สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง เครื่องวงจร

Entraining มีแนวทางการรับการ Outsourcing งานพัฒนาบุคลากร ขององค์กรต่างๆ แบ่งเป็น 3 Area ดังนี้

Program Development Consultant

บริการปรึกษาออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร

Learning Management System

บริการระบบสื่อที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรครบวงจร

Value Competency Solution Provider

บริการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา

ด้วยบริการทั้ง 3 Area นี้ ผู้บริหารสามารถเลือกองค์ประกอบ แล้วสร้างเส้นทางทางพัฒนาบุคลากรได้อย่างคล่องตัว

รูปแบบหลักสูตรต่างๆของสถาบันที่ใช้ Model การพัฒนาบุคลากร 70:20:10

การฝึกอบรมตามรูปแบบ 70:20:10 Learning Model เป็นอย่างไร

ประโยชน์สำหรับผู้เรียน และองค์กร
เลือกเรียนตามความสนใจบน Competency ที่องค์กรต้องการได้
เนื้อหาและรูปแบบการเรียนแบบผู้ใหญ่ Adult Learning อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เตรียมความรู้ก่อนการเข้าคลาสเพื่อให้มีเวลาในการฝึกทักษะใน Classroom ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

70% Learning by Experience
Project Assignment
Daily Operation

20% Learning by Other
In-House Training
Virtual Classroom
Peer Coaching

10% Learning by Course
Course Online
Pre-Post Test
Tip & Trick

Online Merge Offline

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อนำการบ้าน/Workshop มาต่อยอดภายใน Class เรียน

Virtual Class

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบ VDO Conference System เช่น Zoom/Microsoft team เป็นต้น

In-house Training

คือลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง

Public Training

คือการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการอบรมนั้นๆ

กลุ่มหลักสูตร ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

คลิ๊กดูหัวข้อด้านล่าง เพื่อดูกลุ่มหลักสูตรทั้งหมดของเอ็นเทรนนิ่ง

หมายเหตุ

ทางสถาบันมีบริการ รับออกแบบ/ให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!!
ทางสถาบัน สามารถปรับ Customize หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการได้ ฟรี!!

 รับออกแบบ/ให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ฟรี คลิ๊กที่นี่

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการ ฝึกอบรม 4 Style

Training & Group Coaching

การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ผู้เรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนสภาพแวดล้อมของตนเอง

Hardskill style บรรยาย,workshop

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการใช้เครื่องมือ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

Training and Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยใช้ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม (training) และฝึกปฏิบัติ (workshop)

Training and Activity

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับฟังทำกิจกรรม และ การฝึกปฏิบัติ

รูปแบบการฝึกอบรมและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง 10 รูปแบบ

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching
(BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming
(NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

ผลงานการ ฝึกอบรม-สัมมนา ที่ผ่านมาของเรา

แหล่งรวบรวมความรู้-เครื่องมือ ในเรื่องศาสตร์ของการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร

แบบทดสอบออนไลน์ ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com