หลักสูตรฝึกอบรม สมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ - หลักสูตร 1 วัน
(Competency for Human Resource Management in the Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Competency for Human Resource Management in the Organization)

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์การในปัจจุบันต้องการมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และเหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ ได้ รวมถึงเป็นเครื่องบ่งชี้สิ่งที่พนักงานต้องการการพัฒนาได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายให้พนักงานทุกคนในองค์การเกิดศักยภาพสูงสุด และสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และหลักการของสมรรถนะ (Competency) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในภาพรวม ทั้งในมุมมองของนักทรัพยากรมนุษย์และพนักงานในฝ่ายอื่นๆ ในองค์การ ได้
2. เพื่อเกิดความเข้าใจในความเกี่ยวพันระหว่างสมรรถนะกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
3. เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองให้เข้ากับองค์การที่มีการนำสมรรถนะ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนะนำหลักการสมรรถนะ (Competency)
          ความหมายของ “สมรรถนะ” 
          องค์ประกอบของ “สมรรถนะ” ประเภทของ “สมรรถนะ” 
          ส่วนประกอบของ “สมรรถนะ” 
          ประโยชน์ของ “สมรรถนะ” 

2. การจัดทำสมรรถนะในองค์การ การกำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency)
          การกำหนดสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)
          Case Study : แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกกำหนดสมรรถนะหลักจากกรณีศึกษา 
          Case Study : แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกกำหนดสมรรถนะตามสายงานจากกรณีศึกษา 

3. การนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
          ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
          การนำสมรรถนะไปใช้ในงานสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
          การนำสมรรถนะไปใช้ในงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
          การนำสมรรถนะไปใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


แนวทางการฝึกอบรม
1. การบรรยาย (Lecture) โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 
2. การใช้กรณีศึกษา (Case Study) โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆ ร่วมกันระดมสมองฝึกการกำหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจจริงในทฤษฎี และเห็นภาพการปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมกลุ่ม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
พนักงานในฝ่ายอื่น ๆ ทุกระดับ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม