สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง | รับออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรครบวงจร
(People Development Outsourcing)

ศูนย์บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบ โปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง เครื่องวงจร

บริการของเรา (People Development Outsourcing)

service-avater-image

Consultant Program

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

Training Program Roadmap

บริการออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากรทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล

Blended Learning

การบริหารและจัดการพัฒนาในรูปแบบผสม ทั้ง Training , Coaching รายหลักสูตร หรือ โปรแกรม เฉพาะกลุ่มตาม Function งาน

Cascade Program

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน

Specific Group Program

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

Course by Tooling Program

การฝึกอบรมโดยการผสมผสานเทคนิค , เครื่องมือในการฝึกอบรม

Program by Competency

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง

People Development by Internal Manager Program

โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer)

In-house Training

เป็นลักษณะการจัดอบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก

Public Training

เป็นการเปิดอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ รายบุคคล

Virtual Class Room

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบ VDO Conference System

Online Merge Offline

คือลักษณะการจัดอบรมผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อนำการบ้าน/Workshop มาต่อยอดภายใน Class เรียน

Online Course

เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

Package In-house

ชุดแพ็คเกจหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นกลุ่ม/ทีม

Integrated Training Program

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

Training Plan

บริการทำแผนฝึกอบรมประจำปี

Our strengths

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการ ฝึกอบรม 4 Style

Training & Group Coaching

การฝึกอบรมแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ผู้เรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้และหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงบนสภาพแวดล้อมของตนเอง

Hardskill style บรรยาย,workshop

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยเน้นการใช้เครื่องมือ เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

Training and Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี โดยใช้ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม (training) และฝึกปฏิบัติ (workshop)

Training and Activity

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้รับฟังทำกิจกรรม และ การฝึกปฏิบัติ

Our strengths

รูปแบบการฝึกอบรมและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง 10 รูปแบบ

service-avater-image

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Brain Base Coaching (BBC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Neuro Linguistic Programming (NLP)

การใช้เทคนิค NLP สร้างกรอบความคิดใหม่

Think Activity Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การใช้ศาสตร์การทำงานของสมองเชื่อมโยงเนื้อหา

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

6 องค์ประกอบ การออกแบบแนวทางการฝึกอบรม ของสถาบัน

กลุ่มหลักสูตร ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

0

การโค้ชงาน (Coaching)

หลักสูตรสถาบัน

0

การพัฒนาวิทยากร (Train the Trainer)

หลักสูตรสถาบัน

0

การบริหารงาน (Management)

หลักสูตรสถาบัน

0

งานบริการ (Service)

หลักสูตรสถาบัน

0

Coaching

หลักสูตร Advance

0

Leadership

หลักสูตร Advance

0

Sales and Marketing

หลักสูตร Advance

0

Thinking Skill

หลักสูตร Advance

0

Management and Productivity

หลักสูตร Advance

0

General Softskill

หลักสูตร Advance
service-avater-image
ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรม

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง (Site Reference)

clients-logo
บมจ โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์)(ชลบุรี)
clients-logo
บจก. ไออาร์พีซี
clients-logo
AEON
clients-logo
เอเซียบุ๊คส
clients-logo
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
clients-logo
เวลคราฟท์โปรดัคส์
clients-logo
บมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)
clients-logo
บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์
clients-logo
ทีเอ็นซี ศัลยกรรมความงาม
clients-logo
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
clients-logo
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
clients-logo
Inter Express Logistic Co.,Ltd