หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด การบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร Management and Productivity

หลักสูตรสถาบันหมวด การบริหาร,การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร Management and Productivity

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

การสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร

(Build Learning & Development Methodology)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารจัดการงานบรรลุผลลัพธ์ที่ดี

(Effective Work Process for Best Result)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้างผลปฏิบัติงานอย่างดีเลิศด้วย CFR

(Excellence Performance with CFR Skill)

Manager    Supervisor   Staffs

การเขียนแผนกลยุทธ์ด้วย OGSM

(Strategic Plan with OGSM)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการเขียน OGSM และการนำไปใช้

(Strategic Management with OGSM)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารโมเดลทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

(Strategic Business Model Management)

Manager    Supervisor   Staffs

การสรรหาและการคัดเลือกอย่างมืออาชีพ

(Effective Professional Recruitment & Selection)

Manager    Supervisor   Staffs

เจาะลึก 7QC Tools ปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

(Improve Productivity with Intensive 7QC Tools)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

(Strategic Negotiation Skill & Technique)

Manager    Supervisor   Staffs

คิดเติบโตอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลง

(Change Management with Growth Mindset & EQ)

Manager    Supervisor   Staffs

Competency Based Interview Technique

Manager    Supervisor   Staffs

การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเชิงกลยุทธ์

(Strategic Business Process Improvement)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Management : BCM)

Manager    Supervisor   Staffs

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย WI and A3 Report

(Efficiency working with WI & A3 Report)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการนำเสนอรายงานข้อมูลให้โดนใจ

(Report Presentation with A3 & Dashboard Technique)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารงานแบบลีน เพิ่มคุณภาพ ลดความสูญเปล่า

(Increase Quality & Reduce Wastes with Lean Management)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารตามสถานการณ์อย่างมืออาชีพ

(Situation Management by Professional)

Manager    Supervisor   Staffs

Discover Your Maximum Potential

Manager    Supervisor   Staffs

Road to achieve your goal and to Value added

Manager    Supervisor   Staffs

How to deal with your staff

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย

(Time Management & Planning for Target)

Manager    Supervisor   Staffs

Pitching Project (นำเสนองาน)

Manager    Supervisor   Staffs

การทำงานให้โดนใจนาย

(How to Manage Your Boss)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต

(Time Management for Worklife Balance)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Planning Management)

Manager    Supervisor  

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

(Presentation Technic)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารความขัดแย้งครบวงจร

(Completely Conflict Management)

Manager    Supervisor  

การบริหารความหลากหลายเชิงบวก

(Positive Diversity Management)

Manager    Supervisor  

หลักสูตร 2 วัน

การพัฒนา Outer Mindset และการประยุกต์ใช้

(Outer Mindset Development & Applied)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง

(Advanced Negotiation Techniques)

Manager    Supervisor   Staffs

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management)

Manager    Supervisor   Staffs

เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง

(Professional Matchmaker)

Manager    Supervisor   Staffs

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)