หลักสูตรฝึกอบรม การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Consultative Selling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling)

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของนักขาย การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้าเกิดความรู้สึกที่พอใจกับตัวของนักขาย นักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้า เพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึงการมีปัญหา ที่แก้ไม่ได้อีกด้วยลูกค้าในปัจจุบันจึงต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่รู้ใจและเข้าใจตัวเขาเท่านั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ได้มีแต่สินค้าอย่างที่นักขายเข้าใจกันแต่ลูกค้าต้องการตัวของนักขายที่ปรึกษาอีกด้วย เพราะลูกค้าก็ต้องการคู่คิดในการทำงานมากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ห่างไกลกัน พนักงานขายที่ดีจึงต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าสิ่งสำคัญคือ จะต้องเข้าใจความต้องการ รวมทั้งมีวิธีแก้ปัญหา อีกทั้งจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาด 
   ดังนั้นการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงจุดที่ตั้งความหวังไว้ วิธีหนึ่ง คือ การทดลองลงมือทำ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดทั้งหลาย เพื่อต่อยอดและเป็นที่ปรึกษาเคียงคู่ค้าขายกับลูกค้าให้สมกับคำว่า คู่คิดที่ปรึกษาการขายอย่างเต็มภาคภูมิ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาและพัฒนาทักษะที่ดีในเชิงการขายแบบมืออาชีพให้เกิดความชำนาญ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อเปิดการขายอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักขายมืออาชีพ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นนักขายเชิงที่ปรึกษาที่เปรียบได้กับเพื่อนคู่คิดในการให้คำปรึกษาก่อนการซื้อขาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ละลายพฤติกรรม Ice Break
การขายเชิงที่ปรึกษาควรเริ่มจากจุดไหน
เข้าใจสภาวะการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการขาย
สาเหตุที่ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม (กิจกรรม)
ทิศทางการขายที่ลูกค้าต้องการในอนาคต 
นักขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจเป็นอย่างไร (กิจกรรม)
บทบาทการขายของนักขายที่ปรึกษา
การสร้างความเชื่อมั่นต่อการขายในฐานะเพื่อนคู่คิด
เทคนิคการค้นหาข้อมูลเพื่อการเปิดการขาย (กิจกรรม)
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามหลักการขายที่ปรึกษา
การแสดงความคิดเห็นร่วมกับลูกค้า (การถามเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลก่อนการขาย) 
หลักการนำเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการ
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าด้วยการเจรจา
ตอบคำถามและปัญหาจากลูกค้าอย่างชาญฉลาด (กิจกรรม)
คำพูดที่ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อขายที่มากขึ้น
นักขายที่ปรึกษา “ความสำเร็จจากการสร้างเพื่อนคู่คิด”
ถาม – ตอบ

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
การเรียนรู้แบบผู้มีประสบการณ์เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ผ่านการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการนำเสนอ
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย 
ที่ปรึกษาการขาย 
ผู้จัดการฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม