หลักสูตรฝึกอบรม Business Continuity Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Business Continuity Management

อ. ภัทธาวุธ พรหมดำ

(ที่ปรึกษา การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การกำหนดแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่มีประสิทธิผล ต้องกระทำอยู่บนมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ลดผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถฟื้นฟูกระบวนการและกิจกรรมที่สำคัญและเร่งด่วน ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติ อันส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
มาตรฐาน ISO 22301: 2019 เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้เป็นแนวปฎิบัติ เพื่อจัดทำระบบ BCMS (Business Continuity Management System) ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลต่อการจัทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าว

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BCM การใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง เมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อเข้าใจข้อกำหนด ISO 22301:2019 อันจะนำไปสู่การจัดทำระบบ BCMS เพื่อนำไปปฏิบัติ และ/หรือ เพื่อการขอใบรับรอง (Certificate)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
BCM Overview
    BCM…as a part of Risk Management
    Why BCM?
    Business Continuity Management Overview
ISO 22301 Requirements
    Why ISO 22301?
    Overview of ISO 22301
    Plan-Do-Check-Act (PDCA) Model
    ISO 22301:2019 Requirements
BCMS Establishment and Implementation
    During normal situation
       - Overview of BCMS
       - BCMS – Plan (Policy, Organization Structure, Responsibility, Scope of Implementation, Capability Enhancement, Communication and Awareness, etc.)
       - BCMS – Do (Scenario/Resource based approaches, BC Plan preparation, Business Impact Analysis, Risk Assessment, BC Strategies, Business Continuity Plan (BCP), Exercise and Testing,
       - BCMS – Check & Act (Self-Assessment, Internal Audit, Management Review)
    During disruptive situation
       - Emergency / Crisis Management & BCM Notification and Communication Processes
       - BCP Activation Criteria


 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม