หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังระดับของปัญหาอาจอยู่รูปแบบต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไข


ปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้


ก่อนปัญหาจะได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ พนักงานจะต้องคิดถึงมาตรการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาปรับปรุงในงาน แต่จะมีวิธีการใหม่ ๆ หรือยกระดับแบบไหน ถึงจะเป็นวิธีการที่ถูกวิธีและได้ผลปรับปรุงจริง การใช้หลักการ why why analysis ก็เพื่อค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม การวิเคราะห์สาเหตุที่ถูกวิธีนั้น จะสามารถสร้างมาตรการได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปเขียนเป็นมาตรฐานการทำงานให้กับบริษัท ฯ รวมทั้งมีการนำไปสอนหน้างานได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอการอบรมใหม่ ซึ่งจะใช้หลักการ OPL (One point lesson) เข้ามาช่วยอีกทาง

หลักการจัดการ
เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามีมากมายหลายหลายแต่ที่นิยมใช้กันคือ Why-Why Analysis

แนวคิดของ Why – Why Analysis
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่ง “ไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา ,นั่งเทียน หรือ เหวี่ยงแห่” โดยหลักการวิเคราะห์ “ทำไม” ซึ่งจะมีลักษณะการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ
1. มองจากสภาพที่ควรจะเป็น ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์สามารถมองเห็นปัญหาได้โดยทันทีหรือสามารถพิสูตรปัญหาได้ง่ายที่หน้างานอย่างชัดเจน
2. มองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก วิธีการมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี ก็น่าจะเหมาะกว่า


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย WHY-WHY ANALYSIS
3. การตั้งมาตรฐานการทำงานอย่างง่ายโดยใช้หลักการ 5W1H และเขียนลงใบ OPL (One point lesson) เพื่อจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
ผู้ที่สนใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การแยกคำว่า ปัญหากับสาเหตุ
การแบ่งระดับของปัญหาที่เกิดขึ้น (Rank A, B , C)
ความสูญเสียระหว่างคำว่า  Cost – loss กับ Loss
การเขียนมาตรฐานการทำงานใหม่ 5W1H โดยใช้ OPL sheet
แนวคิดการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาโดย Why-Why Analysis
ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
      1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
      2. กำหนดแนวทางของ “การวิเคราะห์ Why-Why Analysis”
      3. การใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยคำว่า “ทำไม”
      4. กำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละสาเหตุ
      5. ยืนยันผลลัพธ์ และ ทบทวนการวิเคราะห์
Work Shop (จากปัญหาของทางบริษัท หรือจากสิ่งรอบตัว)
การตั้งโจทย์ของปัญหา
การแยกระดับของปัญหา
Work Shop โดยใช้หลักการ ของ Why-Why Analysis
การกำหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อกำจัดสาเหตุของปัญหา โดยใช้หลักการเขียน 5W1H และการเขียนมาตราฐานลงใน  OPL
Work Shop (นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปรายรวมทั้งแนวทางการแห้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)
Q&A
Post-Test

จำนวนผู้เข้าอบรม
30 คน/รุ่น

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 40% Workshop 60%
ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม