หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 2 วัน
(Building high performance teams)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Building high performance teams)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารหน่วยงานต่างตระหนักถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และกลไกสำคัญที่จะผลักดันกระบวนการภายในขององค์กรให้ขับเคลื่อนเป็นทอด ๆ ไปนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยมองที่เป้าหมายขององค์กร ในภาพรวมมากกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
  การสร้างทีมระหว่างหน่วยงานจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นพนักงานจึงจำเป็นต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน และมีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อรวมเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (One Team One Goal) รวมไปถึงการปรับและพัฒนากระบวนการรู้คิด และการสื่อสาร เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ อย่างมีสติ ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ไปพร้อมๆกันทั้งองค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถเข้าใจหลักการและหาแนวทางการพัฒนาทีมงาน
3. เทคนิคและทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีมงาน (พฤติกรรมในการทำงาน)
4. การประสานทีมงาน (cross functional) ภายใต้ความแตกต่างให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเต็มความสามารถ
5. เกิดความเข้าใจในตนเอง-ผู้อื่น เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ” 
ความหมาย และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 

กิจกรรม “เก้าอี้พิศวง” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญทำงานแบบเป็นทีม) 
กิจกรรม “สานสัมพันธ์ทีมงาน” 

กิจกรรม “ล่าขุมทรัพย์” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน) 
สิ่งที่ต้องเจอในการทำงานเป็นทีม การเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้ง 
กิจกรรม “ยิงเรือ” (บททดสอบการเปลี่ยนแปลง) 
กิจกรรม “ค้นความจริง” (บททดสอบความขัดแย้ง) 
การสื่อสารและประสานงานที่ดีในการทำงานร่วมกัน 
กิจกรรม “บททดสอบแห่งความเงียบ” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร) 
5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของทีมงาน 
กิจกรรม “บททดสอบการทำงานเป็นทีม” Adventure Walk Rally 
(เพื่อทดสอบการใช้ 5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของทีม) 
     ฐานที่ 1 บอลลูนหรรษา
     ฐานที่ 2 ร่วมด้วยช่วยกัน 
     ฐานที่ 3 ม่านเลเซอร์ 
     ฐานที่ 4 เก็บผลไม้ 
กิจกรรม Can Do Tonight Show 
5 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของทีมงาน 
(สรุปจากกิจกรรมที่ทำ) 
กิจกรรม “โรงงาน พิศวง” 
(เพื่อตอกย้ำการทำงานเป็นที่ที่มีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ) 
อุปสรรค ที่ทำให้ทีมงานไม่ประสบความสำเร็จ 
แนวทางการนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานจริง


วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม