แบบประเมิน สมรรถนะการสื่อสาร Communication & Connection

Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Communication & Connection) เป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา การประเมินระดับของสมรรถนะ (Competency) นี้ เพื่อทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องของการโต้ตอบกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมินชุดนี้ เป็นเพียงการทดสอบตัวเอง ด้วยการกำหนดเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเท่านี้ ไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริง เพราะมีปัจจัย อื่นๆที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ประเมินด้วย

ขอให้ท่านสนุกกับการทำแบบประเมินนี้ เสมือนหนึ่งเป็นกระจกสะท้อน ให้เราได้รู้จักระดับความสามารถของสมรรถนะการสื่อสารของเราในเบื้องต้น เท่านั้นครับ

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ
  2 โปรดเลือกข้อย่อยที่เป็น ความคิด,ความรู้สึก,การกระทำ ของคุณทันที กับเหตุการณ์ต่อไปนี้
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ