หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Customer Demand Analysis)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer Demand Analysis)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“ความสำเร็จของการขาย คือ การเล็งเห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”

หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าได้ไกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จะเป็นการสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับผู้ขายได้มากที่สุดเช่นกัน ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านี้สามารถใช้ฝึกปฏิบัติได้แม้จะไม่ใช่พนักงานขายโดยตรงก็ตาม พนักงานทุกคนก็คือนักขายอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นการขายที่ต่างรูปแบบกันออกไปนั่นเอง 
การจะขายสบู่หนึ่งก้อนกับการขายสบู่หนึ่งล้านก้อน วิธีการย่อมต้องแตกต่างกันอยู่แล้ว กลยุทธ์อะไรที่จะใช้กับลูกค้าที่ซื้อสบู่หนึ่งก้อนและลูกค้าที่ซื้อสบู่หนึ่งล้านก้อน เราจึงต้องมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเพื่อให้การขายเกิดประสิทธิผลแห่งความสำเร็จและต่อเนื่องมากที่สุด เปรียบได้ดั่งการค้าส่งและการค้าปลีก ย่อมต้องใช้วิธีการขายที่แตกต่างกัน และผลสำเร็จของการค้าทั้งสองรูปแบบนี้ก็ยังต้องเกื้อหนุนกันอีกด้วย 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆกับการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าจากการใช้หลักการตลาด และจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งยังผนวกกับประสบการณ์การค้าส่งและการค้าปลีกที่จะปลุกถ่ายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มองเห็น และเข้าใจถึงวิธีการและความแตกต่างของการขาย รวมไปถึงความคิดและพฤติกรรมที่ผู้ซื้อจะมีต่อผู้ขาย ดังนั้น การล่วงรู้ความคิดของลูกค้า ถือเป็นหมากสำคัญตัวหนึ่งที่ผู้ขายจะต้องวางหมากตัวนี้ให้ถูกช่องถูกทางถูกเหลี่ยม เพื่อผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในการขายจากการวิเคราะห์ถึงความคิดและความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ได้ถึงความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างแม่นยำ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์โดยรอบ ปัจจัยอื่นๆได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้สอดคล้องรับกับลูกค้าขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เราทุกคนคือนักขาย 
จุดประกายนักขายและที่ไม่ใช่นักขาย 
ความสำคัญของการขายคือความเข้าใจ 
เข้าใจรูปแบบของการตลาดค้าส่งและการตลาดค้าปลีก 
แนวคิดและพฤติกรรมของลูกค้า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า 
เกมส์สอดแทรก 
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
ปรับพฤติกรรมให้เป็นยอดนักขาย 
รอบรู้สื่อ รอบรู้สถานการณ์ รอบรู้ใจลูกค้า 
เทคนิคพิเศษการวิเคราะห์ลูกค้าที่หน้างาน 
เทคนิคพิเศษการจับสังเกตและคำพูดของลูกค้า 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
          ให้โจทย์การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
          วิเคราะห์อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
          นำเสนอการวิเคราะห์ลูกค้า
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม