หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างทีมงานแห่งความสุข สู่ความสำเร็จขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Happy Team Work For Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างทีมงานแห่งความสุข สู่ความสำเร็จขององค์กร (Happy Team Work For Success)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความสุข ถือเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิต เมื่อบุคคลมีความสุขในงานใดงานหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำหนดเป้าหมายในความสำเร็จของงานนั้นได้อย่างดีเยี่ยม องค์กรจึงต้องมีการผลักดันพลังแห่งความสุขให้เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลเกิดความรักงาน รักองค์กร เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันส่งผลให้ได้ประสิทธิผลของงานอย่างเต็มที่ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การมีความสุข และมีทัศนคติที่ดี ไปพร้อมกับการทำงานในชีวิตประจำวัน
เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีศักยภาพ อันเกิดจากความคิดบวก 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกำหนดเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้อย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงคุณค่าต่อองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต 
ผู้เข้าอบรมพร้อมจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างประสิทธิผล ต่อยอดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความคิดบวกเชิงบวก และ ความรู้สึกเชิงบวก ( Positive Thinking & Positive Feeling ) ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และ องค์กร 
      อบรม สัมมนา กฏแห่งการเรียนรู้ / กฎเหล็กแห่งความสำเร็จ 
      อบรม สัมมนา เข้าถึงความรู้สึกเชิงบวก 
การค้นหาตัวเอง
       วงกลมแห่งความสำเร็จ (Circle Of Success) ค้นพบเป้าหมายการทำงานอย่างแท้จริงต่อตนเองและองค์การ 
       ความสำคัญของวงกลมแห่งความสำเร็จ
การตั้งเป้าหมายชีวิต
       รู้จักการโปรแกรมสมอง ( NLP ) 
       การกำหนด Mind Set
ภาวะผู้นำ (Leadership) บุคลากรมีความสามารถในการเป็นผู้นำ พร้อมทั้งเป็นผู้ตามที่ดี สามารถสร้างทีมงานที่มีความสามารถให้กับองค์กรได้ ทั้งการฝึกแนะนำคนใหม่ ส่งเสริมคนเก่า ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ลักษณะของการเป็นผู้นำ 
       ทฤษฎีภาวะผู้นำ
       การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพอย่างมีความสุข (Coaching Team)
กุญแจสำคัญสู่อิสรภาพทางการเงิน
       การเงินกับคุณภาพชีวิต 
       สร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 ให้ผู้เข้าอบรมกำหนดเป้าหมายในชีวิต คนละ 20 ข้อ ภายในเวลาที่กำหนด 
ให้ผู้เข้าอบรมค้นหาตัวเอง ด้วยการเขียนงานอดิเรกที่ชอบทำเป็นประจำ / งานตนเองมีความชำนาญอย่างมาก /งานที่ทำแล้วมีผู้อื่นชื่นชม แล้วนำมาผนวกเข้ากัน เพื่อหาตัวตนที่ชัดเจนของตัวเอง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
   การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ (Work shop) ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาสาระ ด้วยความสนุกสนาน จากการเล่าเรื่อง ปรัชญาคำคม (Talk Show) ผ่านรูปภาพ ,คลิปวีดีโอ ,ร่วมทำกิจกรรมเกมส์นันทนาการต่างๆ(Games) สร้างความสามัคคีได้อย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นความรู้สึกในใจของผู้เข้ารับการอบรมออกมาให้มีส่วนร่วมมากที่สุด(Motivation) กระทั่งสามารถซึมซับความรู้เข้าไปได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งสามารถนำกลับไปใช้ทำงานในชีวิตประจำวันได้จริงในแบบฉบับตรงกับจริตของแต่ละคน (Coaching) ทำให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นการทำงานอย่างมีความสุขที่แท้จริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 พนักงานทั่วไป
บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง 
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
บริหาร

ผลที่องค์กรได้รับ
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ทันที 
ผู้เข้ารับการอบรมได้มีกระบวนการวางแผนเป้าหมายให้ตัวเองและองค์กรในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
ผู้เข้ารับการอบรมทำงานร่วมกันได้ด้วยความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อองค์กร
ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับองค์กร 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความสุขกับการทำงานในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม