หลักสูตรฝึกอบรม Heart of Analytical Thinking skills - หลักสูตร 1 วัน
(HATs)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Heart of Analytical Thinking skills (HATs)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน (20%)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แก่นหัวใจหลักของทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน (20%)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง (60%)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แก่นหัวใจหลักทักษะการคิดเคราะห์
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 1: ช่างสังเกต สงสัย ซักถาม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 2: ช่างแยกแยะ จับประเด็น
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 3: ช่างเชื่อมโยง 
สรุปภาพรวมแก่นหัวใจหลักทักษะการคิดวิเคราะห์
 ถาม-ตอบ และสรุป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง จำนวนไม่เกิน 30 คน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม