หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ - หลักสูตร 1 วัน
(Happy workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy workplace)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีการปฏิบัติงานที่มีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ในความเป็นจริง ทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฏิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจ สร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจ และสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึงการได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสรรสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวม 
   วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อได้รับทราบแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
2. เพื่อได้ทราบแนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักการและแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Principles and 8 Concepts of the Happiness Organization) Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
บรรยาย หลักการและแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
2. Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
กิจกรรม 5 G เพื่อสร้างบัญชีออมใจ สร้างความไว้วางใจ (Trust)
3. Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
บรรยาย แบบอย่างครอบครัวมีสุข และ สร้างความเหมือน ประสานความต่าง ในครอบครัว การบริหารอารมณ์ ทักษะการสื่อสารในครอบครัว
4. Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
บรรยาย 6 ทักษะทางการเงิน
5. Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
กิจกรรม วางแผนชีวิต และการทำงานด้วย Mind Map (Life & Work Succession Plan)
6. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต
บรรยาย ศาสตร์จิตวิทยาที่ช่วยในการผ่อนคลายเช่น การสั่งจิตใต้สำนึก NLP
7. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต Happy ความเชื่อ ความศรัทธา หนทางแห่งอิสระภาพ ของจิตใจ สมอง และร่างกาย
กิจกรรม เดิน สบาย ใจสงบ พบอิสรภาพ
8. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย
กิจกรรม สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อรับฟัง สรรค์สร้างความเชื่อมโยง สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ จริงใจ เกื้อหนุน ฯลฯ
9. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Successful Experienced in Happiness Organization)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้แนวคิด 8 ประการ และการปรับทัศนคติและพฤติกรรมสร้างสุขในองค์กร 
2. ผู้อบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมสร้างสุขในการทำงาน
3. ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมอง เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริหารและการจัดการให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข 
4. ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังการอบรม

รูปแบบการอบรม

   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ ด้วยเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกาย และสมอง (NLP) เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน 
5. สื่อมัลติมีเดีย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม