หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ - หลักสูตร 1 วัน
(Happy workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy workplace)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีการปฎิบัติ งานที่มีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ในความเป็นจริง ทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจ สร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และยังอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เฉื่อยชา ไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างใด ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิต สำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึงการได้รับอิทธิพลจากสภาพ การณ์ต่างๆขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสรรสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวม การให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน
   วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร Happy Workplace : องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและความผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อได้รับทราบแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
2. เพื่อได้ทราบแนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 1-2 วัน (6-12 ชม.)
(เช่น หัวข้อ 1-5 ในวันแรก และหัวข้อ 6-9 ในวันที่ 2)

       แบบ 1 วัน

Session 1 : 9.00-10.30 น.

1.แนวคิดในการสร้าง Happy Workplace
Workshop ความหมายขององค์กรแห่งความสุข วิธีการและขั้นตอนการสร้าง Happy Workplace เรียนรู้จากกรณีศึกษา โดยให้เกิดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้

2. Happy Heart (น้ำใจงาม)
Workshop การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน การมองเห็นจุดแข็งและ คุณลักษณะที่ดีในตนเอง และพร้อมที่จะยอมรับและเข้าใจผู้อื่น
กิจกรรม: เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ ด้วยคน 4 ทิศ จริต 6 แบบ
เพื่อสร้างบัญชีออมใจ สร้างความไว้วางใจ (Trust) ต่อกันเพื่อเพิ่มความสุข และศักยภาพในการทำงานเป็นทีมในองค์กร

Break : 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.

3. Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
Workshop แบบอย่างครอบครัวมีสุข และ สร้างความเหมือน ประสานความต่าง ในครอบครัว
การบริหารอารมณ์ ทักษะการสื่อสารในครอบครัว การให้ความสำคัญต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณในบ้าน พลังพื้นฐานแห่งความสำเร็จจากครอบครัว
ชมวีดีโอ เช่น พลังแห่งการกตัญญู

4. Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
Workshop 6 ทักษะทางเงิน เพื่อชีวิต ที่ไม่เป็นหนี้ มีเงินเก็บ มีแผนการใช้และออม
ตั้งแต่การหาเงิน การปลดหนี้ วางแผนประกันความเสี่ยง เตรียมทุนสำรองฉุกเฉิน
ใช้สิทธิทางภาษีให้เหมาะสม รวมทั้งวางแผนสำหรับทุนในการเกษียณ

Lunch : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.

5. Happy Brain (หาความรู้)
Workshop การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
กิจกรรม วางแผนชีวิต และการทำงานด้วย ตารางการวางแผนชีวิต (Life & Work Succession Plan)

6. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต
Workshop ศาสตร์จิตวิทยาที่ช่วยในการผ่อนคลายเช่น การสั่งจิตใต้สำนึก และศาสตร์ NLP
กิจกรรม Happy Body (สุขภาพดี) ด้วยศาสตร์ชะลอวัย เพิ่มพลัง ด้วย
กายบริหารวิถีธรรมชาติ จิตนิ่ง กายไหว (Still Mind & Moving Body) ประสานกายใจ
พร้อมเพลงบรรเลงเพื่อปรับคลื่นสมอง ประกอบกิจกรรม

Break : 14.30-14.45 น.
Session 4 : 14.45-16.00 น.

7. Happy Soul (ทางสงบ)
Workshop การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต Happy
ความเชื่อ ความศรัทธา หนทางแห่งอิสระภาพ ของจิตใจ สมอง และร่างกาย
กิจกรรม ฝึกลมปราณ การทำสมาธิ การฝึกสติ (Mind fullness) เดิน สบาย ใจสงบ พบอิสรภาพ พร้อมเพลงบรรเลงเสียงธรรมชาติเพื่อความสงบ สบายทั้งกายและจิตใจ

8. Happy Society (สังคมดี)
Workshop การมีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย โดยสร้างจิตสาธารณะ และการช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคมการทำงานและความเป็นอยู่
กิจกรรม สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อรับฟัง สรรค์สร้างความเชื่อมโยง สร้างสังคมเอื้อเฟื้อ จริงใจ เกื้อหนุน ฯลฯ และ ชม VDO งานวิจัย
กิจกรรม ส่งต่อความดี (Pay it Forward)

9. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Successful Experienced in Happiness Organization) และถาม-ตอบ แนวทางการปฏิบัติสู่องค์กรแห่งความสุข (Q&A)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้แนวคิด 8 ประการ การปรับทัศนคติและพฤติกรรมสร้างสุขในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมสร้างสุขในการทำงาน
3. ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมอง เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริหารและการจัดการให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข
4. ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังการอบรม

รูปแบบการฝึกอมรม
   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้
1. เรียนรู้ด้วยศาสตร์บูรณาการ (Integral Learning)
2. การเรียนรู้แบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ กายบริหารวิถีธรรมชาติ จิตนิ่ง กายไหว (Still Mind & Moving Body) รวมถึงศาสตร์จิตวิทยาที่ช่วยในการผ่อนคลายเช่น การสั่งจิตใต้สำนึก ด้วยเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกาย และสมอง (NLP) เพื่อเสริมพลังแห่งบุคลิกภาพทั้งภายนอก และภายใน
6. สื่อมัลติมีเดีย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม