หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Communication Skills in the Workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills in the Workplace)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร ในการที่จะทำให้แต่ละภาคส่วนในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนกการตลาด, แผนกดูแลการผลิต, แผนกการเงินและบัญชี, แผนกบุคคล หรือแม้แต่แผนกซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างแผนกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและ ส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมขององค์กร การสื่อสารนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า, พัฒนาคุณภาพและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในองค์กร เป็นต้น 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรไม่เฉพาะกับหัวหน้างาน แต่รวมไปถึงพนักงานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้สื่อสารที่มีทักษะ เพราะการสื่อสารคือการแบ่งปันและส่งต่อข้อมูลระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน หากว่าข้อมูลถูกเข้าใจได้เพียงบางส่วนหรือเข้าใจผิดเพี้ยนไป ปัญหาก็จะเกิดตามจนอาจบานปลายเป็นความสูญเสียขององค์กรได้ 
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความแตกต่างในความเปลี่ยนแปลง หมดสมัยไปแล้วกับการทำงานแบบลุยเดี่ยว ในปัจจุบันคำว่าทีมเวิร์คมีความสำคัญอย่างมากในลักษณะการทำงานที่เป็นแบบเป็นทีมในองค์กรขนาดใหญ่ ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และเข้าใจง่ายเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสร้างปัจจัยทางบวกในที่ทำงาน ดังคำกล่าวที่ว่า “ยิ่งเราสื่อสารกันมากขึ้นเท่าไหร่ เรายิ่งเข้าใจกันมากขึ้นเท่านั้น” ความเข้าใจกันมากขึ้นนี้เองช่วยลดความขัดแย้งภายในองค์กร ระหว่างพนักงานกับพนักงาน ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง หรือแม้แต่ระหว่างแผนกกับแผนก สภาพบรรยากาศการทำงานแบบนี้ก็จะเอื้อเป็นปัจจัยทางบวกในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้จริงในที่ทำงาน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟังข้อความจากผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร 
       ความสำคัญของทักษะการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นในโลกธุรกิจ 
       ความหมายและประเภทของการสื่อสาร 
       อุปสรรคของการสื่อสารระหว่างบุคคลและวิธีจัดการ 
       วิเคราะห์ระดับการสื่อสารภายในองค์กร
 กระบวนการพัฒนาสารและวิธีสื่อสาร 
       ปัจจัยส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในที่ทำงาน 
       5 ขั้นตอนของกระบวนการสื่อสาร 
       เข้าใจและก้าวข้ามปัญหาในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
       การสื่อสารภายในองค์กรภายในแผนกและระหว่างแผนก 
       การสื่อสารในรูปแบบลงล่าง,ขึ้นบน,และทางขวาง 
       จริยธรรมในการสื่อสารภายในองค์กร
 เทคนิคการฟังแบบเชิงรุกในที่ทำงาน
       ศิลปะการฟัง หลักการและวิธี 
       การฟังในสถานการณ์ต่างๆ 
       แนวทางการฟังและให้ผลตอบรับเชิงบวก
ประยุกต์การสื่อสาร และการฟังอย่างเป็นธรรมชาติ 
       สรุปเนื้อหาที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม

วิธีการอบรม
   การอบรมเป็นบรรยายประกอบเรื่องเล่า ซึ่งผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำปัญหาและประสบการณ์มาแบ่งปันเพื่อสร้างวิธีจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน การสื่อสารโดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์เพื่อเกิดความเข้าใจและ สามารถนำไปใช้ในที่ทำงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนและองค์กรในอนาคตได้

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม