Specific Group Program

Specific Group Program คือการฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Specific Group Program

Specific Group Program เป็นอย่างไร ?

ตัวอย่างโปรแกรมฝึกอบรมแบบ Specific Group Program

Coaching Skill in Practise Program - โปรแกรมการพัฒนาทักษะทีมโค้ชภายในองค์กรเชิงปฏิบัติการจริง

VDO อธิบาย
Wait for update.
ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม (Course)
แนวทางการฝึกอบรม
จำนวนวัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1 การพัฒนากรอบความคิดและทักษะการโค้ช (Coaching Mindset & Skill) Training & Group Coaching 1 วัน - การเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของ Coach V.S. Helper
- การเรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ชเบื้องต้น
2 การใช้คำถามชาญฉลาดและการรับฟังขั้นเทพ Coaching in Practise 1 วัน - การเรียนรู้และเข้าใจการใช้คำถามประเภทต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในกระบวนการโค้ช
- การรับฟังเชิงลึกที่หลากหลายรูปแบบ
3 การสร้างกระบวนการโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ (Coaching Process) Coaching in Practise 1 วัน - การโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
- การโค้ชตามกระบวนการ Be-Do-Have
-การโค้ชตามกระบวนการ Name-Claim-Aim
4 การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Building Coaching Tools) Group Coaching & Consulting 1 วัน - การโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)
- การสร้างแบบฟอร์มการฟัง
-การสร้างชุดคำถามตามกระบวนการ
5 เทคนิคการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching Techniques) Coaching in Practise 1 วัน - การสร้างเรื่องเล่าชวนคิด
- การเล่าเรื่องชวนคิดใน Style ตัวเอง
- การสร้างรูปแบบการโค้ชด้วยเรื่องเล่า

Sales & Marketing Team Development Program - โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายและการตลาดระยะยาว

VDO อธิบาย
Wait for update.
ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม (Course)
แนวทางการฝึกอบรม
จำนวนวัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1 นักขายพิชิตเป้าหมาย Training & Group Coaching 1 วัน - เข้าใจภาพรวมการพัฒนานักขาย
- เรียนรู้ทักษะสำคัญของงานขาย
-สร้าง Growth Mindset ด้วยตัวเอง
2 Neuro Marketing Essence Training & Group Coaching 1 วัน - เข้าใจเรื่องการทำงานของสมองกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
- เข้าใจการนำเสนอขายที่จิตใต้สำนึกของลูกค้า
3 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและสร้างกลยุทธ์การขาย Training & Group Coaching 1 วัน - การใช้เครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันด้วยตัวเอง
- การกำหนดกลยุทธ์งานขายที่เหมาะสม
4 กลยุทธ์การตลาดและการขายยุค 4.0 Training & Group Coaching 1 วัน - กลยุทธ์การตลาดประเภทต่างๆ
- พฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0
-การตลาดเฉพาะเจาะจงเชิงลึก
5 การโค้ชกลุ่มด้วยเครื่องมือการตลาดและงานขายเชิงปฏิบัติการ Strategic Group Coaching & Consulting 1 วัน - การประยุกต์ใช้เครื่องมือกับสถานการณ์จริง
- การสร้างคัมภีร์การตลาดและงานขาย

Sales Team Development Program - โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายระยะยาว

VDO อธิบาย
Wait for update.
ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม (Course)
แนวทางการฝึกอบรม
จำนวนวัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1 นักขายพิชิตเป้าหมาย Training & Group Coaching 1 วัน - การมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีเกี่ยวกับงานขาย
- การพัฒนาหลักพื้นฐานเกี่ยวกับงานขาย
2 การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ Training & Group Coaching 1 วัน - ทักษะการขาย (Selling Skill)
- การสร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง
3 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและสร้างกลยุทธ์การขาย Training & Group Coaching 1 วัน - การใช้เครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันด้วยตัวเอง
- การกำหนดกลยุทธ์งานขายที่เหมาะสม
4 การขายในฐานะที่ปรึกษา Training & Group Coaching 1 วัน - เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
การสร้างแนวทางการขายใน Style ตัวเอง
5 การติดตามผลลัพธ์ด้วยการโค้ชกลุ่ม Group Coaching & Consulting 1 วัน - การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
- สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com