หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant

Program Development Consultant

บริการที่ปรึกษาด้านออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร (People Development) ทุกระดับขององค์กร

บริการงาน Program Development Consultant แบ่งเป็น 9 Area ดังนี้

Consultant Program

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

Training Roadmap

บริการออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากรทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล

Blended Learning

กระบวนการพัฒนาบุคลากรผสมผสาน Online / Classroom และมีการทำ Group Coaching , Clinic , One on One Executive Coaching , Project Assignment

Cascade Program

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน โดยความละเอียดและจุดมุ่งเน้น ของแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกัน แต่จะมีความสอดคล้องเป็น Cascade กัน

Specific Group Program

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

Course by Tooling Program

การผสมผสานเทคนิคหรือเครื่องมือในการฝึกอบรม แยกเป็น เนื้อหาหลักสูตร, รูปแบบการฝึกอบรม, เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น Coaching Card, Workbooks, Six Thinking Hats, Design Thinking, Simulation Game เป็นต้น

Program by Competency

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ ที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกัน โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง, Core Value ขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนนำไปสร้าง Behavior ที่สอดคล้องกับ Value ขององค์กร

People Development by Internal Manager Program

โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer) พร้อมกับ "สร้างหลักสูตร" ที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรของตนเอง

Height Potential Group Development

สร้างเส้นทางการพัฒนากลุ่มเฉพาะ/กลุ่ม พิเศษ ขององค์กร เช่น กลุ่ม Talent-Successor , Internal Coach หรือ Internal Trainer โดยให้ ความรู้ การให้คำปรึกษา การโค้ชชิ่ง ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยง จนผู้เรียนสามารถ สร้างโครงการพิเศษได้

กลุ่มหลักสูตร Program Development Consultant

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)