุปสรรคที่นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสร้าง New Action ให้เป็นCommitment ของตัวเอง การจัดคลาสแบบ Social Distancing ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แบบพูดคุยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสร้าง commitment เพราะผู้เรียนยังได้พูดคุยกับตัวเอง สรุปแนวความคิดของตัวเอง ผ่านการ คิด เขียน นำไปใช้ได้ครับ

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้วยภาวะผู้นำ (Strategic and Leadership)

ผู้เรียนระดับ Manager , Asst. Manager ผู้เรียนสนุกกับได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วนำเสนอสิ่งที่ตกผลึกได้ รวมถึงการแชร์เรื่องที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานของเขาโดยนำเทคนิคและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ เนื่องจากเป็นคลาสกลุ่มย่อยๆ จึงได้ใช้การ Group Coaching โดยให้ผู้เข้าอบรมแชร์เคสที่เป็นงานของเขาได้หลายเคส ผู้เรียนท่านหนึ่งเคยติดปัญหาเรื่องการบริหารลูกน้องที่มีความสามารถแต่ไม่ค่อยเชื่อฟัง เมื่อได้เรียนรู้ความแตกต่างของ Leadership V.S. Management เขาก็วิเคราะห์ตัวเองถึงสาเหตุของพฤติกรรมลูกน้อง มาจากวิธีการของหัวหน้าที่ใช้การสั่งให้ทีมงานทำตามวิธีของเขา และไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ลูกน้องเสนอไอเดีย ทำให้ลูกน้องไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานนั้นๆ (Ownership) ส่วนผู้เรียนอีกท่านหนึ่งแชร์ว่า ปัจจุบันเขารู้สึกว่างานมีแต่ปัญหา ไม่รู้จะจัดการอย่างไร แต่เมื่อได้เรียนรู้หลักการคิดและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ก็เริ่มเข้าใจที่มาของความกังวลเพราะไม่ได้นึกถึงเป้าหมายของงาน ทำให้ไม่ได้สร้างทางเลือก(Scenario) อื่นๆขึ้นมาเพิ่ม

การดึงศักยภาพตัวเองสู่ความสำเร็จ (Unleash Your Potential to Success)

หลักสูตร การดึงศักยภาพตัวเองสู่ความสำเร็จ (Unleash Your Potential to Success) (1D)วันที่ 17 ธันวาคม 2563 @ บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าอบรมตื่นตัว มีพลังในการอบรม ตลอดทั้งวัน และ หลังจากที่ได้ สัมผัส ศาสตร์ NLP แล้ว มีผู้เข้าอบรมสนใจที่จะเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ NLP มากขึ้น อาทิเช่น ผู้อบรมท่านหนึ่ง มีปัญหาในการทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมามีปรับเปลี่ยนงาน และ ต้องมาทำงานที่ตนเองไม่ถนัด มีความรู้สึกกดดัน เครียด จนรู้สึกเหมือนเข้าสู่สภาวะซึมเศร้า หลังจากฟังการอบรมไปแล้ว คิดว่าเข้าใจวิธีการสื่อสารกับตนเอง และ เข้าใจถึงวิธีการที่จะนำตนเองออกจากสภาวะที่เป็นลบ ได้ดีขึ้น อีกท่านหนึ่ง หลังจากได้ทดลองฝึกวิธีการโค้ชชิ่งแล้ว รู้สึกชอบมาก เพราะไม่คิดว่า การ ให้ความสำคัญกับผู้รับการโค้ช ด้วยการรับฟังอย่างเต็มใจ และ ตั้งใจ (Active Listening) และ ถามคำถามที่ทรงพลังอย่างมีศิลปะ (Powerful Questioning) จะทำให้ผู้รับการโค้ช เปิดใจ และ พบกับคำตอบของตนเองได้อย่างง่ายดาย

กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

หลักสูตร กระตุ้น และ สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP วันที่ 9 ธันวาคม 2563 @ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้เข้าอบรมมาเข้าอบรมน้อยกว่าที่คาดการณ์เนื่องจากติดภารกิจ และ ติดวันหยุดยาว อย่างไรก็ตาม ท่านที่มาเข้าอบรมก็มีความตั้งใจอบรมกัน และ มีส่วนร่วมอย่างดี มีผู้เข้าอบรมบางท่าน ชื่นชอบศาสตร์ NLP ที่อบรมในวันนี้ และ สนใจที่จะนำไปแนะนำเพื่อนที่ติด Pattern (รูปแบบที่ตายตัว) ของนิสัย ชอบรับประทานอาหารและหยุดไม่ได้ น้ำหนักเกินจนต้องเข้าโรงพยาบาล และ อีกท่านหนึ่ง มีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในตนเอง รู้สึกว่าตนเองเหมือนเป็นคนที่มี 2 บุคลิกภาพ จะศึกษา NLP เพิ่มเติม เพื่อที่จะสื่อสารและเข้าใจตนเองได้ดีกว่านี้

การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (1D)วันที่ 11/12/63 @ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ผู้เข้าอบรม มีส่วนร่วม ถามตอบ และ ทำกิจกรรมโดยเฉพาะ หัวข้อคาถาเรียกพลัง Growth Mindset กันอย่างสนุกสนาน และ เต็มที่ ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตรการสอนเข้าใจง่าย เคสตัวอย่างชัดเจน มีประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม เนื้อหาให้ concept ได้ตรง Growth mindset อย่างน้อยจุดเริ่มต้น จุดประกาย ในตัวเราให้พัฒนาตนเอง สามารถนำข้อมูลที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรน่ารัก เป็นกันเอง สอนสนุกไม่น่าเบื่อ มีวิธีการสอนให้เข้าใจง่าย สนุก โน้มน้าวให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม ได้ทำกิจกรรม พูดคุยปรึกษา ปัญหาแก้ไข กันในทีม และ มีการยกตัวอย่างที่มองเห็นภาพ ชอบมาก

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

การเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การส่งมอบคุณค่าตลอดทั้งซัพพลายเชนด้วยความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะสำเร็จและเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร การอบรมวันนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างประสิทธิภาพร่วมกันตลอดซัพพลายเชน ทั้งฝั่งซัพพลายเออร์ ลูกค้า และภายในองค์กร ส่วนตัวมองว่าเราสามารถบรรลุประสงค์ในสิ่งที่ลูกค้าและผู้เข้าอบรมคาดหวังไว้ขอขอบคุณ คุณโบว์มากครับ สำหรับการประสานงานและช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ

Group Coaching Strategic and Leadership

คลาสวันนี้มาทำ Group Coaching กับผู้บริหารระดับต้นจำนวน12 ท่านกรอบเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่อง Strategic & Leadershipกรอบการสอนและการชวนคิดจึงมุ่งเน้นที่ สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง การเอาชนะความกังวลและเข้าใจสถานการณ์ VUCA ที่กระทบกับกระบวนการทำงาน การเชื่อมโยงหลักการคิดกลยุทธ์เข้ากับสถานการณ์ในการทำงาน เพื่อสร้างมุมมองใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมการประยุกต์ใช้เครื่องมือนักกลยุทธ์กับเป้าหมายที่ได้รับเพื่อคิดหาแนวทางบรรลุเป้าหมาย สร้างการตระหนักรู้ความแตกต่างระหว่างบทบาท"ผู้นำ"กับ"ผู้จัดการ" โดยเลือกเหตุการณ์ที่ใบ้แต่ละบทบาทกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น พัฒนาความเป็นผู้นำผ่านการสร้าง TRUST กับทีมงาน(เชื่อถือ - ยอมรับ - ไว้วางใจ) การใช้ทักษะที่สำคัญของ Leader ในการสื่อสารกลยุทธ์ที่เลือกกับทีมงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนคนกำลังดีกับการทำ Group Coaching น่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Workshop และการนำเสนอตลอดทั้งวันครับ

ผู้นำ 3 เก่ง

หลักสูตร ผู้นำ 3 เก่ง @SHS ผู้เข้าอบรม มีความตั้งใจเรียน ตื่นตัว และ สนุกสนานไปกับการเรียน มีความรู้สึก in เห็นภาพ ซึบซับ ไปกับการเรียนเพราะการยกตัวอย่างนั้นใกล้ตัวเองมาก ผู้เข้าอบรม จากบทเรียน ได้สะท้อนเห็นตัวเองในพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในฐานะ ผู้นำ ระหว่างการเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนกันอย่างดี มีการถาม ที่น่าสนใจ และ ท้าทาย ซึ่งทำให้การอบรม มีสีสัน เพราะ เป็นคำถามที่มาจากประสบการณ์ ความเชื่อ ของตนเอง และ เมื่อได้ฟังคำตอบจาก เพื่อนๆ และ อาจารย์ ก็ทำให้ได้มี เครื่องมือมากขึ้น ในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Growth Mindset

หลักสูตร Growth Mindset @Toshiba เกิดการตระหนักรู้จากเนื้อหา และ การทำกิจกรรม ส่งผล ทำให้เกิดการมองที่เปลี่ยนไปจากที่มองพฤติกรรมปกติของตนเองและเพื่อนว่ามันก็เป็นแบบนั้นเอง มาวันนี้เข้าใจว่าพฤติกรรมที่ปกตินั้น จริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมที่เป็น Fixed Mindset ได้ชัดขึ้น และ ควรที่จะเลือกพฤติกรรมที่เป็น Growth Mindset อย่างไร ทำกิจกรรมกลุ่ม Incantation คาถาเรียกพลัง Growth Mindset ได้ดี ตั้งอกตั้งใจ ในเวลาที่จำกัด เป็น Teamwork ดีกันทุกกลุ่ม ทำทั้งๆที่กลัว ทั้งๆที่ไม่กล้า และ คิดว่าทำไม่ได้ ได้เห็น Fixed Mindset ของตนเองและของเพื่อนในระหว่างที่ระดมความคิดในการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และ ได้เรียนรู้ว่า เมื่อมี Growth Mindset ก็จะช่วยให้ออกมา จาก Comfort Zone พื้นที่ปลอดภัยได้ง่ายขึ้น

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน @ NHK spring (thailand) Co., Ltd. การเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การส่งมอบคุณค่าตลอดทั้งซัพพลายเชนด้วยความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะสำเร็จและเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร การอบรมวันนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างประสิทธิภาพร่วมกันตลอดซัพพลายเชน ทั้งฝั่งซัพพลายเออร์ ลูกค้า และภายในองค์กร ส่วนตัวมองว่าเราสามารถบรรลุประสงค์ในสิ่งที่ลูกค้าและผู้เข้าอบรมคาดหวังไว้ขอขอบคุณ คุณโบว์มากครับ สำหรับการประสานงานและช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ ขอบคุณมากครับ

สร้างมาตราฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

สำหรับผมแล้ว .. ความท้าทายในการสอนในรูปแบบของตนเองโดยมีมาตรฐานของสถาบัน Entrainingของ Pakorn Wongrattanapiboon กำกับ เป็นความท้าทายที่มีเสน่ห์และผมก็ชื่นชอบมาก การพยายามออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ตรง ในเนื้อหาที่ได้วางไว้แล้ว คือความท้าทาย ที่ผมกำลังพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆ ตาม resource ของผมที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรที่แตกต่างหลากหลาย ท้าทายให้ผมต้องพัฒนากิจกรรมที่แตกต่างตามเนื้อหา และเงื่อนไขที่เหมาะกับบริบทขององค์กรแต่ละที่ เนื้อหาที่เป็นมาตรฐานก็ช่วยตบๆให้ความเป็นเหยี่ยวของผมไม่พาคนออกนอกเส้นทาง สร้างสมดุลทั้งการสะท้อนตัวตนของผู้เรียน และเนื้อหาที่องค์กรต้องการ ผมกำลังพัฒาตนเองบนเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความสมดุลของแบบฉบับของตัวเองที่ต้อวปฏิสัมพันธ์กับสภาพการณ์จริง สำเร็จบ้าง, fail บ้าง เจ็บบ้าง คือความร่ำรวยประสบการณ์ (พูดได้จากความคิด.. ของจริงก็ยังต้องทำงานกับตัวเองเสมอในเรื่อวนี้ ) ขอบพระคุณครูบาอาจารย์สายฟา และสายโค้ช ที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และช่วยประคับประคองเมื่อผมเผชิญความท้าทายที่ยากลำบาก...

Lean Mindset สร้างกรอบความคิดแบบลีน

มีโอกาสสอนหลักสูตรนี้บ่อยทั้งองค์กรธุรกิจด้านการผลิตและที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตทุกครั้งก็จะเผชิญโจทย์เดิมๆ ทั้งก่อนอบรมและระหว่างอบรม#ก่อนอบรม- ไม่ใช่เงินตัวเองไม่จะคุมไปทำไม- งานเสร็จทันแต่งบบานปลาย- ทำๆแก้ๆ จนรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ- ฝ่ายอื่นไม่support ไม่รู้จะทำอย่างไร - เจอปัญหาแต่เมินเฉย- ไม่วางแผนล่วงหน้า จะเอาอะไรต้องได้เดี๋ยวนั้น#ระหว่างอบรม- ก็ดีนะ แต่น่าจะให้แผนกอื่นมาเรียนด้วย- เทคนิคน่าจะได้ผลถ้าอีกฝ่ายคิดเหมือนกัน- อยากทำ แต่งานยุ่งไม่มีเวลามาวิเคราะห์- เห่อได้พักนึง เด่วก็กลับมาเหมือนเดิมอีกจากแมสเสจที่ได้รับทำให้รู้สึกเลยว่าชื่อหลักสูตรเหมาะที่สุดแล้วที่ขึ้นด้วยคำว่า "...Mindset(สร้างกรอบความคิด..)"ตอนสอนหลักสูตรนี้ครั้งแรกๆใส่เครื่องมือ เทคนิคไปเต็มๆคนเรียนก็ชอบ ดีใจได้เครื่องมือแต่ตอนพรีเซ้นworkshop วิธีการที่ไปจัดการคนอื่นบ้างอยากให้ฝ่ายอื่นปรับบ้างถ้า...อย่างนู้น..นี้..นั้นบ้างแนวทางบนความกังวลเดิมๆบ้างโชคดีที่ฝึกฟังเชิงลึกและไม่ต้องรีบcorrectทำให้ได้ยินวิธีการที่เลือกบนกรอบความคิดที่ใช้Coach-Consult-Mentor เลือกใช้ทีละบทบาทด้วยsequenceที่เลือกแล้ว ฟังด้วยหมวกCoach ไกด์แนวทางด้วยMentor แนะนำวิธีการแก้ด้วยConsult ถามให้คิดด้วยCoachอีกทีปิดท้ายยิ่งสอนยิ่งสนุก หลักสูตรเชิง Technical สอนยังไงให้ไม่สนุก แต่รู้สึกว่ามีเรื่องไปเปลี่ยน ไม่ใช่แค่ Change(ชั่วคราว) แต่ต้องTransformให้เกิดผลลัพธ์เหมือนการลีนหุ่น ไม่ใช้โดนสั่งงดแป้งสามวันอดไม่ไหว แอบทานหน่อยดีกว่าแต่ใช้ความมุ่งมั่นอยากTransform อยากพลิกโฉมสร้างผลลัพธ์ใหม่อย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้ยั่งยืน และถ่ายทอดที่กรอบความคิดทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรคุยกันที่ไร แบบนี้saveสุดไหม แบบนี้เร็วสุดไหม ทำแบบนี้แล้วจะโดนแก้ไหม ถ้าไม่ต้องรอ จะทำยังไง แบบนี้ไม่เวิร์คมันสิ้นเปลือง ถ้าจะ"Minimal wasted" เอาแบบไหนดีการสอนวันนี้ อาจยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน แต่เริ่มตระหนักความคิด นำไปสู่การตั้งคำถาม ทุกครั้งที่ตัดสินใจแบบนี้มีความ"สูญเปล่า"หรือไม่ ???.ถือว่าพัฒนาการสอนที่ผู้เรียนเกิดAwareness อีกเวอร์ชั่นแล้ว

การสร้างพนักงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างพนักงานให้มี Growth Mindset เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบาย กำลังคน ระบบงาน กระบวนการทำงาน/ผลิตเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนจากโลกภายนอก กรอบความคิด (Mindset) เป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าองค์กรจะบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์หรือแนวทางอย่างไร องค์กรที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร มี Fix Mindset จะกำหนดแนวทาง วิธีการ กลยุทธ์ โดยประเมินจากความสามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่หรือความสำเร็จในอดีตเพื่อให้มั่นใจว่าเพียงพอ ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ระบบงานใหม่ การสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรเปลี่ยนจาก Fix Mindset เป็น Growth Mindset โดยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับศักยภาพที่มีอยู่ ดูว่าเรายังสามารถทำอะไรได้อีกบ้าง ปรับเปลี่ยนภายในอะไรได้อีกบ้าง เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันหรือความอยู่รอดขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ หลักคิดในการสร้าง Growth Mindset มีหลายหลักคิดเช่น ให้ความสำคัญที่การลงมือทำมากกว่าผลลัพธ์ที่จะเกิด โฟกัสที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาและอุปสรรคสร้างความรู้สึกท้าทายกับเป้าหมายที่สำคัญและสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ ค้นหาโอกาสใหม่ในวิกฤตที่เผชิญอยู่ เรียนรู้จากประสบการณ์ ความล้มเหลว ความผิดพลาด ในบุคลากรแต่ละระดับก็มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบแตกต่างกัน การสร้างให้พนักงานมี Growth Mindset เพื่อประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองให้สามารถขยายขอบเขตความรู้ ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่ได้รับ

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4

บันทึกย้อนหลัง หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ @ไทยฟู้ด กรุ๊ป รุ่น 4 ที่ปราจีนบุรีชอบหลักสูตรนี้มาก เพราะทุกครั้งได้สอน เราก็ได้ทบทวนตัวเองในเรื่องนี้เพื่อให้เป็นในสิ่งที่สอนให้ได้ตลอด ทั้ง การสนใจความต้องการของผู้ฟัง การให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การสนใจ feedback ของผู้ฟัง การปรับการนำเสนอให้สอดคล้องกับคนฟังโดยครั้งนี้เริ่มจาก rapport เพื่อให้บรรยากาศเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน & story telling เชื่อในการหา why และร่วมสร้าง why เดินเคียงข้างด้วยทักษะโค้ชครั้งนี้ปล่อยวางมากขึ้น ทำให้อยู่กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น & เดินตามกระบวนการได้ดีG R A T I T U D E ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่น่ารักทั้งจากโรงงานที่ ปราจีนฯ และชลบุรี ที่กระตือรือร้น ตั้งใจ และสนุกสนานกับการเรียน/การแชร์

ผู้นำสร้างทีมเวิร์คในฝัน

คลาสวันนี้เดินทางมาที่อ.ปากช่อง อยู่กับกลุ่มหัวหน้าและผู้บริหาร หัวข้อ "ผู้นำสร้างทีมเวิร์คในฝัน"5 Keyword สำคัญของหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้นำเกิดการตระหนักรู้ มองเห็นและอยากพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อสร้างทีม#Leader การเป็นผู้นำ...เมื่อต้องนำบุคคลรอบตัว ทั้งลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงหัวหน้าในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ#Leadership การแสดงคำพูดหรือพฤติกรรมการแสดงออกมาแล้วคนรอบตัวมองเห็น รับรู้ รับฟังและ.ตัดสินใจบางอย่าง(อยากตามหรือไม่อยากตาม)#Influence การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น..ในเชิงบวก โดยใช้ผลงาน-ความสามารถ(Potential) ทักษะเรื่องคน(Human Skill) ทำให้คนรอบตัวเกิดความเชื่อถือ การยอมรับ (TRUST) อันจะทำให้สามารถโน้มน้าว จูงใจคนอื่น#Teamwork การทำสร้างให้ทีม.."เวิร์ค" ใช้ภาวะผู้นำของเรา(TRUST)เข้าใจคนที่ความแตกต่าง สร้างการกระตุ้นจูงใจให้ทีมเกิดความร่วมมือ#TeamValue คุณค่าของทีม...จูงใจให้ทีมงานให้ความสำคัญและปฏิบัติตัวตามค่านิยมของทีมและองค์กร ทำให้คนภายนอกรับรู้ สัมผัสได้

การโค้ชคุณค่า Value Coaching สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูง

การโค้ชคุณค่า(Value Coaching) สร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงการทำให้ทีมงาน มองเห็นคุณค่า และ เลือกใช้คุณค่า ของตัวเอง ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง…ทำให้เขาสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานได้สูงขึ้นผู้บริหารที่เป็น “โค้ชภายในองค์กร” ตามบทบาทหน้าที่…สามารถใช้การโค้ชคุณค่าให้ทีมงานได้ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการครับการเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติงานจริงใน Class มีความท้าทายเป็นอย่างมาก…เพราะต้องนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริหาร มาฝึกฝนกัน ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ไทยฟู้ด กรุ๊ป รุ่น 2 @กาญจนบุรี เนื้อหาสำคัญ กรอบแนวคิดต่อการนำเสนอ ความคิดเชิงลบต่อการนำเสนอและการเอาชนะความคิดนั้น การเข้าใจคนที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และปรับตนเองให้เหมาะกับคนฟัง การเชื่อมโยงกับเคสที่ผู้เรียนในไปใช้ในการนำเสนอ และให้เขาได้ฝึกการนำเสนอ สิ่งที่ได้เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศในห้องสบายๆ ให้กล้าพูด กล้าแบ่งปัน การคำนึงถึงผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่หลากหลาย แล้วปรับตัวเอง balance ให้ไม่เป็นแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไป การใช้เทคนิค visualization ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพที่เขาอยากเป็น แล้วมีความมั่นใจมากขึ้น และพร้อมที่จะกลับไปนำเสนอ (ผู้เรียนสะท้อนมาว่าช่วยได้เยอะเลย) การใช้เทคนิคการโค้ช การฟัง สะท้อน ชื่นชม และเสริมบางจุดให้เขาเพิ่มเติมเพื่อให้ดียิ่งขึ้นไปG R A T I T U D E ขอบคุณผู้เข้าอบรมที่เป็นครูให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน และขอบคุณ คุณอ้อและคุณตั้น HR ที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณ Pakorn Wongrattanapiboon และ Nuttha Wongrattanapiboon ที่ให้โอกาส คอยชี้แนะ และให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณ Weeraphan Maneewong พี่เลี้ยงที่แสนดีคร่า ไว้ก้อยจะขอเกาะไปเรียนรู้ด้วยอีกนะคะ ขอบคุณ Nuii Entraining ที่นึกถึงและให้โอกาสไปแบ่งปันจ้า ขอบคุณ Patcharin Roongsuk ที่ติวให้เป็นอย่างดี ทำให้สอนได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณ Tida Jarupaisarn น้องสาวที่น่ารักที่มาเป็นเพื่อน มาช่วย และคอยเตือนพี่สาวให้กลับมาที่ลมหายใจ เตือนให้ออกจากความคิดอย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณตัวเองที่ลงมือทำ ถอดบทเรียนตัวเอง และปรับในทุกๆ ครั้งที่สอน และใส่ใจผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรใหม่

แนะนำวิทยากร

อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง
ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน
อาจารย์ วินัย ดวงใจ
กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ
อาจารย์ ชัญญชิตา ศรีชัย
วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์