หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม - หลักสูตร 1 วัน
(Industrial Selling Skills)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Selling Skills)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เทคนิค การขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรและอุตสาหกรรม (B2B Sales Professional)
   ในวงการธุรกิจในยุคใหม่นี้ หากคุณเป็นนักขาย...ที่ต้องดูแลกลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มอุตสาหกรรม คุณคงเข้าใจเป็นอย่างดีถึงการต้องใช้ความสามารถ และความพยายามอย่างสูง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณ ทั้งนี้ก็เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเห็นถึงความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางการขายที่ดีของคุณนั่นเอง
   การขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรหรืออุตสาหกรรม ให้ประสบความสำเร็จนั้นนักขายเช่นคุณจะต้องมีกลยุทธ์ และความรู้ที่รอบด้าน ลึก และรู้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันให้ได้ 
   เพราะลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้ากลุ่มพิเศษที่มีความต้องการและความคาดหวังต่อสินค้าและบริการแบบเฉพาะ คุณจึงจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการขายให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อที่จะได้ค้นหาความต้องการที่แท้จริง แล้วนำมาสู่การนำเสนอสินค้าและบริการที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด รวมถึงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณสามารถรักษาและผูกใจลูกค้าให้อยู่กับคุณหรือองค์กรของคุณได้นานที่สุดนั่นเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจโลกแห่งการขายในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น พร้อมเรียนรู้วิธีการปรับตัวในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาท รวมถึงทักษะความสามารถที่นักขายในยุคปัจจุบันเป็นจำเป็นต้องมี 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและทราบวิธีการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลุ่มองค์กรและอุตสาหกรรม 
เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ลูกค้า มองเห็นโอกาส กำหนดกลยุทธ์ และประเมินลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ หลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการรักษาลูกค้าด้วยเครื่องมือ CRM (Customer Relationships Management)


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความแตกต่างระหว่างสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค 
รูปแบบการขายสินค้าอุตสาหกรรมหรือ B2B 
การวางแผนการขายสินค้าอุตสาหกรรม 
การวางตำแหน่งเพื่อเป็น A-Must Solution ไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลือก 
การขายเชิงที่ปรึกษา 
นักขายสินค้าอุตสาหกรรมต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถนำเสนอขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม เช่น 
       ความต้องการของลูกค้าคือเรื่องใดบ้าง? 
       ใครคือผู้ตัดสินใจซื้อตัวจริง? Consumer & Customer 
       พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างไร? 
เข้าใจโลกการขายแบบ B2B 
ความสำคัญและบทบาทของนักขาย B2B 
ความต้องการลูกค้าลักษณะองค์กร 
Competency ของนักขาย B2B 
กระบวนการขายที่สัมฤทธิ์ผล 
เทคนิคการเข้าถึง และช่วงชิงลูกค้า 
เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม 
เทคนิคการเจรจากับลูกค้า B2B 
เทคนิคการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรม และเทคนิคการรักษาลูกค้า 
CRM (Customer Relationships Management)สำหรับ B2B ที่นักขายควรรู้

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach,บทบาทสมมติ Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

อุปกรณ์ที่ใช้
1. เครื่องฉายและจอ LCD 
2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป 
3. จัดห้องแบบ Class Room
4. Flip Chart พร้อมปากกา

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบัติการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 6 ชั่วโมง (1 วัน)

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม