Program Development Consultant

บริการที่ปรึกษาด้านออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร (People Devlopment) ทุกระดับขององค์กร

หน้าแรก / People Development Outsourcing / บริการ Program Development Consultant

     แต่ละองค์กรมีคุณลักษณะ, ธุรกิจ และความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน Entraining มีวิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำในการจัดโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับองค์กรตามหลักวิชาการ การเรียนรู้และบริหารธุรกิจ สร้างแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะการพัฒนาแบบกลุ่มทั่วไปด้วย Competency หรือเฉพาะกลุ่มด้วยโปรแกรม

บริการงาน Program Development Consultant แบ่งเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้

Consultant Program

      กระบวนการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน การจัดทำโปรแกรมที่ปรึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งบริการของสถาบัน ที่มีความหลากหลายแนวทางปฏิบัติ หรือแนวทางการดำเนินงานแบบ ทำเฉพาะลูกค้าแต่ละราย (Tailor Made )

Training Roadmap

      รับออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากร ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล หรือ พัฒนาแบบ Cascade ให้ Align กันทั้งองค์กร ตลอดจน วัดผลการอบรม มีจำนวนหลักสูตรให้เลือก กว่า 1,000 หลักสูตร ด้วย 8 หมวดหลักสูตรใหญ่

Blended Learning

     การบริหารและจัดการพัฒนาในรูปแบบผสม ทั้ง Training , Coaching รายหลักสูตร หรือ โปรแกรม เฉพาะกลุ่มตาม Function งาน เช่น กลุ่มหัวหน้า กลุ่มงานขาย การสร้าง Culture องค์กร การรณรงค์ Core Value เป็นต้น

Cascade Program

     Cascade Program คือการฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน โดยความละเอียดและจุดมุ่งเน้น ของแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกัน แต่จะมีความสอดคล้องเป็น Cascade กัน

Specific Group Program

     Specific Group Program คือการฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

Course by Tooling Program

     โปรแกรมการฝึกอบรมแบบการใช้ชุดเครื่องมือ คือ การผสมผสานเทคนิคหรือเครื่องมือในการฝึกอบรม แยกเป็น เนื้อหาหลักสูตร, รูปแบบการฝึกอบรม, เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น Coaching Card, Workbooks, Six Thinking Hats, Design Thinking, Simulation Game เป็นต้น

Program by Competency

     โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ Competency คือ โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ ที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกัน โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง, Core Value ขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนนำไปสร้าง Behavior ที่สอดคล้องกับ Value ขององค์กร

People Development by Internal Manager Program

     คือ โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer) พร้อมกับ "สร้างหลักสูตร" ที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรของตนเอง

Height Potential Group Development

     สร้างเส้นทางการพัฒนากลุ่มเฉพาะ/กลุ่ม พิเศษ ขององค์กร เช่น กลุ่ม Talent-Successor , Internal Coach หรือ Internal Trainer โดยให้ ความรู้ การให้คำปรึกษา การโค้ชชิ่ง ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยง จนผู้เรียนสามารถ สร้างโครงการพิเศษได้

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม

Tel : 0-2374-8638 , 0-2732-2345
Hotline : 086-303-6747 , 091-770-3350
E-mail : asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com