หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมที่ดีสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Built Mindset for Change Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างกรอบความคิดและพฤติกรรมที่ดีสู่การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Built Mindset for Change Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเปลี่ยนแปลงมักจะทำให้เกิดความสับสน และทำให้ได้รับความรู้สึกที่ขัดแย้งและเป็นทุกข์ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตองค์กร ที่ต้องการอยู่รอดและมีความก้าวหน้าในการแข่งขันในปัจจุบัน
 การจัดการการเปลี่ยนที่ยั่งยืนควรเริ่มจากการสร้างกรอบความคิดที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งต่อวงจรพฤติกรรมคือ ความเชื่อ -> ความคิด -> ความรู้สึก -> การกระทำ -> พฤติกรรม ดังนั้นหากทำให้พนักงานเข้าใจกรอบความคิดและรูปแบบพฤติกรรมเดิมแล้วคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิด วิธีการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายใหม่ๆ จะช่วยให้พนักงานเผชิญความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยความยินดีและเต็มใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
 เพื่อทำให้พนักงานสามารถบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้พนักงานสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style  ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
       คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
       คุณมีแนวทางบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
 สร้างกรอบความคิด(Mindset) ทีดีสู่การเปลี่ยนแปลง
       กรอบความคิด(Mindset)เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
       วงจรพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
       นิยามของการเปลี่ยนแปลง
       หลุมพรางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : สร้างแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
       กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
       สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
       การทำให้ตัวเองมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 กรณีศึกษา: เรียนรู้แนวความคิดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง
       การโอนย้ายและปรับเปลี่ยนงานใหม่
       แก่เกินไปที่จะเรียนรู้หรือไม่?
       การยุบรวมหน่วยงานให้ราบรื่น
       การขยายงานที่เกินความคาดหมาย
 พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
       การกล้าเผชิญปัญหา/อุปสรรค
       การกระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำเรื่องที่ไม่คุ้นเคย
       การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
       สร้างอุปนิสัยของการเป็นผู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอตามหลักไคเซ็น
       กิจกรรม : คุณจะพัฒนาตัวเองให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างไร
 การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน : คัมภีร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

ตัวอย่าง สไลด์ Work Shop / กรณีศึกษา


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
 การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ระดับผู้ปฏิบัติการ
 Engineer
 หัวหน้างานขึ้นไป
 Line Leader

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม