หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน / แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Think Activity Group Coaching (TAGC) เป็นอย่างไร ?