หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมที่ดีสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Built Mindset for Change Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมที่ดีสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Built Mindset for Change Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเปลี่ยนแปลงมักจะทำให้เกิดความสับสน และทำให้ได้รับความรู้สึกที่ขัดแย้งและเป็นทุกข์ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตองค์กร ที่ต้องการอยู่รอดและมีความก้าวหน้าในการแข่งขันในปัจจุบัน
 การจัดการการเปลี่ยนที่ยั่งยืนควรเริ่มจากการสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งต่อวงจรพฤติกรรมคือ ความเชื่อ -> ความคิด -> ความรู้สึก -> การกระทำ -> พฤติกรรม ดังนั้นหากทำให้พนักงานเข้าใจกรอบความคิดและรูปแบบพฤติกรรมเดิมแล้วคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิด วิธีการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายใหม่ๆ จะช่วยให้พนักงานเผชิญความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยความยินดีและเต็มใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
 เพื่อทำให้พนักงานสามารถบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้พนักงานสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style  ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
       คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
       คุณมีแนวทางบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
 สร้างกรอบความคิด(Mindset) ทีดีสู่การเปลี่ยนแปลง
       กรอบความคิด(Mindset)เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
       วงจรพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
       นิยามของการเปลี่ยนแปลง
       หลุมพรางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : สร้างแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
       สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
       การทำให้ตัวเองมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 กรณีศึกษา: เรียนรู้แนวความคิดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง
       การโอนย้ายและปรับเปลี่ยนงานใหม่
       แก่เกินไปที่จะเรียนรู้หรือไม่?
       การยุบรวมหน่วยงานให้ราบรื่น
       การขยายงานที่เกินความคาดหมาย
 พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
       การกล้าเผชิญปัญหา/อุปสรรค
       การกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำเรื่องที่ไม่คุ้นเคย
       การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
       สร้างอุปนิสัยของการเป็นผู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอตามหลักไคเซ็น
       กิจกรรม : คุณจะพัฒนาตัวเองให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างไร
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน : คัมภีร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

ตัวอย่าง สไลด์ Work Shop / กรณีศึกษา


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
 การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้ปฏิบัติการ
 Engineer
 หัวหน้างานขึ้นไป
 Line Leader

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม