หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ Thinking Skill

หลักสูตรสถาบันหมวด ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ Thinking Skill

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกและนำเสนอโดนใจ

(Analysis for PSDM & Effective Presentation)

Manager    Supervisor   Staffs

การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

(Logical Thinking & Systematic Thinking)

Manager    Supervisor   Staffs

การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือการคิดวิเคราะห์

(Analytical Thinking Tools for Problem Solving)

Manager    Supervisor   Staffs

การคิดนอกกรอบสู่นวัตกรรมการทำงาน

(Innovation Working with Lateral Thinking)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

(Critical Thinking Skill Development)

Manager    Supervisor  

การตัดสินใจด้วยหลักคิดเชิงกลยุทธ์

(Decision Making with Strategic Thinking)

Manager    Supervisor  

การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ

(Creating Mindset to Confidence in Presentation)

Manager    Supervisor   Staffs

สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน

(Working with Innovative Brain)

Manager    Supervisor   Staffs

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ

(Effective Problem Solving & Decision Making Skill)

Manager    Supervisor   Staffs

สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน

(Working with Innovative Brain)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาทักษะการคิด

(Conceptual Thinking)

Manager    Supervisor   Staffs

หลักสูตร 2 วัน

การสร้าง Mindset การนำเสนอการสื่อสารอย่างมั่นใจ

(Creating Mindset to Confidence in Presentation)

Manager    Supervisor   Staffs

เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย

(Brain exercise for creatives ideas)

Manager    Supervisor   Staffs

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)