หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  หัวหน้างานคือผู้มีหน้าที่กระตุ้น ผลักดันให้งานบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท โดยปัจจัยหลักคือ คน (ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา) เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี หากหัวหน้างานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน จะทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ของเสีย พนักงานเข้าออกบ่อย พนักงานมีปัญหากับหัวหน้า ฯลฯ และมีผลให้งานของบริษัทได้รับผลกระทบ เช่น เสียหาย ขาดทุน เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีและทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทได้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และมีทักษะของการเป็นหัวหน้างาน โดยบริษัทต้องจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน” เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวคิด เพื่อทำหน้าที่ที่ดีของหัวหน้างาน คือสามารถบริหารงาน และบริหารคนได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน   และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่  และรู้จักหลักการบริหารงาน ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด สามารถนำความรู้ไปคิด ปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ ตาม  เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อสร้างพนักงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างยุติธรรม มีหลักเกณฑ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิด บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา 
การสั่งงาน  มอบหมายงาน ควบคุม และ การสอนงาน 
การวางแผน 
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน 
การบริหารและการพัฒนาทีมงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา 
การสื่อสารในองค์กร 
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน


แนวทางในการฝึกอบรม
  บรยาย/ฝึกปฏิบัติ/ ถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานระดับต้น กลาง ไม่เกิน 25 คน/รุ่น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม