หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(How to Analysis Problem and Decision Making)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (How to Analysis Problem and Decision Making)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้นไม่ว่าจากคนที่เพิ่มขึ้น หรือธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้ในแต่ละวันของเราต้องพบกับความไม่แน่นอน มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่เสมอ บางอย่างเกิดขึ้นถ้าส่งผลที่ดีกับเราก็ดีไป แต่ถ้าไม่เป็นผลดีถึงขั้นเป็นปัญหา เราก็ต้องทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ทางแก้ไข และตัดสินใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
   การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ทั้งเรื่องของคนและระบบ เป็นสิ่งที่เราต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักการและเหตุผลในการต้องวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถรู้วิธีการลำดับความสำคัญของปัญหา 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ และเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ในเรื่องของ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ที่สามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อให้องค์กร มีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของ การวิเคราะห์ปัญหา 
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า “ปัญหา” 
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดปัญหา 
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์แหล่งที่มาของปัญหา “คน ระบบ ความสัมพันธ์” 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
      อบรม สัมมนา การแบ่งประเภทของคนตามพฤติกรรม 
      อบรม สัมมนา ความเหมาะสมกับงานของแต่ละประเภทของคน 
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา 7 tools 
      อบรม สัมมนา ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 
      อบรม สัมมนา แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) 
      อบรม สัมมนา แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram: CE) 
      อบรม สัมมนา กราฟ (Graph) 
      อบรม สัมมนา แผนภาพกระจาย (Scatter Diagram) 
      อบรม สัมมนา ฮิสโตแกรม (Histogram) 
      อบรม สัมมนา แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
การตัดสินใจ 
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของการตัดสินใจ 
      อบรม สัมมนา รูปแบบของการตัดสินใจ 
      อบรม สัมมนา ทฤษฎีหมวก 6 ใบ กลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจ 
หลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
      อบรม สัมมนา Star Model 
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรม Training 
      อบรม สัมมนา การใช้รูปแบบ Mentor 
      อบรม สัมมนา การใช้รูปแบบ Consultant 
      อบรม สัมมนา การใช้รูปแบบ Coaching

แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง 
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 40% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 20% ของเวลาในการฝึกอบรม 
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนและความต้องการของผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม 
การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อต่อยอด (Appreciative Inquiry) หาเรื่องราวดีๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต 
      อบรม สัมมนา ใช้เวลา 10% ของเวลาในการฝึกอบรม


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน ผู้บริหารงานขององค์กร
ผู้มีความสนใจในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม