แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Training and Group Coaching เป็นอย่างไร ?

หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน / แนวทางการอบรม Training And Group Coaching

แนวทางการฝึกอบรม Training And Group Coaching เป็นอย่างไร

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร

Workshop ประกอบการสอน

กรณีศึกษา ประกอบการสอน

Role playing ประกอบการสอน

การใช้คำสำคัญ Keywords ประกอบ

การสร้างมาตรฐานการสอนของสถาบัน..เป็นความตั้งใจของสถาบันตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมและโค้ชมืออาชีพอย่างเต็มตัวเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว !

    สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่งเป็นสถาบันใหม่ ในแวดวงการฝึกอบรม ซึ่งมีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์การสอนมากว่า 20-30 ปีมาแล้ว ที่ได้พัฒนาการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ มาอย่างมากมาย ทำให้การฝึกอบรมมีมาตรฐานการสอนที่ดีมาโดยตลอด

    ทางสถาบันมีความเชื่อมั่นว่า วิทยากรทุกคน ตั้งใจสร้างมาตรฐานการสอนของตัวเองให้เป็นที่ยอมขององค์กรลูกค้า และพัฒนาแนวการสอนของตัวเองที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ!

    วันนี้สถาบันจึงใคร่ขอนำเสนอ "แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Training and Group Coaching" เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้เป็นทางเลือกกับองค์กรลูกค้าครับ ทีมวิทยากรและโค้ช ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ได้ร่วมกันพัฒนาแนวการสอนมาเรื่อยๆ จนได้รายละเอียดของมาตรฐานดังรูป

    แก่นของการฝึกอบรม แบ่งหมวดการสอนเป็น 4 เรื่อง!
    การทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆเชิงลึก เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวการสอน 7 Version
    การทำให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ในการนำไปใช้จริง จัดไว้ 7 ระดับ (Level)

    ทีมวิทยากรสร้างมาตรฐานการสอน เพื่อให้สามารถวัดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมได้ ทำให้ทีมวิทยากรและโค้ช ที่สอนแนว T&GC มีหน่วยวัด (KPI) ของตัวเช่นเดียวกันครับ! ปัจจุบันองค์กรลูกค้าสามารถใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการวัดคุณภาพการสอนของวิทยากรได้ทันที

    ทีมวิทยากรเชื่อว่า "การกำหนดมาตรฐานการสอน" เป็นเรื่องสำคัญที่วิยากรควรใช้ในการนำเสนอให้กับองค์กรลูกค้า ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกไปดำเนินการสอนได้ เพราะสามารถประเมินมาตรฐานการสอนกับความต้องการได้ทันทีก่อนการอบรม

    ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันยินดีที่จะสื่อสารแนวการสอนของทีม ด้วยมาตรฐานที่องค์กรลูกค้าสามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนครับ!

    ถ้ามาตรฐานการสอนของทีมวิทยากร ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ก็จะทำให้ทีมวิทยากรได้มีโอกาสพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อไปครับ! ขอบคุณมากครับ


สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (People Development Outsourcing)

มีแนวการสอนที่มีเอกลักษณ์ และหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายมากกว่า 1,000 หลักสูตร รวมถึงทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อให้ท่านและองค์กรของท่านได้
คุณภาพสูงสุด และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
เราพร้อมแล้ว... ที่จะเดินหน้าสู่การเป็น Outsourcing ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ เพราะสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร และครบวงจรเรื่องการฝึกอบรม