หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 2 วัน
(Competency Development for HRD)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Competency Development for HRD)

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหลายๆ องค์กรได้นำแนวคิดเกี่ยวกับ Competency มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวาง โดยแนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงาน HRM และ HRD เพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และทำให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรได้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะหัวหน้างานสายตรงที่จะเข้าใจในกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงควรอย่างยิ่งที่จะทำให้หัวหน้างานสายตรงได้มีมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อจะทำให้พนักงานเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนา
หัวหน้างานเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันให้ระบบสมรรถนะในองค์กร ปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพนักงานในสังกัด รู้จักตัวตนของพนักงาน และรู้ลึกในภาระหน้าที่งานที่พนักงานปฏิบัติ ทำให้สามารถวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานได้อย่างชัดเจน ตรงตามบริบทที่เหมาะสมของทีมงานและองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดสมรรถนะ (Competency) และแนวคิดการนำสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นในองค์กรได้
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการกำหนดสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ทีมงาน และภาระงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการได้
เพื่อสร้างมุมมองและทัศนคติเชิงบวกให้ผู้เรียนในการนำสมรรถนะมาใช้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลูกน้องของตนเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)
         อบรมบริการ ความหมายของสมรรถนะ 
         อบรมบริการ องค์ประกอบของสมรรถนะ 
         อบรมบริการ ประเภทของสมรรถนะ 
             - Core/ Managerial/ Functional Competency 
         อบรมบริการ ประโยชน์ของสมรรถนะ 

ารพัฒนาสมรรถนะในองค์กร 
         อบรมบริการ ความหมายของ Competency Dictionary 
         อบรมบริการ ประโยชน์ของ Competency Dictionary 
         อบรมบริการ การกำหนด Competency Dictionary 
             - การกำหนดคำจำกัดความ (Definition) 
             - การกำหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level) 
             - การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (Behavior Indicator) 
         อบรมบริการ การสื่อสารสมรรถนะในองค์กร
การจัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency)
         อบรมบริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะหลัก 
         อบรมบริการ ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดสมรรถนะหลัก
             - Workshop การกำหนดสมรรถนะหลัก กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การจัดทำสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) 
         อบรมบริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะตามสายงาน 
         อบรมบริการ ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดสมรรถนะตามสายงาน
             - Workshop การกำหนดสมรรถนะตามสายงาน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การจัดทำสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
         อบรมบริการ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร 
         อบรมบริการ ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร 
             - Workshop การกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การเชื่อมโยงสมรรถนะกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
         อบรมบริการ สมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กร 
         อบรมบริการ สมรรถนะกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในองค์กร 
         อบรมบริการ การประเมินสมรรถนะของพนักงานในองค์กร 
         อบรมบริการ การจัดทำ Competency Mapping

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนด้วยตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
         อบรมบริการ การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         อบรมบริการ การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
         อบรมบริการ Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
         อบรมบริการ การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
         อบรมบริการ การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
         อบรมบริการ Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม