หลักสูตรฝึกอบรม Competency Based Interview Technique - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม Competency Based Interview Technique

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจ หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทและตำแหน่งงาน โดยการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่สำคัญตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ เทคนิคและทักษะในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ การช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้นำเสนอ สมรรถนะ (Competency) ที่เป็นศักยภาพ (Potential) และคุณค่า (Value) ของตัวเองอย่างแท้จริง จะช่วยทำให้การสัมภาษณ์มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ครบถ้วน
 เทคนิคการใช้โมเดลต่างๆในการสัมภาษณ์ ทำให้สามารถมองเห็นและเข้าใจ แนวความคิดและประสบการณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรที่ใช่ได้อย่างเหมาะสม เช่น...การพัฒนาทักษะการใช้คำถามและการฟังเชิงลึก ที่สามารถใช้เตรียมตัวและระหว่างการสัมภาษณ์ จะช่วยเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์เพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มองเห็นได้มากขึ้น หากได้ออกแบบแนวทางการสัมภาษณ์ของตัวเอง และดำเนินการอย่างมืออาชีพ ก็จะทำให้สร้างคุณค่าของการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรมากที่สุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ สามารถออกแบบเป็น Style ของตัวเองในบทบาทผู้สัมภาษณ์ที่ดีได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Model ต่างๆด้วยตัวเองจนเกิดความเข้าใจและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคและทักษะการสัมภาษณ์ที่ดีด้วยการปฏิบัติจริง (Role Playing) จนเกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนปฏิบัติตัวในฐานะผู้สัมภาษณ์และทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความพร้อมตามสมรรถนะ (Competency) ของตัวเองออกมาให้ชัดเจนได้ด้วยเทคนิคของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสรรหาและการสัมภาษณ์อย่างมีคุณภาพ
      การเรียนรู้และเข้าใจความหมายของสมรรถนะ (Competency)
      กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
      หลักการสัมภาษณ์ให้ได้บุคลากรที่ใช่
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อกรอบความคิด (Mindset)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
เทคนิคการดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยโมเดลต่างๆ
      การให้บอกเล่าเรื่องราวในอดีต (STAR Model)
      การให้ท้าทายตัวเองกับเป้าหมายอนาคต (SOAR Model)
      การให้แสดงหลักการคิดแก้ปัญหา (Conceptual Thinking Model)
      การให้อธิบายภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership 360 Model)
      การให้กำหนดแนวทางพัฒนาทีมงาน (Coaching Conceptual Model)
      Role Playing : การดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยโมเดลต่างๆ
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามและการฟังเชิงลึก (Questioning & Listening)
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Type of Questions)
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      เทคนิคการรับฟังให้ครอบคลุมตัวตน (Voice Model)
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ด้วยคำถามและการฟัง
การพัฒนาและออกแบบเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
      การเตรียมตัวเองในบทบาทผู้สัมภาษณ์ที่ดี
      ประเด็นสำคัญที่มีโอกาสโน้มเอียงต่อการสัมภาษณ์
      บทบาทของผู้สัมภาษณ์งานที่ดี
      ประโยชน์ของการพัฒนาการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
      กิจกรรม : การออกแบบเทคนิคการสัมภาษณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร