หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยภาวะผู้นำ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยภาวะผู้นำ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 คุณสมบัติหลักที่หัวหน้างานควรได้รับการพัฒนา เช่น กล้าในการตัดสินใจ,รู้จักแก้ปัญหา,รับผิดชอบในหน้าที่,กล้าแสดงออก,พัฒนาลูกน้องได้ เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น และนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่เพราะหัวหน้างานเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อน ย่อมพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้
 ผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้นำที่ดีคือผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเอง พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งกระตุ้น จูงใจ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการที่เหมาะสม ลดข้อขัดแย้งและเกิดรวมพลังในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 การบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบังชาที่มีประสิทธิผล จะทำให้ทีมงานสามารถสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ได้ตามเป้าหมาย มีความสุขในการทำงาน (Happiness) และดึงศักยภาพของตัวเอง (Unleash The Potential) ของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้หัวหน้างานต้องมีความสามารถและเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน
 กระบวนการบริหารงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายต้องใช้หลักการต่างๆ หลากหลายอย่างเช่น
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       หลักการสอนงาน (Coaching) ที่ดี
       หลักการในการควบคุม (Controlling) ที่ดี
       หลักการในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี

 การพัฒนาทักษะการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเพราะทักษะการสอนงานมีความหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของลักษณะงานแต่ละอย่าง ทำให้สามารถช่วยเหลือและควบคุมงานของทีมงานให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น
       การสอนทฤษฎีความหมายในเนื้องาน (Teaching)
       การสอนเทคนิควิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง (Training)
       การสอนให้มีแนวความคิดที่ดี (Coaching)
       การให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา (Consulting)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาตัวเอง (Feedback)

 การเรียนรู้และเข้าใจทีมงานก็จะทำให้สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละประเภทและลักษณะที่แตกต่างกันทำให้การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบและพัฒนาทีมงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 การเป็นผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน ทำให้ทีมประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้และเข้าใจทีมงาน บริหารทีมงานด้วยความเข้าอก เข้าใจ พัฒนาทีมงานที่จุดเด่นของบุคลากร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 การสร้างจิตสำนึกในองค์กร จึงเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการแก้ไขเป็นที่สุด เพราะหากสามารถทำให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและทีมงานที่แน่นแฟ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
 บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 วิธีง่ายๆที่สามารถสร้างความรักในองค์กร ก็คือ การมององค์กรในแง่ดีและการปฏิบัติตัวให้รักในงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับจับถูกบุคคลรอบทิศทาง ก็จะสามารถเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในองค์กรได้แล้ว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีของการเป็นผู้นำและการบริหารจัดการทีมงานให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายได้ด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาและสอนทีมงานโดยการปฏิบัติจริงใน Class ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการฝึกอบรม
 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เทคนิคในการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาต่างวัยและGEN อย่างครบถ้วน สามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละคน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถจูงใจและดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential) ในการทำงานบรรลุผลการปฏิบัติงานได้ด้วยความเต็มใจ
 เพื่อช่วยให้หัวหน้างานสามารถจูงใจและมีเทคนิคในการกระตุ้นตนเองและทีมงานเกิดจิตสำนึกรักองค์กร ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนองค์กรในการนำเสนอผลงานที่ดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 คุณคือผู้นำที่ดีขององค์กร
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ
       ความเหมือนและความต่างของหัวหน้าทั่วไป กับ หัวหน้าในฐานะผู้นำ
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
       บันไดของผู้นำ 5 ระดับ
       หลุมพรางทางความคิดของการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : สร้างกระบวนการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล
       หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
       หลักการในการมองหมายงาน (Delegation) ที่ดี
       หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดี
       กิจกรรม : การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
 เทคนิคการสอนงาน ได้ทังงาน ได้ทั้งใจ
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติได้
       เทคนิคการ Coaching ใช้มองเห็นประโยชน์
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       กิจกรรม Role Playing : การฝึกปฏิบัติการสอนงานด้วยตัวเอง
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน
       การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่อแตกต่างทางGEN
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       การกระตุ้นจูงใจให้เกิดประโยชน์ของงานที่สั่ง
       ข้อควรระวังในการสั่งงานและมอบหมายงาน
       กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่มีประสิทธิผล
 กิจกรรม : คุณจะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาลักษณะนี้อย่างไร

Day II
: การพัฒนาทักษะการสั่งงานและการสอนงานเชิงลึก
 การพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถามกระตุ้นจูงใจ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ
       Role Playing : การปฏิบัติการสั่งงานและการสอนงานด้วยตัวเอง
 การพัฒนาการสอนและการให้ Feedback สร้างพลังทีมงาน
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       การสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงาน (Feed forward Motivation)
       กรณีศึกษา : การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
       Role Playing : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเสมือนจริง
 หลุมพรางทางความคิดสกัดกั้นความรักในองค์กร
       ความเป็นจริงขององค์กรไม่ตรงกับภาพลักษณ์ในฝัน
       การทำงานไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้
       มองเห็นข้อเสียด้านต่างๆขององค์กรมากเกิน
       ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบทิศไม่ค่อยดีเท่าไร
       ขาดความรักในงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน
       มองไม่เห็นข้อดีของตัวเอง
       มองไม่เห็นข้อดีของผู้อื่น
       มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองในองค์กรนี้
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 ผู้นำสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยการโค้ช
       องค์กรให้ประโยชน์อะไรกับเรา ?
       เราอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะเหตุใด ?
       เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อเป็นบุคลากรที่ดี ?
       องค์กรในฝัน เหมือนองค์กรปัจจุบันในเรื่องใด ?
       เราอยากพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างไร ?
       เราภูมิใจในองค์กรเรื่องอะไร ?
       กิจกรรม : การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยการโค้ช
 ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
       ปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค”
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางการบริหารทีมงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 หัวหน้างานทุกระดับ
 Line Leader
 Staff 
 พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม