โปรแกรมการฝึกอบรม หมวดชุดเครื่องมือ (Course By Toolings)

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบการใช้ชุดเครื่องมือ คือ การผสมผสานเทคนิคหรือเครื่องมือในการฝึกอบรม แยกเป็น เนื้อหาหลักสูตร, รูปแบบการฝึกอบรม, เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น Coaching Card, Workbooks, Six Thinking Hats, Design Thinking, Simulation Game เป็นต้น

หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / โปรแกรมการฝึกอบรม หมวดชุดเครื่องมือ (Course By Toolings)

โปรแกรมการฝึกอบรมการใช้ชุดเครื่องมือ เป็นอย่างไร ?

ตัวอย่างโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด้วยเครื่องมือต่างๆ

โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ (Competency) สำหรับกลุ่ม Talent ด้วยเครื่องมือต่างๆ

VDO อธิบาย
Wait for update.
ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม (Course)
เครื่องมือหลักในการอบรม
จำนวนวัน
แก่นของเครื่องมือที่ใช้
1 การดึงศักยภาพตัวเองสู่ความสำเร็จ (Unleash Your Potential to Success) NLP Technique 1 วัน - การเรียนรู้และเข้าใจพลังของการโปรแกรมสื่อสารกับสมอง (Neuro-Linguistic Programming) เชิงลึก
- การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP ปลดล็อกข้อจำกัดในตัวเอง
- การนำเทคนิค NLP สร้างเป้าหมายสู่ความสำเร็จ
2 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วย 6Q Simulation Game (Board Game : 6Q) 1 วัน - การเรียนรู้และประยุกต์ใช้การ์ด 6Q กับสถานการณ์ต่างๆ
- การใช้ไหวพริบในการเล่นเกม โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาใช้
- การทบทวนความรู้และการประยุกต์ใช้ผ่านการเล่นเกมสนุกสนาน
3 การสร้างกรอบความคิดผู้นำ (Leadership Mindset) เครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) 1 วัน - การใช้การ์ดคุณค่าค้นพบตัวเอง (Who am I?)
- การใช้การ์ดสร้างคุณค่าความเป็นผู้นำในตัวเอง
- การใช้กระบวนการโค้ชด้วยการ์ด สร้างการตระหนักรู้ความเป็นผู้นำใน Style ตัวเอง
4 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ลดข้อขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 1 วัน - การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของหมวกแต่ละใบ
- การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยการเข้าใจคุณลักษณะของหมวกแต่ละสี
- การเลือกใช้หมวกแต่ละสีในการฟังและพูดคุยให้สอดคล้องกัน
- การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งด้วยการเข้าใจเรื่องของหมวก

โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ (Competency) สำหรับหัวหน้างาน ด้วยเครื่องมือต่างๆ

VDO อธิบาย
Wait for update.
ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม (Course)
เครื่องมือหลักในการอบรม
จำนวนวัน
แก่นของเครื่องมือที่ใช้
1 การคิดเชิงรูปแบบอย่างเป็นระบบ (Solution Thinking) Simulation Game (Board Game : Solution Thinking) 1 วัน - สร้างการตระหนักรู้ในการประยุกต์ใช้การคิดในรูปแบบของกิจกรรมเกม
- การเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการคิดอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน
- การนำหลักการคิดต่างๆ มาใช้ในการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน
2 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) สร้างคู่มือบริหารของตัวเอง (Workbook) 1 วัน - การสรุปประเด็นเนื้อหาด้วยตัวเองผ่านแบบฟอร์มต่างๆ
- การสร้างคู่มือบริหารงานใน Style ของตัวเองด้วย Workbook
- การใช้แบบฟอร์ม (Template) เป็นแนวทางในการเขียนแนวบริหารของตัวเอง
3 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ (Problem Solving & Decision Making with Six Thinking Hats) หมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 1 วัน - การเรียนรู้และเข้าใจจุดเด่นของหมวกแต่ละสี
- การประยุกต์ใช้หมวกแต่ละสีให้สอดคล้องกับกระบวนการแก้ปัญหา
-การสร้างรูปแบบการตัดสินใจด้วยคุณลักษณะของหมวกแต่ละสี
4 การโค้ชคุณค่าและจุดแข็งทีมงาน (Values & Strengths Coaching) เครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) 1 วัน - การเรียนรู้การใช้การ์ดดำเนินการโค้ช
- การประยุกต์ใช้การ์ดในรูปแบบต่างๆ
- การใช้การ์ดให้เห็นคุณค่าและจุดแข็งของทีมงาน

Sales Team Development Program - โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายระยะยาว

VDO อธิบาย
Wait for update.
ลำดับ
หลักสูตรฝึกอบรม (Course)
แนวทางการฝึกอบรม
จำนวนวัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1 นักขายพิชิตเป้าหมาย Training & Group Coaching 1 วัน - การมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีเกี่ยวกับงานขาย
- การพัฒนาหลักพื้นฐานเกี่ยวกับงานขาย
2 การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ Training & Group Coaching 1 วัน - ทักษะการขาย (Selling Skill)
- การสร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง
3 การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและสร้างกลยุทธ์การขาย Training & Group Coaching 1 วัน - การใช้เครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันด้วยตัวเอง
- การกำหนดกลยุทธ์งานขายที่เหมาะสม
4 การขายในฐานะที่ปรึกษา Training & Group Coaching 1 วัน - เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
การสร้างแนวทางการขายใน Style ตัวเอง
5 การติดตามผลลัพธ์ด้วยการโค้ชกลุ่ม Group Coaching & Consulting 1 วัน - การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
- สร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง

Design Thinkings


Six Thinking Hats


Coaching Cards


Workbook