หน้าแรก / People Development Outsourcing / การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom ของสถาบัน

การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom ของสถาบัน

การใช้ระบบการจัดห้องประชุม หรือห้องเรียนทางไกล ผ่านสื่อ Internet ด้วยรูปแบบ VDO Conference 2 ทาง พร้อมตัวบริหารจัดการห้องและกลุ่ม เพื่อสร้างการเรียนรู้โดยไม่ต้องเข้ามาในสถานที่เดียวกัน เรียกห้องประชุมเสมือน หรือห้องเรียนเสมือน (Virtual Class)

 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการฝึกอบรม "Virtual Classroom" กับทางสถาบัน

service-avater-image
บริการติดตามผลการอบรม (Follow Up & Operation Package)

Package 1

อัตราค่าบริการ : ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  Entraining ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  Entraining เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในกระบวนการโทรติดตาม
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

อัตราค่าบริการ 10,000 บาท / ครั้ง
(จำนวนไม่เกิน 20 คน)

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนมาสรุปในหัวข้อที่ผู้เรียนจะนำไปปฏิบัติ (โดยทีมงาน Entraining)
  ทีมงาน Entraining ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้เข้าอบรมได้เขียนไว้ในการบ้าน
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง (ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมขอเพิ่มเติม)
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับทั้งการบ้านและการโทรสัมภาษณ์จากผู้เข้าฝึกอบรมทำเป็นรายงานส่งทีมงานขององค์กรลูกค้า (HRD)

Package 3

อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง
(จำนวนไม่เกิน 20 คน)

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนมาสรุปในหัวข้อที่ผู้เรียนจำนำไปปฏิบัติ (โดยทีมงาน Entraining)
  ผู้ช่วยวิทยากร สรุปและบันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน Entraining ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้เข้าอบรมได้เขียนไว้ในการบ้าน
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง (ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมขอเพิ่มเติม)
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับทั้งการบ้านและการโทรสัมภาษณ์จากผู้เข้าฝึกอบรมทำเป็นรายงานส่งทีมงานขององค์กรลูกค้า (HRD)

Package 4

อัตราค่าบริการ 20,000 บาท / ครั้ง
(จำนวนไม่เกิน 20 คน)

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนมาสรุปในหัวข้อที่ผู้เรียนจำนำไปปฏิบัติ (โดยทีมงาน Entraining)
  ผู้ช่วยวิทยากร สรุปและบันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน Entraining ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  ทีมงาน Entraining ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้เข้าอบรมได้เขียนไว้ในการบ้าน
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง (ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมขอเพิ่มเติม)
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับทั้งการบ้านและการโทรสัมภาษณ์จากผู้เข้าฝึกอบรมทำเป็นรายงานส่งทีมงานขององค์กรลูกค้า (HRD)
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากร ในรายงาน

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)