หลักสูตรฝึกอบรม Heart of Analytical Thinking skills - หลักสูตร 1 วัน
(HATs)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Heart of Analytical Thinking skills (HATs)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน (20%)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้แก่นหัวใจหลักของทักษะการคิดวิเคราะห์ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน (20%)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง (60%)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แก่นหัวใจหลักทักษะการคิดเคราะห์
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 1: ช่างสังเกต สงสัย ซักถาม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 2: ช่างแยกแยะ จับประเด็น
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ 3: ช่างเชื่อมโยง 
สรุปภาพรวมแก่นหัวใจหลักทักษะการคิดวิเคราะห์
 ถาม-ตอบ และสรุป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารระดับต้น และผู้บริหารระดับกลาง จำนวนไม่เกิน 30 คน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม