หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Personality Development Training Course)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (Personality Development Training Course)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   การพัฒนาบุคลิกภาพมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ เพราะช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีจากภายในรวมถึงภายนอกดึงส่วนที่ดีของคุณออกมา การพัฒนาบุคลิกภาพยังมีประโยชน์ในที่ทำงาน การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างานและโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานเพราะบุคลิกภาพที่ดี ของคุณจะก่อให้เกิดความคิดและทัศนคติในด้านบวกแก่คนรอบข้าง 
   การพัฒนาบุคลิกภาพยังส่งเสริมการแต่งกายและกิริยามารยาททำให้คุณดูดี และมีความมั่นใจและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร เพราะบุคลิกภาพสะท้อนความเป็นผู้นำ การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นในที่ทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพจะทำให้คุณแสดงออกอย่างเป็นมืออาชีพและโดดเด่นในทุกโอกาส 
   บุคลิกภาพที่ดีของบุคลากรส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอาศัยบุคลิกภาพเชิงบวก ทั้งยังลดความขัดแย้งในที่ทำงานที่อาจเกิดจากทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นในองค์กรที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ให้องค์กรของคุณเป็นที่ที่น่าทำงานขึ้นมา

หลักการและเหตุผล
   ด้วยหลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” นี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาบุคลิกภาพในหลายแง่มุม โดยเริ่มจากความรู้พื้นฐาน, ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ. นอกจากนี้ผู้อบรมจะเข้าใจลักษณะของบุคลิกภาพ, ค่านิยม, ความเชื่อ และเข้าใจที่มาและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลรวมถึงตัวผู้อบรมเอง นอกจากนี้ด้วยหลักสูตรนี้จะส่งเสริมบุคลิกภาพภายนอก การแต่งตัวและการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานให้มีบุคลิกภาพที่น่าดึงดูด เพราะบุคลิกภาพที่ดีส่งเสริมภาพลักษณ์และความมั่นใจในตัวเอง

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
สร้างบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและสามารถนำมาใช้ในหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในที่ทำงาน 
 มีทัศนคติที่ดีและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น 
 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 มีทักษะการฟังเชิงรุก 
เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความรู้พื้นฐานของบุคลิกภาพและการพัฒนา
 บุคลิกภาพคือ? จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ 
 ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ทักษะการสื่อสาร วัจนภาษาและอวัจนภาษา
 ภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการดูแลตัวเอง
 ทัศนคติ คือ ? สร้างความมั่นใจและภูมิใจในตนเองด้วยทัศนคติ

สื่อและวิธีการเรียนรู้
เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพผ่านการบรรยายประกอบสไลด์ 
ระหว่างอบรม ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติผ่านบทบาทสมมติ การฝึกแนะนำตัวในที่ประชุม, การนำเสนองาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารและสร้างบุคลิกภาพที่ดี 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ภาษากายเชิงบวกผ่านการอภิปรายกลุ่ม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม