หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด ดิจิทัลและเทคโนโลยี Digital Technology

หลักสูตรสถาบันหมวด ดิจิทัลและเทคโนโลยี Digital Technology

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยดิจิทัล 4.0

(Sustainable Organization Development with Digital 4.0)

Manager    Supervisor   Staffs

การตลาดดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

(Digital Marketing with Data Analytics)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้างการตลาดดิจิทัลด้วยโมเดลธุรกิจ

(Create Digital Marketing with Business Model Canvas)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้าง Data Driven and Digital Transformation Mindset

(Data Driven & Digital Transformation Mindset)

Manager    Supervisor   Staffs

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)