หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด ความรู้และทักษะทั่วไป General Softskill

หลักสูตรสถาบันหมวด ความรู้และทักษะทั่วไป General Softskill

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่

(Future Skill Development for New World)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง

(Self-Leading Development)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน

(Team Synergy Development)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง

(Outer Mindset)

Manager    Supervisor   Staffs

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

(Excellence Communication & Connection)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ

(Advance Listening Skill)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

(Emotional Intelligence)

Manager    Supervisor   Staffs

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ

(Excellence Communication & Connection)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ

(Advance Listening Skill)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม

(Train the Trainer-Episode Group Coaching)

Manager    Supervisor  

หลักสูตร 2 วัน

การทำงานภายใต้แรงกดดัน

(Working Under Pressure)

Manager    Supervisor   Staffs

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)