หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทีมงานด้วย TQM - หลักสูตร 1 วัน
(Total Quality Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทีมงานด้วย TQM (Total Quality Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   TQM (Total Quality Management) เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาทีมงาน เนื่องจากเป็นการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลหรือปัจเจกบุคคลอันนำไปสู่การพัฒนาทีมอย่างยั่งยืน ในระบบการทำงานมากกว่ายึดติดตัวบุคคล โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบโดยไม่ตรวจสอบ (Inspection without Inspection) ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับการมีส่วนร่วม (Participation) ที่ใช้หลักการของ TQM เพื่อสร้างนักป้องกันมากกว่าเป็นนักแก้ไข โดยเน้นจากที่ต้นน้ำของปัญหา การประเมินตัวเอง (Self-assessment) ของชิ้นงานที่ต้องส่งต่อในขั้นตอนต่อไปของการส่งมอบ (Internal vender หรือ Internal supplier) ตาม QCD (Q – Quality , C– Cost , D – Delivery)สำหรับขั้นตอนหรือแผนกถัดไป เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการด้านคุณลักษณะของงาน (Service/service Specification) ก่อนส่งไปขั้นตอนต่อไป โดยการเพิ่มบทบาทการควบคุมคุณภาพหรือการตรวจสอบคุณภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานจริง แทนที่จะกำหนดบทบาทเฉพาะเพียงแค่เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น กิจกรรมการตรวจสอบลักษณะนี้เสมือนการคัดกรองเบื้องต้นภายใต้ภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านปฏิบัติการเป็นอย่างดี จะทำให้สามารถช่วยชี้ประเด็นที่จะต้องแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำได้อีกด้วย โดยเครื่องมือที่ใช้ต้องเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย และเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือต้องกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่เป็นคุณลักษณะของงานและนำมาใช้ ในขณะปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องในทุกขั้นตอน ของการทำงานให้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “ ทำให้ถูกต้องเสียตั้งแต่เริ่มงาน (Do it right in the first time) ” สุดท้ายสู่ทีมงานที่เข้มแข็ง
 
วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างนักป้องกัน มากกว่านักแก้ไข เพื่อสร้างกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในสายการบริการ
 เพื่อสร้างความตระหนักในลักษณะการตรวจสอบแบบไม่ตรวจสอบ (Inspection without Inspection)ให้แก่บุคลากร
 เพื่อกำหนดมาตรฐาน (Standardization) ในการทำงานของสายการผลิตหรือการบริการ
 เพื่อลดปัญหาทางด้านของการบริการหรือความผิดพลาด
 สร้างมูลค่าเพิ่มของข้อมูลจากการผลิตหรือบริการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวคิดในการพัฒนาทีมงานด้วย TQM (Total Quality Management)
เครื่องมือของ TQM การเลือกใช้
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแบบล่างสู่บน (Bottom to top)
กระบวนการสร้างความตระหนักในลักษณะการตรวจสอบแบบไม่ตรวจสอบ (Inspection without Inspection) ให้แก่บุคลากร
การเลือกเครื่องมือและกิจกรรมสร้างความตระหนัก
กระบวนการเลือกปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันของการพัฒนาทีมงาน
WS-1 การเขียน มาตรฐาน (Standardization) หรือ SOP (Standard Operating Procedure) 
กระบวนการการพัฒนาปัจเจกบุคคล
กระบวนการพัฒนาทีมงานอย่างครบวงจร
การถาม-ตอบ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
WS-1 การเขียนมาตรฐาน (Standardization) หรือ SOP (Standard Operating Procedure) รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม 
 บรรยาย และปฏิบัติงานเขียนปัญหา นำเสนอการบรรยายเชิง how to มากกว่า what is ซึ่งผู้บรรยายมีบทบาทเป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator) มากกว่าการเป็นวิทยากร (Instructor)
 หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับการประยุกต์เพื่อการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มาตรฐาน (Standardization) ในการทำงานที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารในรูปของเอกสารสนับสนุน 
2. รูปแบบของการตรวจสอบ (Inspection) การทำงานที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
3. แผนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันตามนโนบายหรือความรุนแรง hot Issue Problem

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม