การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom ของสถาบัน เป็นอย่างไร

การใช้ระบบการจัดห้องประชุม หรือห้องเรียนทางไกล ผ่านสื่อ Internet ด้วยรูปแบบ VDO Conference 2 ทาง พร้อมตัวบริหารจัดการห้องและกลุ่ม เพื่อสร้างการเรียนรู้โดยไม่ต้องเข้ามาในสถานที่เดียวกัน เรียกห้องประชุมเสมือน หรือห้องเรียนเสมือน (Virtual Class)

หน้าแรก / การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom ของสถาบัน เป็นอย่างไร

แนะนำ VDO อธิบายแนวทาง-รูปแบบ การเรียนการสอนในรูปแบบ Virtual Classroom ของสถาบัน

  1.  หลักการเรียนรู้ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

  2.  กระบวนการสร้างการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ

  3.  รายละเอียดดำเนิน การเรียนรู้และการติดตามผลลัพธ์

  4.  สรุปรายละเอียด การเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Classroom

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการฝึกอบรม Virtual Classroomสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com