หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หลักสูตรสถาบันหมวด ความรู้และทักษะทั่วไป General Softskill

หลักสูตรสถาบันหมวด ความรู้และทักษะทั่วไป General Softskill

ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร 1 วัน

สร้างผลงานตามเป้า เข้าใจหัวหน้างาน

(How to Dealing with Your Boss for Success)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาทักษะอนาคตสำหรับงานอนาคต

(Future Skill Development for Future Work)

Manager    Supervisor   Staffs

การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย Growth Mindset

(Growth Mindset for Change)

Manager    Supervisor   Staffs

การทำงานข้ามวัฒนธรรมเป็นทีมเวิร์ค

(Cross Cultural Working Mindset)

Manager    Supervisor   Staffs

การดึงศักยภาพด้วยพลังจุดแข็ง

(Unleash Your Potential with Strengths)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่

(Future Skill Development for New World)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง

(Self-Leading Development)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกัน

(Team Synergy Development)

Manager    Supervisor   Staffs

การสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง

(Outer Mindset)

Manager    Supervisor   Staffs

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีเลิศ

(Excellence Communication & Connection)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ

(Advance Listening Skill)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

(Emotional Intelligence)

Manager    Supervisor   Staffs

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ

(Excellence Communication & Connection)

Manager    Supervisor  

การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ

(Advance Listening Skill)

Manager    Supervisor   Staffs

การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม

(Train the Trainer-Episode Group Coaching)

Manager    Supervisor  

หลักสูตร 2 วัน

6 องค์ประกอบ ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร / ฝึกอบรม ของสถาบัน

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)