หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Creative Thinking for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ (Creative Thinking for Success)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การที่เราจะคิดสร้างสรรค์ผลงานใด ๆ ให้เกิดขึ้นมานั้น ก็ย่อมต้องใช้ทักษะการคิดที่แตกต่างจากความคิดเดิม ที่เราเรียกว่า “การคิดอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งทักษะการคิดในรูปแบบนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้กับทั้งตัวบุคลากรในการทำงาน และ สร้างความแตกต่างให้กับองค์กรอีกด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่า การคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นทักษะแห่งการสร้างมิติใหม่ให้กับเป้าประสงค์ที่เราต้องการ 
   ในหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงรูปแบบการคิดที่เรียกว่า “การคิดอย่างสร้างสรรค์” ทั้งในเรื่องของหลักการ รูปแบบการคิด วิธีการ และ เทคนิคในการเสริมสร้างมุมมองความคิดที่สร้างสรรค์ ที่จะสามารถนำไปปรับประยุกต์ในกับการทำงานในปัจจุบันของบุคลากรนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจคำว่า “การคิด” และ สามารถสร้างมุมมองความคิดที่เป็นบวก เพื่อที่จะสามารถปรับกระบวนทัศน์สู่การสร้างภาวะทางความคิดที่ดีต่อไป 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้และเข้าใจวิธีการเสริมสร้างทักษะ “การคิดอย่างสร้างสรรค์” และสามารถปรับมุมมองความคิดที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ถึงขั้นตอนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในทุก ๆ มิติการทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานทั้งภายใน และภายนอกได้อย่างสร้างสรรค์
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับกาอบรมสามารถนำเอาหลักคิด เทคนิค วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และ กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สมองกับความคิด (โครงสร้างของสมอง และ หลักการทำงานของสมอง)
ทัศนคติ และกรอบทางความคิดกับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 
การเสริมสร้างการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
     1. โครงสร้างและหลักการในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
     2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
     3. ขั้นตอนการเสริมสร้างการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
     4. 7 เทคนิคการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Workshop)
บทสรุปการสัมมนา และ อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ (แบ่งปันข้อคิดจากวิทยากร) 

หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 40 % กิจกรรม 60 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม