หลักสูตรฝึกอบรม Competency Based Interview Technique - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Competency Based Interview Technique

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจ หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทและตำแหน่งงาน โดยการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ เทคนิคและทักษะในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้นำเสนอ สมรรถนะ (Competency) ที่เป็นศักยภาพ (Potential) และคุณค่า (Value) ของตัวเองอย่างแท้จริง จะช่วยทำให้การสัมภาษณ์มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ครบถ้วน
 เทคนิคการใช้โมเดลต่างๆในการสัมภาษณ์ ทำให้สามารถมองเห็นและเข้าใจ แนวความคิดและประสบการณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ได้อย่างเหมาะสม เช่น...การพัฒนาทักษะการใช้คำถามและการฟังเชิงลึก ที่สามารถใช้เตรียมตัวและระหว่างการสัมภาษณ์ จะช่วยเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์เพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มองเห็นได้มากขึ้น หากได้ออกแบบแนวทางการสัมภาษณ์ของตัวเอง และดำเนินการอย่างมืออาชีพ ก็จะทำให้สร้างคุณค่าของการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ สามารถออกแบบเป็น Style ของตัวเองในบทบาทผู้สัมภาษณ์ที่ดีได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Model ต่างๆด้วยตัวเองจนเกิดความเข้าใจและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะการสัมภาษณ์ที่ดีด้วยการปฏิบัติจริง (Role Playing) จนเกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนปฏิบัติตัวในฐานะผู้สัมภาษณ์และทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความพร้อมตามสมรรถนะ (Competency) ของตัวเองออกมาให้ชัดเจนได้ด้วยเทคนิคของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสรรหาและการสัมภาษณ์อย่างมีคุณภาพ
      การเรียนรู้และเข้าใจความหมายของสมรรถนะ (Competency)
      กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
      หลักการสัมภาษณ์ให้ได้บุคลากรที่ใช่
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อกรอบความคิด (Mindset)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
เทคนิคการดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยโมเดลต่างๆ
      การให้บอกเล่าเรื่องราวในอดีต (STAR Model)
      การให้ท้าทายตัวเองกับเป้าหมายอนาคต (SOAR Model)
      การให้แสดงหลักการคิดแก้ปัญหา (Conceptual Thinking Model)
      การให้อธิบายภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership 360 Model)
      การให้กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน (Coaching Conceptual Model)
      Role Playing : การดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยโมเดลต่างๆ
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามและการฟังเชิงลึก (Questioning & Listening)
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      เทคนิคการรับฟังให้ครอบคลุมตัวตน (Voice Model)
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ด้วยคำถามและการฟัง
การพัฒนาและออกแบบเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
      การเตรียมตัวเองในบทบาทผู้สัมภาษณ์ที่ดี
      ประเด็นสำคัญที่มีโอกาสโน้มเอียงต่อการสัมภาษณ์
      บทบาทของผู้สัมภาษณ์งานที่ดี
      ประโยชน์ของการพัฒนาการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
      กิจกรรม : การออกแบบเทคนิคการสัมภาษณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ