หลักสูตรฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน
(First aid & Resusitation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First aid & Resusitation)

ดร.สุมลา พรหมมา

(วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง สามารถลดการเกิดอันตรายและป้องกันความรุนแรงได้ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไป สามารถฝึกและเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ 
หลักในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั่วไป
หลักในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
การปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 
แบ่งกลุ่ม 
ฝึกปฏิบัติ กับ หุ่นสาธิต

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม