หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Power Brain for PSDM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Build Power Brain for PSDM)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีเป็นกรอบความคิด (Mindset) ของผู้ประสบความสำเร็จ เพราะเราหลีกเลี่ยง “ปัญหา” และ “อุปสรรค” ที่ทำให้เราไปบรรลุเป้าหมายไม่ได้ ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย มักพบเจอเหตุการณ์การต่างๆ การบริหารจัดการที่ดีโดยการเรียนรู้และเข้าใจ “พฤติกรรมที่เกิดจากการทำงานโดยสมองของมนุษย์” จะทำให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา&ตัดสินใจที่ดีขึ้น
“อย่า ! ทำให้ปัญหา กลายมาเป็นปัญหา...รีบหาแนวทางแก้ไขทันที”
การเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน (Whole Brain) แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหา &ตัดสินใจ มีดังนี้
       การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเอง ด้วยสมอง
       การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
       การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
       การเรียนรู้และใช้สมองในการทำงาน (Learning Style)
การประยุกต์ใช้สมองกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น 
       การพิชิตเป้าหมายที่มีความยากและท้าทาย
       การก้าวข้ามปัญญา & อุปสรรคที่คาดไม่ถึง
       การบริหารความขัดแย้งที่เกิดในการทำงาน
       การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพลังของสมอง ให้สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน Style ของตัวเอง โดยการเข้าใจการทำงานของสมองอย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีสติ
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของสมอง
      การใช้หลักการคิดประเภทต่างๆในการแก้ปัญหา
      กระบวนการตัดสินใจอย่างมีรูปแบบ
      Workshop : กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง
 การสร้างพลังสมอง แก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเองด้วยสมอง
      การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
      การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal) ตามลักษณะของตัวเอง
      การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      Workshop : สร้างพลังสมองให้แข็งแกร่งด้วยตัวเอง
กระบวนการแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
      การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      การเข้า FEARS ต้นเหตุการณ์ ไม่แก้ปัญหา
      การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาตามคุณลักษณะของตัวเอง
      กระบวนการดำเนินการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      Workshop : การใช้สมองสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      การพิชิตเป้าหมายที่ท้าทาย
      การก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค
      การบริหารความขัดแย้งภายในทีม
      การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง 
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริง 
      การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
        Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
        Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
        Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
        Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติงาน
ผู้จัดการระดับต้น
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม