หลักสูตรฝึกอบรม Business Development by Business Model Canvas - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Business Development by Business Model Canvas

อ. ภัทรพงษ์ พลเสน

(วิทยากรที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์พัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างนวัตกรรมในองค์กร นั้นสามารถเริ่มต้นจากนวัตกรรมในเชิงความคิด นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรมเชิงการผลิต หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อมุ่งหวังให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพเจริญเติบโต หลายองค์กรมีการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรด้วยการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ค้นหาคำตอบผ่านกระบวนความคิดด้วยบุคลากรภายในของตนเอง แม้จะสามารถมีนวัตกรรมในการผลิต แต่อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกและความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ global trend ได้ ที่ผู้บริโภคหันมาใช้กล้องถ่ายรูป digital กันมากขึ้น แม้ว่าบริษัทดังกล่าวสามารถผลิตกล้อง digital ได้เป็นตัวแรกของโลกก็ตาม นี่คือตัวอย่างขององค์กรที่มีนวัตกรรมในเชิงการผลิต มีเทคโนโลยีพร้อม แต่ติดกับดักความคิดเดิมหรืออาจจะขาดนวัตกรรมเชิงความคิด เป็นต้น
  Business Model Canvas คือ การวางแผนให้เห็นภาพรวมทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ ได้ถูกนำมาใช้ในวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่างๆ ที่มีคุณค่าที่เหนือระดับ (Value Proposition) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง เป็นกระบวนการคิดที่สามารถฝึกปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดเป็นทักษะที่สำคัญ ดังนั้นหากบุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำ จะเป็นเครื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การวางแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจแคนวาส (Business Model Canvas)
2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถลงมือกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment) และการส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าของผลิตภัณฑ์และบริการ (Value Proposition)
3. ฝึกปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำไปใช้ได้จริงในหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ หรือการบริหารโครงการ
4. ได้ฝึกทักษะการนำเสนอโครงการด้วยแผนภาพธุรกิจ (E-Pitching)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
การคัดเลือกแนวความคิดที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ของธุรกิจ
     อบรม สัมมนา Design Thinking เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ
     อบรม สัมมนา Flag Ship Project เลือกเรือธงของบริษัท
     อบรม สัมมนา 3 สิ่งที่ควรรู้ก่อนการก้าวเดิน (M C T)
     อบรม สัมมนา จะสู้ในสนามไหนต้องเลือก
     อบรม สัมมนา กิจกรรม เรือรบแห่งน่านน้ำใหม่
ลงมือวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas
     อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญคือการคัดเลือก กลุ่มลูกค้า CS
     อบรม สัมมนา เครื่องมือ STP เพื่อการหากลุ่มเป้าหมาย
     อบรม สัมมนา การสร้างคุณค่าใหม่ที่เหนือระดับ VP
     อบรม สัมมนา Value Proposition Design การออกแบบคุณค่าใหม่ด้วยเครื่องมือ VP
     อบรม สัมมนา Workshop วิเคราะห์ CS and VP
Business Model Canvas (ต่อ)
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ช่องทางติดต่อและรักษาฐานลูกค้า (CH & CR)
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์กระแสรายได้ (RS)
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์กิจกรรมหลักที่ต้องลงมือ (KA)
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ผู้มีส่วนสนับสนุน (KP)
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ทรัพยากรหลักที่ต้องใช้ (KR)
     อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย (CS)
     อบรม สัมมนา Workshop : ลงมือปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจด้วย BMC
     อบรม สัมมนา กิจกรรม : E-Pitching

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
Training and Group Coaching
Workshop กิจกรรมกลุ่ม
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Theory (ELT)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม