หลักสูตรฝึกอบรม Coach and Counselor - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Coach and Counselor

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเป็นที่ปรึกษาเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องได้รับในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อาจจะเพราะด้วยหน้าที่หรือด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆ ในองค์กรก็ตาม ก็จะทำให้เราได้รับโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถเผชิญ และก้าวข้ามอุปสรรคที่ต้องพบเจอในการทำงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในตำแหน่งลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งหัวหน้าของเราเองก็ตาม  
   เครื่องมือหรือบทบาทที่เราสามารถช่วยให้เขาสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ สามารถทำได้ในหลายบทบาท เช่น การให้คำปรึกษา (Consulting) การฝึกกระบวนการในการแก้ปัญหา (Training) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Counseling) และการวิเคราะห์วิธีการสู่เป้าหมายด้วยตัวเขาเอง (Coaching) ถึงแม้ว่าแต่ละวิธีจะต้องการให้ผู้มารับการปรึกษาสามารถข้ามอุปสรรคที่เขาติดอยู่ได้เหมือนกันก็ตาม แต่จริงๆ แล้วในแต่ละบทบาทก็จะมีทักษะหรือเครื่องมือหลายๆ อย่างทั้งที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป 
   ทั้งบทบาทของ Coach และ Counselor มีหลักการคล้ายคลึงในแง่ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ที่แตกต่างกันออกไป วิธีการของคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับอีกบุคคลหนึ่ง การที่จะให้เขาสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถเอาชนะอุปสรรคได้นั้น เขาต้องเข้าใจในตนเองให้มากขึ้น เกิดการมองเห็น ยอมรับ และต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 
   แล้วเราสามารถแยกแยะและเลือกได้หรือไม่ว่า ในสถานการณ์ใด หรือบุคคลใด เราจะเลือกใช้บทบาทอะไร ด้วยเหตุผลอะไร จึงจะสามารถทำให้ผู้มารับการปรึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนตามที่เราและเขาต้องการ

วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของที่ปรึกษาในบทบาทของ Coach และ Counselor 
2. ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือ ในบทบาทของที่ปรึกษาได้หลากหลายตามความต้องการ
3. ผู้เรียนสามารถมองเห็นศักยภาพและยอมรับในทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้มารับการปรึกษา พร้อมช่วยให้ผู้รับการปรึกษาค้นหาวิธีการเผชิญกับอุปสรรคได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
       สำรวจแนวความคิดในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา 
       ประโยชน์ของการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี 
       ความหมายของ Coach 
       ความหมายของ Counselor 
       ความเหมือนและแตกต่างของแต่ละบทบาท (TAPS Model) 
       หลุมพรางทางความคิดในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
การดึงศักยภาพของบุคลากรในทีมด้วยบทบาท Coach
       หลักการของการ Coach 
       ทักษะที่สำคัญของการ Coach 
       บทบาทของผู้เป็น Coach 
       คุณสมบัติของการเป็น Coach ที่ดี 
       กิจกรรมและกรณีศึกษา 
การช่วยเหลือบุคลากรในทีมด้วยบทบาท Counselor
       หลักการของการ Counselor 
       ทักษะที่สำคัญของการ Counselor 
       บทบาทของผู้เป็น Counselor 
       คุณสมบัติของการเป็น Counselor ที่ดี 
       กิจกรรมและกรณีศึกษา 
การผสมผสานบทบาท Coach และ Counselor มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
       สิ่งที่เหมือนและแตกต่างระหว่าง Coach และ Counselor 
       การเลือกสถานการณ์ที่จะนำแต่ละบทบาทไปประยุกต์ใช้ 
       สถานการณ์เชิงลบที่อาจต้องไปพบในการใช้บทบาท Coach และ Counselor 
       สิ่งที่หัวหน้าและองค์กรจะได้รับ 
       การบ้าน


แนวทางการฝึกอบรม
 แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร 
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม