หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความคิดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลาย กระจัดกระจาย และไม่มีขีดจำกัด หากไม่ได้รับการจัดเรียงความคิดหรือจัดสรรความคิดเป็นระบบที่ดีพอ เพราะเมื่อขณะที่เรากำลังคิด เราก็ไม่สามารถจับต้องความคิดนั้นได้ และเมื่อนำความคิดนั้นออกมาใช้สู่การปฏิบัติจริง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่สามารถนำความคิดเหล่านั้นมาปฏิบัติให้บรรลุไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่แท้จริงได้เลย 
การจัดลำดับของความคิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้วางไว้ การคิดเชิงระบบจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้เรามีระบบการจัดเตรียมความคิดที่มีความละเอียดรอบคอบ ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมา และความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ 
หากเรานำการคิดเชิงระบบมาผสานกับกลยุทธ์ กลายเป็นการคิดกลยุทธ์เชิงระบบ จะช่วยให้ระบบการคิดของเรามีการสร้างทางเลือกที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้จริง 
ทั้งนี้ ความคิดที่เกิดขึ้นสามารถเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและลบ ได้ทั้งสรรสร้างและไม่สร้างสรรค์ เราจึงต้องครอบการคิดกลยุทธ์เชิงระบบด้วยการคิดอย่างสรรสร้างเพื่อครอบเข้าไปในระบบของความคิด ดังนั้น ความคิดที่ออกมาจึงจะเป็นความคิดที่ดี น่าติดตาม น่าสนใจ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เป็นประโยชน์ให้กับคนในองค์กร และเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การคิดกลยุทธ์เชิงระบบและการสรรสร้างความคิด ด้วยการปรับแต่งความคิดให้เข้าสู่ระบบขององค์กร โดยปรับความรู้ความเข้าใจในความหมายอย่างแท้จริงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงด้วยการเขียนแผนปฏิบัติงานในแบบแผนภูมิแกนท์ชาร์ท ที่สามารถลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานจริงและนำไปให้คนในทีมงานใช้ได้จริงจากแบบแผนนี้ ทั้งยังเรียนรู้วิธีการแบบโพรแอคทีฟในการทำแผน คือการวางแผนเชิงรุกและป้องกันในคราวเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีเปอร์เซ็นต์แห่งความสำเร็จสูงยิ่งขึ้น

“คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีสรรสร้างความคิดดีๆให้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเอาชนะอุปสรรคที่ประสบด้วยวิธีคิดที่ถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเขียนแผนปฏิบัติงานในแบบแผนภูมิแกนท์ชาร์ท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การวางแผนแบบโพรแอคทีฟ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เข้าใจวิธีการคิดของตนเอง ของทีมงาน ของหน่วยงาน ขององค์กร 
เรียนรู้แนวคิดสำคัญ 3 ประการ 

         อบรมบริการ แนวคิดเชิงระบบ 
         อบรมบริการ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
         อบรมบริการ แนวคิดสามัคคีรวมพลังทีมงาน 

เรียนรู้องค์กรกับแนวคิดเพื่อนำไปสู่ เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ความคิด 7 ประเภท 
กลยุทธ์การตัดสินใจด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ 
เทคนิคการเขียนแผนงาน เพื่อนำไปปฏิบัติจริงในทุกเนื้องาน 

         อบรมบริการ หลักสำคัญในการเขียนแผนงาน 
         อบรมบริการ เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จในการเขียนแผนงาน 
         อบรมบริการ การวางผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเนื้องาน
         อบรมบริการ การวางแผนงานแบบโพรแอคทีฟ
         อบรมบริการ เทคนิคพิเศษในการเขียนแผน

เรียนรู้วิธีการสำคัญของการมีความคิดให้สร้างสรรค์ 
สำเร็จได้ทุกอุปสรรค แค่เพียงคิดเป็นระบบและคิดอย่างสรรสร้าง 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ

         อบรมบริการ เกมฝึกทะลวงกรอบความคิดในเชิงสรรสร้าง 
         อบรมบริการ ให้ผลลัพธ์ในความคิดของบุคคล ทีมงาน หน่วยงาน องค์กร
         อบรมบริการ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ

         อบรมบริการ ให้โจทย์การเขียนแผนปฏิบัติงานในแบบแผนภูมิแกนท์ชาร์ทเพื่อนำไปใช้จริง 
         อบรมบริการ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม