หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(QUALITY AWARENESS BUILDING TO WORK)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน (QUALITY AWARENESS BUILDING TO WORK)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆ กับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต
   การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงานและจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กร ถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและ เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง
   ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึก แห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ผนึก กำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่
   ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการรักองค์กร
   แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น จิตสำนึกส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหารและบางราย ก็ยังไม่สามารถสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้กับตนเองได้ กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการทำงาน และการรักองค์กรให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งได้มุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ การรู้จักเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นด้วย แบบทดสอบ สัตว์สี่ทิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และได้ปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับคนอื่น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตรึงเครียด ในการอยู่ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุขโดยการแสวงหาจุดร่วม และสงวนจุดต่างของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเองแล้ว จะสามารถนำพาตนเองและคนองค์กรที่มีความหลากหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร 
 เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร 
 ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง 
 ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง 
 จิตสำนึกของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร 
 การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงาน 
 จิตสำนึกบริการ 
 กระบวนการเพิ่มผลิตภาพในตนเองเพื่อการเพิ่มผลผลิตขององค์กร 
 วิวัฒนาการของคนสัมพันธ์ระหว่างคนกับองค์กร 
 ความสัมพันธ์ของคนกับองค์กรในยุคปัจจุบัน 
 คนกับงานในสายตาของนักจิตวิทยา 
 ความหมายของความผูกพันกับองค์กร 
 รูปแบบของความผูกพันกับองค์กร 
ปัจจัยบวกและลบ ที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
 ลักษณะของงานที่สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น 
 ความหมายของ คำว่า “งาน” 
 บทบาทของหัวหน้างานในการสร้างความรักในองค์กร 
 บทบาทของผู้บริหารในการสร้างความรักในองค์กร 
 ความสุขจากการทำงาน 
 การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักองค์กร

แนวทางในการฝึกอบรม
ทำแบบทดสอบเรื่องสัตว์สี่ทิศเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้เห็นการสะท้อนตัวตนของแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มจะได้คนลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) ว่ามีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรจะให้แนวคิดของ การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงานเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตัวเองและองค์กร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องทักษะของการสร้างจิตสำนึกคุณภาพการทำงานใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการต่างๆทั้งวันจะผสมผสานเทคนิคการบรรยายแบบ Train, Lecture+Workshop, Talk show ,Motivate

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม