หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารในองค์กรสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Communication Training Course)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารในองค์กรสู่ความสำเร็จ (Effective Communication Training Course)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจที่ผันผวนและธุรกิจต่างต้องแข่งขันมากขึ้น ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างมากเพราะการสื่อสาร เป็นกระบวนการพื้นฐานที่จำเป็นในสังคมรวมไปถึงในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเพียงการสนทนาระหว่างบุคคลจนถึงการประชุมระหว่างแผนก การสื่อสารด้วยข้อมูลที่มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่ายและตรงประเด็นสามารถสร้างความประทับใจต่อผู้รับสารได้ นอกจากนี้การสื่อสารที่ดีนั้นช่วยพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีแนวคิด, ค่านิยมและเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้องค์กรสามารถก้าวสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ได้

หลักการและเหตุผล
   สถาบันเอนเทรนนิ่งนี้มั่นใจว่าหลักสูตรนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกภายในที่ทำงาน และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจวิธีการสื่อสารของตนเองและผู้อื่นเพื่อปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม เพิ่มทักษะการฟังเชิงรุกซึ่งสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในที่ทำงาน พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อติดต่อกับลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ โดยรวมหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรมที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ เพื่อสื่อสารได้ดีขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงาน

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
อธิบายความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์และแยกแยะบุคลิกภาพและแนวทางการสื่อสารของแต่ละบุคคลได้ 
 รู้จักและสามารถจัดการอุปสรรคของการสื่อสารได้ 
เรียนรู้การถามด้วยคำถามเชิงบวกและการฟังเชิงรุก 
 รู้จักการใช้และอ่านภาษากาย 
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความหมายและความสำคัญ 
5 ขั้นตอนในกระบวนการสื่อสาร 
เข้าใจและก้าวข้ามอุปสรรคของการสื่อสาร 
 ทิศทางการสื่อสารภายในองค์กร 
 ภาษากายในที่ทำงาน 
 ทักษะการฟังเชิงรุก 
 มารยาทในการสื่อสารเพื่อติดต่อทางธุรกิจ

สื่อและวิธีการเรียนรู้
 ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ผ่านการบรรยายและแบบฝึกหัดตลอดการอบรม
ในหัวข้อเรื่อง “ภาษากาย” ผู้เข้าอบรมจะได้ปฏิบัติจริงโดยมีแบบวัดผลเพื่อประเมิน 
ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการฟังผ่านบทบาทสมมติ, เกมส์ และคำถามระหว่างอบรม 
ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารเชิงบวกผ่านการบรรยาย, กรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทั่วไป

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม