รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวด Thinking Skill

รายชื่อหลักสูตรหมวด Thinking Skill
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิด 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักการคิดแก้ไขปัญหาพิชิตเป้าหมาย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดนอกกรอบ พิชิตทุกเป้าหมาย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดและการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบ พิชิตปัญหาสู่เป้าหมาย 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม Creative and Innovative Thinking for Business Development 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงเหตุผลด้วยการคิดเชิงระบบ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการกระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย 2 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือกรอบความคิด เชิงปฏิบัติการ 2 วัน สถาบัน
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน